Przejdź do stopki

5/2008

Treść

Zarządzenie Nr. OW/5/08
Burmistrza Miasta Szczawnica i Gminy
z dnia 6 marca 2008 r.
dotyczy : upoważnienia dla Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Działając na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U.nr.142 poz.1591 z 2001 r. z póz. zmianami oraz art.54 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz. U . z 2004 nr.210 poz.2135 z późniejszymi zmianami /

zarządzam co następuje :

§ 1
Upoważniam Panią Zofię Zawadzką Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy do załatwiania spraw i wydawania w moim imieniu decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej .

§ 2

Upoważnienie udzielane jest na czas nieokreślony , jednak nie dłuższy niż okres pełnienia przez Panią Zofię Zawadzką funkcji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i może być w każdym, czasie odwołane .

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .