Przejdź do stopki

13/2008

Treść

Zarządzenie nr 13/08
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
z dnia 11 kwietnia 2007w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o dotację na realizację zadań publicznych w roku 2008 z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica.
Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873) oraz Uchwały
Nr XXI/121/08 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia na rok 2008 „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” z a r z ą d z a się , co następuje:


§1
Dla opiniowania powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:

1) z ramienia Rady Miejskiej w Szczawnicy:

Lp. Nazwisko i Imię Reprezentowana
organizacja/ instytucja
1 Pasek Bogusława Komisja Edukacji i Spraw Społecznych
2 Dziedzina Wiwer Marian Komisja Edukacji i Spraw Społecznych
3 Węglarz Henryk Komisja Planowania i Budżetu


 
2) z ramienia Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy:

Lp. Nazwisko i Imię Reprezentowana
organizacja/ instytucja
1 Szczepaniak Anna Stanowisko d.s. Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu
2 Hurkała Tomasz Sekretarz Miasta i Gminy

 


§2
Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisaniaZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/08
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
z dnia 11 kwietnia 2008r.REGULAMIN PRACY
KOMISJI KONKURSOWEJ
1. W skład 5-osobowej Komisji Konkursowej wchodzi: trzech radnych delegowanych przez merytoryczne Komisje Rady Miejskiej w Szczawnicy i dwóch pracowników Urzędu Miasta i Gminy : pracownik merytorycznie właściwy dla rozpatrywanej sfery zadań oraz koordynator.

2. Podstawowym zadaniem Komisji Konkursowej jest opiniowanie wniosków o dotację z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica.

3. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa:
- ocenia zgodność zgłoszonego działania z listą zadań priorytetowych
- uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

4. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

a. merytorycznymi:
• atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,
• ilość osób objętych realizacją zadania

b. finansowymi:
• budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów,
• źródła finansowania,
• odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania

c. organizacyjnymi:
• rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
• posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,
• dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy,
• dotychczasowa współpraca z Miastem w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę .

5. Termin posiedzenia Komisji Konkursowej podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej miasta i gminy Szczawnica www.szczawnica.pl

6. Każdy z członków Komisji Konkursowej informowany jest o terminie spotkania telefonicznie bądź listownie, co najmniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem.
7. W pracach Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału osoby związane z podmiotami wnioskującymi o dotację, tj. takie, które uzyskują od nich przychody, są ich członkami lub wolontariuszami.
8. W posiedzeniu Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, w roli obserwatora.
9. Opinie Komisji Konkursowej są formułowane na zasadzie konsensusu. Opinie, o których mowa w niniejszym punkcie, są przedstawiane w formie pisemnej Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.
10. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w terminie 7 dni od daty składania ofert, w formie protokołu.
11. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica w drodze odrębnego zarządzenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu z prac komisji.
12. Dla zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.