Przejdź do stopki

W dniu 31 stycznia 2024 roku Gmina Szczawnica złożyła formularze o udzielenie pomocy finansowej na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach działania „MAŁOPOLSKIE OSP 2024”.

Otwarte dla pieszych zostały „Schody św. Kingi”. W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie walorów architektonicznych połączenia ul. Szalaya z uzdrowiskową częścią miasta - przebudowa schodów od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz z deptakiem do kościoła poprzez zastosowanie nowych rozwiązań materiałowych, zieleni, miejsc odpoczynku, oświetlenia”

Miasto i Gmina Szczawnica otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 484 451,53 zł na realizację zadania: "Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - poddziałanie 4.3.2 głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Zadanie zostało wykonane w ramach Programu Rządowego „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 11 344,98 zł.

Miasto i Gmina Szczawnica wykonało inwestycję pn. „Modernizacja przydrożnej kapliczki Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Jaworkach – etap I”. Przedmiotowe zadanie miało na celu ochronę i zachowanie dla przyszłych pokoleń wielowiekowego dziedzictwa kulturowego Małopolski oraz jego promocja. Projekt został zrealizowany dzięki środkom z Województwa Małopolskiego.

Zakończone zostały prace budowlane związane z realizacją projektu pod nazwą: „Zwiększenie atrakcyjności granicy polsko-słowackiej w Pieninach poprzez modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej” dotyczące przebudowy przystani flisackiej i rozbudowy sekcji kajakowej. Inwestycja została odebrana protokołem odbioru dnia 20.10.2022 roku.

Miasto i Gmina Szczawnica wraz z Nadleśnictwem Krościenko realizuje zadanie pn.: „Modernizacja drogi gminnej 364843K w km 0+680 – 2+600 ul. Czarna Woda w m. Jaworki” Dnia 31 maja 2023 roku została podpisana umowa na dofinansowanie w wysokości 1 555 000,00 zł, co stanowi 90% szacowanej wartości inwestycji.

Zdjęcia