Przejdź do stopki

Pieniny – nasze polsko – słowackie dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe

Treść

Pieniny – nasze polsko – słowackie dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe

 

Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

W ramach w/w zadania Miasto i Gmina Szczawnica otrzymało dofinansowanie pochodzące ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Tatry Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.

 

Dofinansowanie z EFRR - 29 063,85 €

Dofinansowanie z Budżetu Państwa - 1 709,63 €

Wkład Własny- 3 419,29 €

 

Opis mikroprojektu:

 

Celem tego zadania jest zachowanie i udostępnienie szerokiej grupie odbiorców dziedzictwa kulturowego pogranicza w rejonie Szczawnicy i Spiskiej Beli poprzez organizację dwudniowych warsztatów folklorystyczno – etnograficznych przeznaczonych dla członków kapel ludowych ze Szczawnicy i Spiskiej Beli (15 osób z Polski i 5 ze Słowacji) W ramach zadnia zostaną zakupione niezbędne materiały do przeprowadzenia warsztatów.

Dzień pierwszy:

 1. Muzyka i folklor na pograniczu Polsko Słowackim – wykłady 2 h.
 2. Historia i pochodzenie instrumentów pasterskich - wykłady 2 h.
 3. Warsztaty praktyczne dotyczące budowy instrumentów ludowych pogranicza - 4 h piszczałka pasterska, róg pasterski, dwojnica piszczałka wielkopostna.
 4. Posiady przy muzyce karpackiej wraz z tradycyjnym pieczeniem barana. Spotkanie z twórcami ludowymi z terenu pogranicza

Dzień drugi

 1. Warsztaty praktyczne. Kontynuacja budowy instrumentów - 2 h.
 2. Nauka gry na wytworzonych instrumentach 6 h.
 3. Prezentacja muzyki Pienińskiej plac pod kolejką:

- prezentacja instrumentów ludowych oraz archaicznych,

- prezentacja wytworzonych instrumentów na warsztatach,

- pokaz gry na wytworzonych instrumentach przez młodych muzyków,

- gwiazda wieczoru.

 1. Degustacja tradycyjnych potraw góralskich.
 2. W ramach projektu powstanie płyta DVD z przebiegu warsztatów dwujęzyczna. Będzie ona również spełniać rolę instruktażu budowy instrumentów pasterskich dla przyszłych pokoleń - 50 szt około 30 min.

( 25 szt. w języku polskim 25 szt. w języku słowackim) Zadanie realizuje cel szczegółowy pierwszy

 

Głównym celem ogólnym projektu jest zachowanie i zwiększenie wykorzystania regionalnego dziedzictwa kulturowego w rejonie pogranicza ( Szczawnica, Spiska Bela) za pośrednictwem obecnych i przyszłych pokoleń oraz pogłębienie świadomości współpracy transgranicznej we wspólnej Europie. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez działania takie jak wspólne warsztaty oraz imprezy o charakterze kulturalnym i promocyjnym. Cel ogólny projektu przyczynia się do realizacji celu szczegółowego programu, gdyż prezentacja i ugruntowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym obszaru pogranicza, spowoduje wzrost zainteresowania tym regionem w wyniku wykreowania nowych aktywności w miejscowościach objętych projektem posiadających dotychczas niezagospodarowane potencjały w postaci wspomnianego dziedzictwa. Cechy kulturowe regionu, z którymi zapoznają się odbiorcy projektu w wyniku realizacji jego celu głównego będą motywacją do podróży dla osób spoza regionu co spowoduje również zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego i podniesienia poziomu atrakcyjności pogranicza w kontekście gospodarki i osadnictwa. Jednocześnie w wyniku umożliwienia zetknięcia się grupom docelowym bezpośredniego z dziedzictwem kulturowym pogranicza nastąpi zwiększenie zaangażowania społeczności w ich ochronę i rozwój co zapewni zwiększenie poziomu jego zrównoważonego wykorzystania.

Grupy docelowe:

 • mieszkańcy obszaru wsparcia
 • osoby odwiedzające obszar wsparcia, w tym turyści i inne osoby korzystające z oferty kulturalno-rekreacyjnej obszaru objętego Programem.