Przejdź do stopki

Dostępny samorząd - granty

Treść

 

Dnia 15.11.2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie między Miastem i Gminą Szczawnica, a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na zadanie pn. „Budowa dźwigu osobowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wewnątrz budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica; przebudowa fragmentu dachu oraz stropów”.

Miasto i Gmina Szczawnica otrzymało grant w wysokości 207 000,00 zł ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Grant jest finansowany ze środków europejskich w kwocie 174 459,60 zł, co stanowi 84,28% powierzonego grantu oraz ze środków dotacji celowej w kwocie: 32 540,40 zł, co stanowi 15,72 % kwoty powierzonego grantu.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy Szczawnica oraz jednostki organizacyjne takie jak Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Kultury Sportu i Promocji dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zadanie zostanie zrealizowane poprzez budowę dźwigu osobowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dostosowanie strony internetowej zgodnie ze standardem WCAG 2.1 oraz inne działania, które dążą do wyrównania szans osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w dostępie do usług administracji publicznej.