Przejdź do stopki

16/2008

Treść

Zarządzenie Nr OW/16/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
z dnia 14 maja 2008 rokuw sprawie: Regulaminu konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy.Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, oraz art.36a ust. 5 w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica , zarządza co następuje:


§ 1

Ustalam Regulamin konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy stanowiący załącznik do zarządzenia .

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Oświaty.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik do Zarządzenia Nr OW/16 /2008
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
z dnia 14 maja 2008 r.R E G U L A M I N
konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora
Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy


§ 1
1. Do przeprowadzenia konkursu Burmistrz Miasta i Gminy powołuje Komisję Konkursową
2. W skład komisji konkursowej wchodzą:
po trzech przedstawicieli:
a) organu prowadzącego
b) Kuratorium Oświaty
po dwóch przedstawicieli:
a) Rady Pedagogicznej
b) Rady Rodziców
jeden przedstawiciel
Związku Nauczycielstwa Polskiego
3. Powołanie do prac Komisji Konkursowej osób wymienionych w pkt. 2 wymaga pisemnego upoważnienia organów, które te osoby reprezentują,
4. Pracami Komisji Konkursowej kieruje przewodniczący wyznaczony przez Burmistrza.

§ 2
1. Do udziału w konkursie dopuszcza się nauczycieli lub nauczycieli akademickich, zwanych dalej kandydatami, spełniających warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 06.05.2003 roku. w sprawie ” wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w poszczególnych typach szkół i placówek” /Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 826 z 2003r. zmiana
nr 189 poz.1854 /, a w szczególności:
1) posiada wykształcenie wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjum,
2) posiada ukończone studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska uzyskał co
najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku
nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat
pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po
ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed
przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę
dorobku zawodowego,
5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
6) nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
7) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8) nie był karany karami określonymi w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 14 poz.114 ze zm.)
9) złożył oświadczenie lustracyjne na ręce Małopolskiego Kuratora Oświaty (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1.08.1972 r.)

2. Do udziału w konkursie dopuszcza się również nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, którzy posiadają wyższe wykształcenie zawodowe i posiadają przygotowanie pedagogiczne lub ukończyli kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiadają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i spełniają warunki określone w § 1 pkt. 2 – 8 rozporządzenia MEN i S w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek
3. Do udziału w konkursie dopuszcza się również nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego zatrudnionego na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowy komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego urlopowanego lub zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), który spełnia wymagania określone w § 1 pkt. 2- 8 z wyjątkiem pkt. 4.

§ 3
1. Konkurs ogłasza Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.
2. Kandydaci przystępujący do konkursu składają do Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Oświaty z siedzibą 34 -460 Szczawnica ul. Główna 12 p.10, w terminie wyznaczonym przez Burmistrza /decyduje data wpływu do ZEAO /zgłoszenia do udziału w konkursie.
3. Do zgłoszenia o którym mowa w ust. 2 załącza się:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju
szkoły,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela, lub stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego,
3) akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w szkole
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku dyrektora szkoły,
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76
ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
11) oświadczenie, że kandydat nie był karany karami określonymi w art. 31 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.).
12) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm./ w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisku dyrektora.
13) Oświadczenie, że kandydat złożył oświadczenie lustracyjne na ręce Małopolskiego Kuratora Oświaty ( dotyczy kandydatów urodzonych przed 1.08.1972 r. )
Kandydaci składają oryginały dokumentów o których mowa w pkt. 3 - 6, lub urzędowo
poświadczone kopie tych dokumentów.
4. Lista zgłoszonych do konkursu kandydatów wraz z załącznikami zostaje przekazana
przewodniczącemu komisji prowadzącej konkurs na Dyrektora Publicznego Gimnazjum.
5. Decyzję o dopuszczeniu do konkursu podejmuje Komisja Konkursowa kierując się przy jej podejmowaniu wymogami określonymi w § 1, 2 i 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 maja 2003 r. w sprawie „wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek „ /Dz. U. nr 89 poz. 826 z 2003 r. zm. z 2003 r./
6. Kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu, nie później niż na siedem dni przed terminem posiedzenia.

§ 4
1. W ustalonym dniu konkursu komisja w pełnym składzie odbywa posiedzenie, na którym
1) Przewodniczący Komisji po stwierdzeniu tożsamości członków, zapoznaje ich
z regulaminem i trybem postępowania konkursowego,
2) Członkowie Komisji zapoznają się z dokumentami kandydatów,
3) Przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które może się odbyć przy obecności
minimum 2/3 składu komisji.
7. Jeżeli ilość obecnych członków komisji jest mniejsza od minimum o którym mowa w ust.1 pkt.3, jej przewodniczący podejmuje decyzję o zawieszeniu postępowania konkursowego, powiadamia o tym niezwłocznie Burmistrza, który ustala następny termin konkursu.

