Przejdź do stopki

9/2008

Treść

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy
Nr 9 /2008
z dnia 31 marca 2008 roku


w sprawie: zlecenia wykonania zadania


Na podstawie art.30 ust 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr. 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ),

Zarządzam co następuje:

§ 1
1. Zlecam Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy, ul Zawodzie 19c ( dalej w skrócie MZGK) bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2008 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia /zał. 1/.

§ 2
1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia 01.04.2008 r do dnia 01.11.2008 r.
2. W przypadku warunków atmosferycznych wymagających utrzymania zieleni w późniejszym czasie termin wykonania może ulec przedłużeniu w drodze ustnego polecenia Burmistrza.

§ 3
Zobowiązuję MZGK w Szczawnicy do wykonania przedmiotu zlecenia z należytą starannością,a w szczególności do:
1.bieżącego utrzymania porządku i czystości na terenach zielonych,
2. przycinanie żywopłotów i trawników
3. zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków,
4. znajomości i stosowania w czasie prowadzenia prac przepisów dotyczących ochrony środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa ruchu.

§ 4
1. Wynagrodzenie za przedmiot zlecenia wynosi: 80 000 zł brutto ( słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto) za cały okres, płatne w miesięcznych równych ratach po zakończeniu danego miesiąca.
2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtu niezmiennego do czasu zakończenia wykonania przedmiotu zlecenia.

§ 5
Upoważnionym do kontroli realizacji zadania są:
1. Janina Mastalska - inspektor w referacie NPOŚ 2. Andrzej Bańkosz – Komendant Straży Miejskiej
przy udziale Zenona Kasprzaka – Dyrektora MZGK

§ 6
1. Za wykonanie przedmiotu zlecenia strony rozliczą się na podstawie faktury wystawionej przez MZGK na Urząd Miasta i Gminy Szczawnica wraz z potwierdzeniem wykonania zadania.
2. Przelew kwoty określonej fakturą na konto MZGK nastąpi w terminie do 21 dni, licząc od dnia jego przedłożenia.

§ 7
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania