Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica o wyłożeniu do wglądu publicznego: • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaworki 4” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem. • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaworki 5” wraz z uzasadnieniem, informując równocześnie, iż RDOŚ w Krakowie oraz PPIS w Nowym Targu wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia dla ww. projektu planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do: I dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego dla obszaru miasta i gminy Szczawnica.

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica o powtórnym wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 16 lipca 2024 r. do 5 sierpnia 2024 r. projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczawnica 4”

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2024 roku (piątek) o godzinie 14:00, w siedzibie Rady Miejskiej odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych oraz Komisji Uzdrowiskowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 11 czerwca 2024 r do 02 lipca 2024 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica oddanej w użytkowanie wieczyste przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 11 czerwca 2024 r do 02 lipca 2024 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica