Przejdź do stopki

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szafranówka”

Treść

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.), art. 1 pkt 17 lit. a ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1688) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Szczawnicy Uchwały Nr LXV/479/2023 z dnia 28.09.2023 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szafranówka”, dla część terenów oznaczonych w planie obowiązującym symbolem 1RZ.2, przedstawionych na złączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.

Zawiadamiam, iż w związku z wprowadzonym do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 1 pkt 25 ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1688), art. 27b:

  • zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szafranówka”, prowadzona będzie z zastosowaniem postępowania uproszczonego, w związku z art. 27b ust. 1 pkt 2 lit c, d ;
  • od dnia 16.01.2024 roku rozpoczynają się konsultacje społeczne, które trwać będą do dnia 13.02.2024 roku. W ramach konsultacji w dniu 26.01.2024 roku o godzinie 15.30 w siedzibie urzędu miejskiego w Szczawnicy odbędzie się dyskusja publiczna, w ramach której zaprezentowana zostanie zmiana mpzp;
  • w ramach konsultacji społecznych na stronie internetowej pod adresem: www.szczawnica.pl zamieszczono ankiety do ww. zmiany mpzp.
  • projekt zmiany planu wraz z uzasadnieniem dostępny będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczawnicy w godzinach pracy Urzędu oraz w BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczawnicy: www.szczawnica.pl

Równocześnie informuję, iż dla ww. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani, zgodnie z art. 8g wprowadzonym do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na mocy art. 1pkt 10 ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1688), mogą składać uwagi do projektu zmiany planu, w terminie do dnia 13.02.2024r. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica, 34 – 460 Szczawnica, ul. Szalaya 103 na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: miasto@szczawnica.pl, z możliwością  wykorzystania formularza dołączonego do ogłoszenia zmieszczonego w  BIP-ie. Składający uwagę  podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej o ile taki posiada, dodatkowe dane do kontaktu takie jak: adres do korespondencji lub numer telefonu, a także informację czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej uwagą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica za pomocą e-mail: iod@szczawnica.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.