Przejdź do stopki

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Treść

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie


Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku burmistrza – art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 238). Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów (art.39 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych) w formie: pokoi gościnnych, kwater prywatnych, wynajmu pokoi, gospodarstwa agroturystycznego, pól biwakowych, domków letniskowych, ośrodków wczasowych, kolonijnych, rehabilitacyjnych itd., bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych. Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych. Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest jawna. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji. Po dokonaniu wpisu, na żądanie wnioskodawcy wydawane jest potwierdzenie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.


Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.


Co to są inne obiekty hotelarskie
Usługi hotelarskie mogą być świadczone w tzw. innych obiektach i dotyczą m.in. wynajmowania:
•    przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych (tzw. agroturystyka)
•    samodzielnych pokoi
•    miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach)
•    miejsc noclegowych w budynkach stałych
•    miejsc noclegowych w ośrodkach wczasowych
•    miejsc noclegowych w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych
•    miejsc noclegowych w domach pracy twórczej
•    miejsc noclegowych w zakładach uzdrowiskowych
•    pokoi gościnnych/kwater prywatnych


Gdzie załatwić sprawę: Wniosek należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica.

 

Osoba odpowiedzialna: Stanowisko ds. Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu
Sylwia Piekarczyk
nr pokoju: 110, I piętro
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 32


Kiedy załatwić sprawę: Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich.


Sprawę można załatwić: Podczas wizyty w urzędzie lub listownie.


Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.


Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie


Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.doc (dokument do pobrania)

Powyższy wniosek należy złożyć na dzienniku podawczym w urzędzie. Wniosek dostępny jest w tut. urzędzie, można również pobrać wzór wniosku ze strony internetowej i przesłać Pocztą Polską na adres tut. urzędu. Jeżeli zgłoszenie zawiera braki, urząd wezwie do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki przysługuje co najmniej 7 dni od dnia doręczenia wniosku. Nie poprawienie błędów w wyznaczonym terminie, skutkuje nie załatwieniem sprawy. Jeśli wniosek zawiera wszystkie niezbędne dane, urząd wpisuje obiekt do prowadzonej ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy.


Opłaty: Usługa jest bezpłatna.


Czas oczekiwania: Urząd od razu przyjmuje zgłoszenie i wpisuje obiekt do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Jednakże przewidziany termin załatwienia sprawy wynosi do 30 dni.

 

Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji


Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zobowiązany jest do zgłoszenia informacji o wszelkich zmianach dotyczących obiektu, w którym prowadzone są usługi hotelarskie.
Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.doc (dokument do pobrania)

 

Zakończenie działalności


O zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w zgłoszonym do ewidencji obiekcie należy powiadomić urząd składając odpowiednie zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.
Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.doc (dokument do pobrania)

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia.doc


Kary
Urząd może nałożyć karę ograniczenia wolności albo grzywny, jeśli:
•    w nazwie obiektu, w którym świadczone są usługi hotelarskie używane są nazwy zastrzeżonych dla ściśle określonego rodzaju obiektów: np. hotel, motel, pensjonat, kemping, pole biwakowe
•    używanie oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego
•    świadczenie usług hotelarskich w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji
•    świadczenie usług hotelarskich wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia


Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych ( Dz. U. z 2019 poz. 238.).
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166 ).
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 256).

 

Opracowała: Sylwia Piekarczyk - Stanowisko ds. Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu
Sprawdziła pod względem prawnym: Grażyna Filas - Adwokat
Zatwierdził: Tomasz Ciesielka- Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
Wprowadziła: Sylwia Piekarczyk - Stanowisko ds. Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu
Data aktualizacji: 13.08.2020 r.