Przejdź do stopki

Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa petli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu

Treść

 

Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa petli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu

 

Nazwa projektu: Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I– budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu

Rodzaj projektu: Flagowy
Program: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 15.02.2017 r.
 

Partner wiodący
Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie
Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna
tel. +48 18 471 40 09, fax +48 18 477 79 21
www.zgkp.muszyna.pl

 

Partner 1
Miasto i Gmina Szczawnica
ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica
tel. +48 18 262 22 03, fax +48 18 262 25 30
www.szczawnica.pl

 

Partner 2
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa
Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa
tel. +421 908 976 552, fax +421 052 428 36 53
www.lrz.sk

 

Partner 3
Mesto Bardejov
Radničné námestie 16, 08501 Bardejov
tel. +421 544 720 000, fax +421 544 720 000
www.bardejov.sk

 

Partner 4
Oblastná organizácia cestovného ruchu "ŠARIŠ" – BARDEJOV
Radničné námestie 16, 08501 Bardejov
tel. +421 054 472 2641, fax +421054 472 2641
www.bardejovske-kupele.sk

 

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest połączenie pętlą rowerową (częściowo budowaną, częściowo prowadzoną po istniejących odcinkach mało uczęszczanych dróg) uzdrowiskowych miejscowości pogranicza polsko-słowackiego. To pierwszy etap tworzenia rozpoznawalnego w skali Europy obszaru o unikatowych zasobach turystycznych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych opartych o wartości przyrodniczo-krajobrazowe, wielokulturowe dziedzictwo oraz duchowość i tradycje mieszkańców Doliny Popradu. Docelowo działania powinny doprowadzić do wykreowania rozpoznawalnej polsko-słowackiej marki uzdrowisk popradzkich. Szlak rowerowy – prowadzony w części po istniejących trasach (w tym EuroVelo), w części po planowanych do wytyczenia i zbudowania, połączy miejscowości uzdrowiskowe pogranicza (Krynicę-Muszynę-Piwniczną-Szczawnicę-Vyzne Ruzbachy-Starą Lubovnię-Lubonianiskie Kupele-Bardejov-Bardejovskie Kupele). Trasa przebiegać będzie przez najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo tereny (parki narodowe i krajobrazowe) oraz obejmie cenne zabytki architektury drewnianej, pijalnie i samowypływy wody mineralnej. Pętla w Hniezdne będzie się łączyć z inną pętlą budowaną w ramach projektu „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr” znacząco zwiększając oddziaływanie projektu oraz wzmacniając pozytywne efekty związane z rozwijaniem transgranicznego produktu turystycznego.

Całość szlaku zostanie oznakowana w jednolity sposób oraz wyposażona w powtarzalne elementy małej architektury. Koncepcja znakowania i opisu trasy jest efektem PL-SK konkursu architektonicznego, który spośród szeregu prac pozwolił wybrać koncepcję, najlepiej oddającą charakter projektu i specyficzne elementy obszaru pogranicza. Uzupełnieniem planowanej pętli będzie szereg działań promocyjnych i informacyjnych, które rozpropagują szlak (mapa, strona internetowa), a także mobilna aplikacja, umożliwiająca planowanie i korzystanie z trasy rowerowej, jak i poznanie atrakcji przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych w przebiegu szlaku oraz okolicy. Aplikacja będzie zawierała elementy związane z profilaktyką zdrowotną.

Wartość całkowita projektu: 5 187 225,80 €
Wydatki kwalifikowalne: 5 027 025,80 €
Wydatki niekwalifikowalne:160 200,00 €
w tym z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 272 971,89 € (85%)
 
Udział partnera:
Związek Gmin Krynicko - Popradzkich: 2 215 296,68 €
w tym z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 855 377,16 € (85%)
Wkład własny: 327 419,52 € (15% kosztów kwalifikowalnych) oraz 32 500,00 € (koszty niekwalifikowalne)
Miasto i Gmina Szczawnica: 530 309,30 €
w tym z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 429 087,90 € (85%)
Wkład własny: 75 721,40 € (15% kosztów kwalifikowalnych) oraz 25 500,00 € (koszty niekwalifikowalne)
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa: 1 694 597,68 €
w tym z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 391 448,02 € (85%)
Środki z budżetu państwa: 163 699,77 € (10,00%)
Wkład własny: 81 849,89 € (5,00 %) oraz 57 600,00 €
Mesto Bardejov: 710 722,14 €
w tym z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 580 908,81 € (85%)
Środki z budżetu państwa: 68 342,21 € (10,00%)
Wkład własny: 34 171,12 € (5,00 %) oraz 27 300,00 €
Oblastná organizácia cestovného ruchu "ŠARIŠ" – BARDEJOV: 19 000,00 €
w tym z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 16 150,00 € (85%)
Środki z budżetu państwa:  950,00 € (5,00%)
Wkład własny: 34 171,12 € (10,00 %) oraz 17 300 €

 

Okres realizacji projektu: 02.2017 r. – 30.09.2020 r.
 
