Przejdź do stopki

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 31 października 2023 r do 20 listopada 2023 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż I ustny ograniczony przetarg na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej część działki ewid. Nr 1151/2 położonej w Szczawnicy przy ul. Aleja Parkowa, ogłoszony na dzień 19 października 2023 r został zakończony wynikiem pozytywnym.

Informujemy, że zostało wszczęte na wniosek, złożony w dniu 06.10.2023 r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem w granicach działek nr ewid. 5577, 156/1 i 156/2, obręb 0001, Szczawnica, położonych w Szczawnicy, w rejonie ulicy Głównej.

Zgodnie z Uchwałą nr LIV/437/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie: przyjęcia na rok 2024 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Został ogłoszony II nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, który ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1173 z późn. zm.) informuje, że KOŁO ŁOWIECKIE NR 35 „PRZEHYBA” w sezonie 2023/24 planuje przeprowadzić polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 227 w podanych terminach i lokalizacjach:

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1173 z późn. zm.) informuje, że Nadleśnictwo Piwniczna na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny (OHZ) w sezonie 2023/24 planuje przeprowadzić polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 230 w podanych terminach i lokalizacjach: