Gospodarka niskoemisyjna

 

Herb Miasta i Gminy Szczawnica przedstawia na tarczy dwudzielnej krzywaśnią srebrną w skos, w polu pierwszym błękitnym góra trójskalista srebrna z krzyżem złotym na szczycie środkowym, w polu drugim błękitnym zdrój złoty ze strugą srebrną. Krzywaśń symbolizuje Dunajec, trójwzgórze – górę Bryjarkę z krzyżem Obraz przedstawiający logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w postaci zielonego listka i niebieskiej kropli wodyoraz zawierające napis tej instytucji

 

Aktualna jakość powietrza

Ostrzeżenia o zanieczyszczeniu powietrza

Informacje GIOŚ o jakości powietrza

Rozkłady zanieczyszczeń

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, że Gmina przystąpiła do uruchomionego przez NFOŚiGW Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.

    Podpisane zostało stosowne porozumienie z WFOŚiGW w Krakowie, w ramach którego pracownicy Urzędu MiG Szczawnica pomogą Państwu w przygotowywaniu wniosków pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie. Ponadto Urząd dokona weryfikacji wniosków o dofinansowanie, które zostaną złożone przez Wnioskodawców w Gminie w formie papierowej lub wniosków złożonych do WFOŚiGW. Urząd MiG Szczawnica zapewnieni zainteresowanym stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, umożliwiające złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu oraz jego wydruk.
Należy zaznaczyć, iż MiG Szczawnica przystąpiła do projektu celem ułatwienia mieszkańcom właściwe przygotowanie pełnej dokumentacji oraz złożenie wniosku. Natomiast ostateczna decyzja dotycząca udzielenia dotacji/pożyczki należy do WFOŚiGW w Krakowie.


Zainteresowanych właścicieli nieruchomości zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 1000-1400, do Urzędu MiG Szczawnica.


Program Czyste Powietrze.
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale także ograniczą wydatki domowego budżetu, dzięki oszczędnościom finansowym.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Formy dofinansowania:

  • dotacja
  • pożyczka

Warunek podstawowy:
Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.
Ważne informacje
Warunki dla wszystkich budynków:
Warunkiem montażu nowych kotłów na paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.
W związku z uruchomieniem nowej wersji programu „Czyste Powietrze” informujemy, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie z programu, będzie prowadzony w oparciu o zmienioną wersję programu.
Beneficjentem Części 1 programu może zostać osoba fizyczna, która jest:

1) właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. W ramach tej części programu, można uzyskać dofinansowanie do 30% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji.
Jednocześnie z dniem 21 października 2020r, ruszył nabór do drugiej części programu, zakładający podwyższony poziom dofinansowania.
Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

  • jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  • 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W ramach tej części programu, można uzyskać dofinansowanie do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 37 tys. zł).


Zaświadczenie, o którym mowa wyżej można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczawnicy ul. Szalaya 103, po wcześniejszym kontakcie tel. 18 262 10 66.

 

Szczegółowe informacje znajdziecie państwo w załączniku

Program Priorytetowy Czyste Powietrze zmiany 15 05 2020r.docx

oraz pod linkiem:
https://www.wfos.krakow.pl/zmiany-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze/

 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze zmiany 15.05.2020 r.

Reportaże o czystym powietrzu:

 

Śleboda dla czystego powietrza

Góral Potrafi