Cel projektu
Głównym celem projektu jest ożywienie gospodarki Doliny Popradu poprzez wspólny rozwój miejscowości uzdrowiskowych i odejście od wzajemnego konkurowania na rzecz współpracy obszarowej i budowania silnej pozycji konkurencyjnej Uzdrowisk Popradzkich, w stosunku do obszarów uzdrowiskowych w Europie, w zakresie nowoczesnej oferty leczniczo-rehabilitacyjno-rekreacyjno-turystycznej. Pierwszym elementem, który ma zapoczątkować tworzenie wspólnego obszaru uzdrowiskowego jest budowa transgranicznej pętli rowerowej łączącej uzdrowiska.


W jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów pogranicza.
 
1. Rozbudowana sieć ścieżek rowerowych ułatwi przemieszczanie się po obszarze.
2. Połączenie pętlą rowerową dł. 230,91 km uzdrowiskowych miejscowości pogranicza PL-SK jest początkiem budowy rozpoznawalnego w skali Europy obszaru o unikatowych zasobach turystycznych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych opartych o wartości przyrodniczo-krajobrazowe.
3. Celem projektu, zgodnie wytycznymi światowymi, jest dążenie do integracji funkcji ekologicznych obszarów chronionych z ich rozwojem społeczno-gospodarczym – rower jako alternatywny środek komunikacji, edukacja ekolog. (oznakowanie, tablice inf.).
4. Pozytywny wpływ na zwiększenie mobilności pracowników w regionie przygranicznym. Zwiększony napływ turystów przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego.
5. Sieciowa infrastruktura komunikacyjna zwiększy mobilność turystów, co spowoduje ich bardziej równomierny rozkład i pełniejsze wykorzystanie bazy i oferty po obu stronach granicy.
6. Wspólna realizacja projektu impulsem do nawiązywania szerszej współpracy i kreowania wspólnego produktu uzdrowisk. Pętla rowerowa uzupełni istniejącą ofertę obszaru, przyciągnie większą liczbę gości, zapewni bezpieczne warunki przemieszczania się, będzie alternatywą spędzania wolnego czasu oraz umożliwi zapoznania się z sąsiednią społecznością.
7. Realizacja projektu (po stronie Słowackiej) w oparciu o stowarzyszenia grupujące mniejsze JST, wspólny system zarządzania i szerokie partnerstwo pozwolą zminimalizować dysproporcje w potencjale pomiędzy polskimi gminami, a słowackimi.
8. Jednolity system oznakowania turystycznych ułatwi dostęp do informacji o atrakcjach turystycznych, zabytkach, ofercie turystycznej i kulturowej, zdrowym stylu życia.
9. Oznakowanie całej pętli rowerowej oraz integracja z lokalnymi ścieżkami rowerowymi.
10. Informacje wizualne na tablicach umieszczonych na całej trasie dotyczącej zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz aplikacja na telefony komórkowe zawierająca m.in. opisy fauny i flory, obszar chronionych, zabytków.
11. Powstanie system wypożyczalni rowerów.

 


Droga Pienińska gotowa na czas

Prace rozpoczęły się pod koniec lutego, a w ostatni weekend mieszkańcy i turyści mogli już korzystać z Drogi Pienińskiej w Szczawnicy.
W ramach prac na Drodze Pienińskiej w Szczawnicy została wymieniona nawierzchnia drogi do granicy państwa w ramach projektu "Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I– budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu".

 

Źródło: Pieninyinfo

 


Rozpoczął się kolejny etap budowy ścieżki rowerowej w ramach projektu od ul. Pod Homolami do ul. Kościelnej w Jaworkach.

Źródło: UMiG Szczawnica


Zakończyła się budowa ścieżki rowerowej od ul. Pod Homolami do ul. Kościelnej w Jaworkach.

 


Całość szlaku została oznakowana w jednolity sposób oraz wyposażona w powtarzalne elementy małej architektury.  W przebiegu trasy w powstały 2 Miejsca Odpoczynku Rowerzystów. Pierwszy obok Boiska Sportowego „ Orlik” , drugi w Jaworkach naprzeciwko Stadniny Koni. Dodatkowo trasa została uzupełniona o 12 stojaków rowerowych, 6 tablic informacyjnych, ławki, kosze oraz ok. 25 znaków kierunkowych.