Przejdź do stopki

20/2008

Treść

Zarządzenie Nr OW/20/08
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
z dnia 21 maja 2008 r.


w sprawie; wydzielenia z budżetu miasta i gminy środków na dofinansowanie odbudowy oberwanego korpusu ścieżki pieszo – rowerowej Szczawnica – Leśnica na odcinku w km 0 + 650 do 0 + 850 wraz z odbudową nawierzchni z kostki betonowej. II-gi etap.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 186, ust. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Uchwały Budżetowej na 2008 r. Nr XVIII/107/2007 Rady Miasta Szczawnica z dnia 28 grudnia 2007 r. z późniejszymi zmianami zarządza się, co następuje:

§ 1.

W nawiązaniu do Uchwały Budżetowej Miasta Szczawnica na rok 2008 r.
Nr XVIII/107/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. z późniejszymi zmianami wydzieliłem:
- w dziale 600 rozdziale 60078, § 6050 kwotę w wysokości: 23.028.81 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie:
- odbudowa w Szczawnicy oberwanego korpusu ścieżki pieszo – rowerowej Szczawnica – Leśnica na odcinku w km 0 + 650 do 0 + 850 wraz z odbudową nawierzchni z kostki betonowej. II-gi etap.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.