Przejdź do stopki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2023

Treść

ZARZĄDZENIE NR 0050.OW.17.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA


z dnia 17 lutego 2023 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy
Szczawnica w roku 2023.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art.11, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy nr LIII/386/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia na rok 2023 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z a r z ą d z a m, co następuje:


§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica w roku
2023.
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Otwarty konkurs ofert ogłasza się
1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica,
3. na stronie internetowej Miasta i Gminy Szczawnica.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się stanowisku ds. Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu/
Sekretarzowi Miasta i Gminy Szczawnica.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty konkursowe dostępne pod linkiem: https://szczawnica.pl/pl/2679/0/dokumenty-konkursowe.html

 

Zarządzenie 0050.OW.17.2023 (.pdf)

Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1 (.docx)

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 (.docx)

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 (.docx)

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1 (.docx)