Przejdź do stopki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Szczawnica w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2024 tj. „Transport osób z niepełnosprawnościami i opieka nad nimi w czasie przewozu na zajęcia edukacyjne, rehabilitacyjne i terapeutyczne”.

Informuję, że w dniu 30.11.2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie fragmentu sieci energetycznej średniego napięcia 15kV w granicach działek nr ewid.: 160, 161 i 172, obręb 0004, Szlachtowa, położonych w Szlachtowej przy ul. Słona Młaka.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/198/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych oraz nagród sportowych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe z późniejszymi zmianami

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 31 października 2023 r do 20 listopada 2023 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż I ustny ograniczony przetarg na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej część działki ewid. Nr 1151/2 położonej w Szczawnicy przy ul. Aleja Parkowa, ogłoszony na dzień 19 października 2023 r został zakończony wynikiem pozytywnym.

Informujemy, że zostało wszczęte na wniosek, złożony w dniu 06.10.2023 r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem w granicach działek nr ewid. 5577, 156/1 i 156/2, obręb 0001, Szczawnica, położonych w Szczawnicy, w rejonie ulicy Głównej.