Przejdź do stopki

23/2008

Treść

ZARZADZENIE nr 23/08
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
z dnia 05.06.2008r.


Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) oraz Uchwały Rady Miejskiej XIX/116/06 z dnia 30 stycznia 2008r w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Szczawnica w związku z podjęciem uchwały przez Radę Miejską w Szczawnicy nr XXII/153/08 z dnia 29 kwietnia 2008r.w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Szczawnica, zarządzam co następuje:

§ 1
Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi Jaworki oraz mieszkańcami wsi Szlachtowa

§ 2
Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców wsi Jaworki i wsi Szlachtowa na temat projektów statutów jednostek pomocniczych – Sołectwa Jaworki oraz Sołectwa Szlachtowa.

§ 3
1. Konsultacje projektów statutów jednostek pomocniczych przeprowadza się w formie:
1) przedłożenia projektów statutów zarządom jednostek pomocniczych
celem przedstawienia ich mieszkańcom jednostki pomocniczej na zebraniu, oraz
2) wyłożenia na okres 10 dni w Urzędzie Miasta i Gminy.
Kalendarz czynności związany z przeprowadzeniem konsultacji określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4
1. Zarządy jednostek pomocniczych zobowiązane są do przedstawienia ich mieszkańcom projektów statutów na zebraniach w ciągu 10 dni od ich otrzymania.
2. Mieszkańcy jednostek pomocniczych mogą wyrażać opinie i zgłaszać uwagi do projektów
statutów na zebraniach oraz pisemnie na ręce przewodniczących jednostek pomocniczych w terminie określonym w zał. 1 niniejszego zarządzenia.
6. Przewodniczący jednostek pomocniczych zobowiązani są zebrać zgłoszone im opinie i
uwagi, oraz w formie pisemnej przekazać je Przewodniczącemu Rady Miejskiej
najpóźniej w ostatnim dniu przeprowadzania konsultacji.


§5
1. O przeprowadzeniu konsultacji mieszkańcy gminy powiadomieni zostaną w formie obwieszczenia, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, na co najmniej 7 dni przed terminem konsultacji.
2. Obwieszczenie podane będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta i gminy, BIP i tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz jednostkach pomocniczych.

§6
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.





Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 23/08
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
z dnia 05.06.2008r.

 

 

KALENDARZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANY Z PRZEPROWADZENIEM KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTWA JAWORKI ORAZ SOŁECTWA SZLACHTOWA

 

 

Data wykonania czynności konsultacyjnych

Przedmiot czynności konsultacyjnych

 do 14 czerwca 2008

Przedłożenie projektów statutów zarządom jednostek pomocniczych

14 czerwca 2008 – 24 czerwca 2008

Wyłożenie projektów statutów do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica

14 czerwca 2008 – 24 czerwca 2008

Zwołanie przez sołtysów zebrań wiejskich na których przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami,  

Do 24 czerwca 2008

Przekazanie Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Szczawnicy wyników konsultacji

 


 

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 23/08
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
z dnia 05.06.2008r.

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

W sprawie przeprowadzenia konsultacji

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) oraz Uchwały Rady Miejskiej XIX/116/06 z dnia 30 stycznia 2008r w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Szczawnica w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnicy nr XIX/117/08 z dnia 30 stycznia 2008r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących utworzenia jednostek pomocniczych,

podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektów statutów Sołectwa Jaworki oraz Sołectwa Szlachtowa.

1. Konsultacje projektów statutów jednostek pomocniczych przeprowadza się w formie:

1) przedłożenia projektów statutów zarządom jednostek pomocniczych

celem przedstawienia ich mieszkańcom jednostki pomocniczej na zebraniu, oraz

2) wyłożenia na okres 10 dni w Urzędzie Miasta i Gminy.

Konsultacje odbywać się będą według następującego kalendarza czynności:

Data wykonania czynności konsultacyjnych

Przedmiot czynności konsultacyjnych

 do 14 czerwca 2008

Przedłożenie projektów statutów zarządom jednostek pomocniczych

14 czerwca 2008 – 24 czerwca 2008

Wyłożenie projektów statutów do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica

14 czerwca 2008 – 24 czerwca 2008

Zwołanie przez sołtysów zebrań wiejskich, na których przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami

Do 24 czerwca 2008

Przekazanie Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Szczawnicy wyników konsultacji

 

Wyniki konsultacji w sprawie projektu statutu sołectwa dotyczą oddzielnie każdego sołectwa i mają charakter opiniodawczy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

(-) Grzegorz Niezgoda