Przejdź do stopki

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.), art. 1 pkt 17 lit.a ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1688) o podjęciu przez Radę Miejską w Szczawnicy Uchwały Nr LXIX/503/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczawnica 5”, dla terenów przedstawionych na załączniku graficznych do niniejszej Uchwały, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasta Szczawnica w obrębie obszaru i terenu górniczego SZCZAWNICA I, z poszerzeniem o przyległe tereny zainwestowania” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr XVII/100/2004 z 26 lipca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 289 poz. 3146 z 2004 roku z późn. zmianami).

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) informuje o terminach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminach składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Szczawnica.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do: 1. dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2. dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 3. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2024 roku (poniedziałek), o godzinie 15:00, w siedzibie Rady Miejskiej odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat...