Przejdź do stopki

RADA MIEJSKA W SZCZAWNICY informuje Mieszkańców Szczawnicy, że w dniu 27 lipca 2023 r, o godz. 1600, w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica) odbędzie się LXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

                                                  

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż I ustny ograniczony przetarg na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej działki ewid. Nr 26 i 27 położone w Szlachtowej przy ul. Słona Młaka, ogłoszony na dzień 27 czerwca 2023 r został zakończony wynikiem pozytywnym.

RADA MIEJSKA W SZCZAWNICY informuje Mieszkańców Szczawnicy, że w dniu 15 czerwca 2023 r, o godz. 1500, w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica) odbędzie się LXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.

W dniu 07.06.2023 inwestor tj. Miasto i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, zmieniło wniosek dotyczący wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Szlachtowej. W związku z powyższym, Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż w tutejszym Urzędzie toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Szlachtowej na działce nr ewid. 289/1, oraz na części działki 287 obręb 0004 Szlachtowa położonej w Szlachtowej przy ul. Jana Pawła II.

Zostało wszczęte na wniosek, złożony w dniu 15.05.2023 r., Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanego na dz. ewid. nr 42, 43 z obr. 0003 Jaworki I w Gminie Szczawnica.