Przejdź do stopki

10/2008

Treść

Zarządzenie nr 10/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
z dnia 2 kwietnia 2008r.

W sprawie: aktualizacji nazw urzędowych w dokumentach wewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy po zmianach administracyjnych Gminy Szczawnica


Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z poź.zm.) zarządzam co następuje:


§1
W związku z podziałem administracyjnym Gminy Miejskiej Szczawnica i utworzeniem na jej terytorium części wiejskiej oraz uwzględniając obowiązujący od dnia 1.01.2008r. status prawny gminy, zarządzam aktualizację nazw urzędowych w dokumentach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, w ten sposób, że:
Ilekroć w dokumentach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica występują następujące nazwy, należy przez to rozumieć ujęte w odpowiedniej formie i przypadku:
1. Miasto Szczawnica – Miasto i Gmina Szczawnica
2. Urząd Miasta – Urząd Miasta i Gminy Szczawnica
3. Burmistrz Miasta - Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica (odpowiednio Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik)
4. Rada Miasta - Rada Miejska

§2
Zobowiązuję Kierowników Jednostek Organizacyjnych Miasta i Gminy Szczawnica do zaktualizowania nazw w dokumentach wewnętrznych tych jednostek w terminie do dnia 30 kwietnia 2008r.


§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy

§4
Zarządzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.