Przejdź do stopki

Spotkanie Górali w Pieninach / Stretnutie Goralov v Pieninách

Treść

www.stretnutiegoralov.sk

 

 Obec Lesnica a  mesto Szczawnica žijú v symbióze a  sú medzi sebou mnohými spôsobmi spojené  a zviazané.  Szczawnica, aj Lesnica sú samosprávami reprezentujúcimi nezvyčajné prírodné hodnoty v dôsledku svojej geografickej polohy.  Na území obidvoch samospráv sa nachádza Pieninský národný park, nachádzajú sa koncové stanovištia pltí pre splav rieky Dunajec, ktorý je jednou z najväčších atrakcií Pienin a obe samosprávy sú spojené trasou pre peších turistov a cyklotrasou. Potenciál pre cestovný ruch je obrovský.

 
           Samosprávy však spája aj dlhoročná cezhraničná spolupráca, ktorá v posledných rokoch vyústila v množstvo spoločných projektov. Súčasné samosprávy a ich obyvateľov spájajú spoločné kultúrne tradície viažuce sa k spoločnej regionálnej Goralskej identite.    Túto identitu, ktorá bola pred rokom 1989 potláčaná, sa darí postupne obnovovať a to hlavne v súvislosti s identifikáciou regiónu, ako špecifickej turistickej oblasti. Žiaľ, množstvo starých kultúrnych tradícií je stratených a hlavne stredná a mladá generácia obyvateľstva stráca miestnu a regionálnu identitu. To sa odzrkadľuje aj v poklese záujmu napr. o tradičný folklór, tradičné remeslá a pod. Slovensko tým postupne stráca klenoty tradičnej ľudovej kultúry.
 
           Zároveň absenciou tradičných kultúrnych podujatí a turistických atraktivít je potenciál cestovného ruchu Pienin nedostatočne využívaný. Hoci sa v regióne pravidelne konajú Zamagurské folklórne slávnosti, sú prevažne organizované v Spišskej Starej Vsi a v Červenom Kláštore. Ambíciou Lesnice a Szczawnice je organizovať podobné podujatie medzinárodného významu v inom termíne, s cieľom rozšírenia ponuky tradičných kultúrnych podujatí a ponuky turistických atrakcií a ich expandovanie aj do iných častí Pienin   a SR - PL pohraničia.
 
           Realizáciou projektu sa výrazne posilní „Goralská identita“, pomôžu sa obnoviť tradičné a jedinečné kultúrne tradície a zvýši sa atraktívnosť susediacej poľsko-slovenskej turistickej oblasti, čím sa zvýši konkurencieschopnosť celého regiónu pre cestovný ruch. Zároveň sa región obohatí o nové cezhraničné spoločensko-kultúrne podujatie, o nové historicko-umelecké aktivity a posilní sa dlhodobá slovensko-poľská cezhraničná spolupráca pri zachovávaní kultúrnych, historicko-umeleckých a remeselných tradícií.Hlavné ciele projektu: „Stretnutie Goralov v Pieninách“


           Hlavným cieľom projektu je rozšírenie miestnej iniciatívy založenej na dlhodobej spolupráci samospráv Lesnica a Szczawnica, vytvorenie novej kultúrnej atraktivity zbližujúcej obyvateľov pohraničia a tiež podporujúcej miestne kultúrne tradície, zvyky a jedinečnosť pohraničného regiónu.

Špecifické ciele projektu:

-    posilniť priame kontakty komunít SR-PL pohraničia, obnoviť a zachovať regionálne kultúrne tradície „Goralov“ prostredníctvom  jedinečného kultúrneho podujatia „Stretnutie Goralov v Pieninách“;

-    skvalitniť a rozvinúť vzájomnú spoluprácu samospráv Lesnica a Szczawnica a vytvoriť predpoklady pre ďalšie spoločné projekty do budúcnosti;

-    vytvoriť a medzinárodne spropagovať spoločnú jedinečnú turistickú atraktivitu založenú na spoločných kultúrnych a tradičných remeselných produktoch, na základe goralských tradícií a goralskej identite.

           Realizácia projektu zabezpečí zvýšenie atraktivity regiónu a zvýšenia príležitostí  pre rozvoj kultúry, regionálnych a miestnych kultúrnych tradícií a tiež významne podporí rozvoj cestovného ruchu v susedstve poľsko-slovenskom.


Cieľové skupiny:

           Primárne cieľové skupiny, na ktoré sa projekt zameriava sú: obyvatelia pohraničia a turisti, návštevníci Pienin. Projekt im poskytne novú kultúrnu a turistickú atraktivitu, ktorá vychádza z jedinečnej kultúry a tradícií pohraničia, je založená na miestnej identite a prinesie miestnym obyvateľom možnosť sebarealizácie.

           Súčasne sú významným beneficientom projektu obe samosprávy: Lesnica a Szczawnica. Projekt významne podporí ich doterajšiu spoluprácu, skvalitní ju a rozvinie  v ďalšom tematickom smere, čím významne podporí rozvoj oboch samospráv.

           Sekundárnou cieľovou skupinou sú samosprávy a podnikatelia Pienin na oboch stranách hranice. Projekt významne spropaguje Pieniny ako kultúrny a turistický región, čo by malo priniesť zvýšenie návštevnosti v rámci celého strediska cestovného ruchu.


Aktivity uskutočňované v rámci projektu:

1) Pracovné stretnutia partnerov projektu.

2) Organizácia kultúrneho podujatia „Stretnutie Goralov v Pieninách“.

           2-dňové kultúrno - spoločenské podujatie v Lesnici, ktoré plánujeme zorganizovať v dňoch 17. - 18. augusta 2013. Na podujatí vystúpia 2 amatérske folklórne súbory zo SR, 2 amatérske folklórne súbory z PL, a uskutoční sa goralská tanečná zábava pre malých  aj veľkých. Počas podujatia budú  remeselníci zo SR a PL (po 5 remeselníkov) realizovať  remeselné dielne pre návštevníkov podujatia (práca s drevom, rezbárstvo, maľba na sklo, tkáčstvo, čipkárstvo, a ďalšie). Počas podujatia bude zabezpečený predaj suvenírov a ochutnávky tradičných slovenských a poľských regionálnych jedál.
           Ďalšími aktivitami podujatia bude pasovanie za Goralov, rôzne súťaže pre deti a dospelých,  či vystúpenie ľudového rozprávača.

3) Publicita a propagácia projektu.

 
Bližšie informácie a detaily programu Vám poskytneme na www.lesnica.sk.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 - 2013