Przejdź do stopki

Program ochrony powietrza

Treść

Logotyp narodowej strategii spójności oraz flaga unii europejskiej.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Miasto i Gmina Szczawnica rozpoczęła prace związane z przygotowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Środki na ten cel pozyskano z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Głównym celem projektu jest opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Szczawnica. Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza na obszarze całej gminy. Dodatkowo analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna Gminy. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Wykonawcą Planu dla Gminy Szczawnica jest firma Pro Regio Consulting z Krakowa.

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

„Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

„Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych na obszarze Szczawnicy, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Planu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

W najbliższych dniach w części Państwa domów pojawiać się będą ankieterzy zbierający podstawowe informacje pozwalające wykonać inwentaryzację zużycia energii, a w konsekwencji emisji gazów cieplarnianych oraz ewentualnie innych zanieczyszczeń z obszaru gminy w podziale na grupy źródeł (poziom szczegółowości zależy od potrzeb gminy. Będę zobowiązany za udzielenie przez Państwa wszelkiej pomocy ankieterom w trakcie prowadzonej inwentaryzacji. Dane te zostaną następnie agregowane, a żadne informacje dotyczące pojedynczych gospodarstw nie będą nigdzie wykorzystywane -powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda”

Ankietę można także wypełnić samodzielnie i przesłać na adres: infrastruktura@szczawnica.pl lub złożyć w naszym Urzędzie w pokoju nr 12.
 

Ankieta budynki mieszkalne   (.doc)

Ankieta budynki niemieszkalne - przedsiębiorcy   (.doc)

 

Wpływ zanieczyszczczonego powietrza na nasze zdrowie

 

 

linki z informacjami:
- www.gospodarkaniskoemisyjna.pl
- Polityka klimatyczna dostosowana do możliwości i ambicji – możliwe scenariusze transformacji niskoemisyjnej po 2020 roku.


Niskoemisyjne urządzenia grzewcze na paliwa stałe

http://powietrze.malopolska.pl/kotly/


art. "Szczawnica bez dymu!"


Uchwała nr XVIII/125/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji poprawionego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Szczawnica współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-271/13-00. (.pdf)

 

Uchwała Nr IX/57/2015 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Szczawnica współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-271

link do BIP


04.01.2017 r.

Zaproszenie do złożenia oferty:
Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z analizą finansową dla projektu pn: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica - paliwa stałe"

Zaproszenie do złożenia oferty:
Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z analizą finansową dla projektu pn: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica - biomasa i paliwa gazowe"


17.01.2017 r.

Unieważnienie postępowania nr RLKP.041.5.1.2017 z dnia 04.01.2017 r.

Unieważnienie postępowania nr RLKP.041.5.2.2017z dnia 04.01.2017 r.

Zaproszenie do złożenia oferty_podzdziałanie 4.4.2

Zaproszenie do złozenia oferty 4.4.3 II


 4 sierpnia 2017 r.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE REALIZACJI UMÓW NA WYKONANIE OCEN ENERGETYCZNYCH (.doc 1,97 MB) - przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


 19.10.2017 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z analizą finansową dla projektu pn: „ Rozwój infrastruktury wykorzystującej OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w gminach partnerskich - Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem i Szczawnica”


 24.10.2017 r.

Informacje dla osób, które przygotowują się do wymiany starych źródeł ogrzewania

 


30.04.2018 r.

Składanie wniosków na wymianę nie ekologicznych źródeł ciepła

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
IX osi priorytetowa Działanie 9.3.
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej