57/2007

Zarządzenie Nr OW – 57/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 29 listopada 2007 rw sprawie: zmian w układzie wykonawczym Miasta Szczawnica na rok 2007Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 i 2 i ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r Nr 249 poz.. 2104/ oraz § 10 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2007 Rady Miasta Szczawnica - Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje :§ 1


Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym na rok 2007 do:
- Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr OW-56/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
- Uchwały Rady Miasta z dnia 29 października 2007 r Nr XV/78/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
zgodnie z załącznikami 1 – 7 do niniejszego Zarządzenia§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 2 Do zarządzenia BM Nr OW-57/07 z dnia 29.11.2007 r