Przejdź do stopki

Zgodnie z Uchwałą nr LIV/437/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie: przyjęcia na rok 2024 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Został ogłoszony II nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, który ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1173 z późn. zm.) informuje, że KOŁO ŁOWIECKIE NR 35 „PRZEHYBA” w sezonie 2023/24 planuje przeprowadzić polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 227 w podanych terminach i lokalizacjach:

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1173 z późn. zm.) informuje, że Nadleśnictwo Piwniczna na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny (OHZ) w sezonie 2023/24 planuje przeprowadzić polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 230 w podanych terminach i lokalizacjach:

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zawiadamia o możliwości udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Przyrodniczo – Rekreacyjnego „Jarmuta”.