§ 5
1. W ustalonym dniu przeprowadzenia konkursu komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, na które składa się:
1) prezentacja przez każdego kandydata programu działania na stanowisku dyrektora
/czas prezentacji do 20 min./
2) odpowiedzi na pytania członków komisji
2. Kandydaci prezentują swoje programy i odpowiadają na pytania komisji w kolejności alfabetycznej.
3. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się tylko w obecności członków komisji, a kandydat nie może być obecny przy postępowaniu innych kandydatów.

§ 6
1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego odbywa się narada komisji i głosowanie
tajne w celu rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.
2. Głosowanie odbywa się również, gdy do konkursu przystąpi jeden kandydat.
3. Każdy członek komisji głosuje na przygotowanej przez przewodniczącego
opieczętowanej karcie z wypisanymi w kolejności alfabetycznej nazwiskami
kandydatów, wyrażając swoją wolę w następujący sposób:
• „za” - pozostawia jedno nazwisko nie skreślone
• „przeciw” - skreśla nazwisko /nazwiska/
4. Każdy inny sposób głosowania uważa się za głos nieważny.
5. Głosując członkowie Komisji biorą pod uwagę:
1) wypowiedzi kandydatów postępowania konkursowego,
2) zawarte w dokumentach kandydatów oceny i opinie o ich pracy zawodowej
z uwzględnieniem predyspozycji kierowniczych.

§ 7
1. Konkurs wygrywa kandydat, na którego oddała głosy co najmniej połowa obecnych na posiedzeniu członków komisji.
2. Jeżeli głosowanie odbywa się na kilku kandydatów, z których żaden nie uzyskał wymaganej większości, przeprowadza się głosowanie powtórne.
Do drugiego głosowania dopuszcza się kandydatów, którzy uzyskali co najmniej dwa głosy w pierwszym głosowaniu.
3. W drugim głosowaniu wygrywa ten kandydat, który uzyskał większą ilość głosów.
4. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał większości głosów uznaje się, że w wyniku konkursu, kandydat na stanowisko dyrektora szkoły nie został wybrany.

§ 8
1. Po zakończeniu głosowania, przewodniczący komisji ogłasza wyniki konkursu.
2. Kandydat może w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu wnieść do Burmistrza Miasta i Gminy sprzeciw od ustaleń Komisji uzasadniając go konkretnymi zarzutami, wynikającymi z uchybień formalnych w pracy komisji.
3. Burmistrz w ciągu 3 dni od wniesienia sprzeciwu przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Decyzja Burmistrza w sprawie wyników postępowania wyjaśniającego jest ostateczna.

§ 9
1. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w wyniku konkursu nie wyłoniono
kandydata, Burmistrz Miasta i Gminy powierza stanowisko dyrektora szkoły ustalonemu przez
siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.
2. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły może nastąpić, jeżeli organ sprawujący
nadzór pedagogiczny nie zgłosi w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to
stanowisko, umotywowanego zastrzeżenia.

§ 10
1. Dokumentami z przeprowadzonego konkursu są:
1) podpisany przez wszystkich członków komisji szczegółowy protokół zawierający
między innymi: datę konkursu, nazwiska i imiona kandydatów, ilość głosów w
poszczególnych głosowaniach, nazwisko kandydata, który wygrał konkurs lub
stwierdzenie, że konkurs nie został rozstrzygnięty
2) dołączone do protokołu upoważnienia członków komisji i karty do głosowania
3) zgłoszenia kandydata do udziału w konkursie wraz z załącznikami
2. Dokumentację o której mowa w ust.1 przechowuje się w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Oświaty w Szczawnicy przez okres 2 lat, licząc od daty konkursu.

§ 11
1. Konkurs może być unieważniony, jeżeli został naruszony jego regulamin, lub gdy po
rozstrzygnięciu tego konkursu wyszły na jaw okoliczności dyskwalifikujące kandydata
wyłonionego w konkursie, albo zaistniały inne przesłanki uniemożliwiające powierzenie
mu funkcji dyrektora.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica powierza funkcję dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu. Przepis § 9 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. Interpretacje postanowień niniejszego regulaminu należą do wyłącznej kompetencji
Burmistrza Miasta i Gminy.