Przejdź do stopki

21/2008

Treść

ZARZĄDZENIE NR 21/2008

Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
z dnia 27 maja 2008 roku


w sprawie : powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655)

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
1) na roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn. „Wykonanie remontu drogi ul. Św. Krzyża wraz z infrastrukturą techniczną od ul. Szalaya do skrzyżowania z ul. Połoniny na odcinku ok. 365m w Szczawnicy”
w następującym składzie:
1. Przewodniczący – Tomasz Moskalik
2. Sekretarz - Katarzyna Wiercioch
3. Członek - Tadeusz Machlowski
4. Członek - Janusz Liptak
5. Członek - Diana Dębska

§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Panu Janowi Golbie – Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.