Przejdź do stopki

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Treść

 

 Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku o rejestrację działalności gospodarczej. W miejsce dotychczasowego formularza EDG-1 udostępniono wniosek CEIDG-1.

Do pobrania w formacie PDF Formularz CEIDG-1 wraz z załącznikami

Sprawę możesz załatwić osobiście w UMiG Szczawnica (Referat Spraw Obywatelskich, nr pokoju: 17  II piętro, nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 41) lub przez internet w systemie  CEIDG.

 

 

 

Tak było do 30.06.2011rWymagane dokumenty:
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1 wraz z odpowienimi częściami wniosku EDG-MW, EDG-RB,
EDG-RD (jeżeli ich dołączenie jest konieczne)   /.pdf z mozliwością edycji/

Wypełniając wniosek należy kierować się instrukcją wypełniania wniosku EDG-1

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON (Urząd Statystyczny)
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego
  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do ZUS albo oświadczeniem o kontunuaowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (KRUS)

 
Do wglądu:
Dowód osobisty osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji

Opłaty:
WNIOSEK o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do 3 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica -  Referat Spraw Obywatelskich
Nr pokoju: 17  II piętro
Nr telefonu: (018) 262 22 03 wew. 41

Godziny Urzędowania:
poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
wtorek - piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna :

art.7a ust.1 i art.7b ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej /Dz.U. Nr 101 poz.1178 z późn .zmianami/

art.14 ust.2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 /Dz.U. Nr 173 poz 1807 z późn .zmianami/

Uwagi:
Ewidencjonowaniu działalności gospodarczej podlega fakt podjęcia działalności przez osoby fizyczne i spółki prawa cywilnego, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o ile nie podlegają zgłoszeniu do innego rejestru np. spółki jawne, spółki komandytowe.

1.Odbiór zaświadczenia o zmianie we  wpisie do ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z trzech form:

  • osobiście przez wnioskodawcę,
  • za pośrednictwem poczty / na życzenie wnioskodawcy /
  • elektronicznie + za pośrednictwem poczty (jeżeli wniosek został złożony elektronicznie)

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

2. Zgodnie z art. 7c w/w ustawy organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu gdy:

  • zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy
  • zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie
  • prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

W razie braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia.
 
Opracowała:  Inspektor Stanisława Zachwieja
data aktualizacji: 31.03.2009 r.


Załatw tą sprawę przez internet

Szanowny Przedsiębiorco,
w celu złożenia elektronicznego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
EDG-1, zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza dostępnego na ektronicznej platformie administracji publicznej ePUAP w katalogu usług właściwej terytorialnie gminy.
Wniosek przeznaczony jest do: dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia, a także zawiadomienia o zaprzestaniu działalności gospodarczej.
Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej do dokonania ww. czynności niewymagane jest posiadanie podpisu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym certyfikatem kwalifikowanym. Jednakże osoba, która złoży niepodpisany wniosek elektroniczny, zostanie wezwana w ciągu 3 dni przez organ gminy w celu podpisania dokumentu.
W celu skorzystania z tej możliwości, należy posiadać własne konto na ww.  platformie. Dodatkową zaletą własnego konta jest elektroniczna skrzynka podawcza, która umożliwi Państwu komunikację z organami administracji. Posiadacze elektronicznego podpisu  mogą wnioskować o wydanie zaświadczeń w postaci elektronicznej.


Opis procedury:
1. Aby założyć konto na platformie ePUAP należy na stronie www.epuap.gov.pl
w prawym górnym rogu wybrać opcję „załóż konto” i postępować zgodnie z umieszczoną tam procedurą.

2. Kolejnym krokiem, zalogowanego użytkownika platformy, jest wyszukanie
w katalogu usług, w liście usług według podziału terytorialnego, odpowiedniego
formularza, np. Będąc mieszkańcem Miasta i Gminy Szczawnica należy kolejno wybrać:
a. Katalog usług
b. Lista wszystkich usług wg Podziału terytorialnego
c. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
d. Powiat nowotarski
e.
Szczawnica (miasto) lub Szczawnica (obszar wiejski)
f. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1

3. Pola w formularzu opatrzone są pomocą kontekstową, co ułatwia wypełnienie pól.
Podpowiedzi dostępne są po kliknięciu na znak zapytania umieszczonego po prawej
stronie danego pola. W przypadku błędnego wypełnienia bądź pominięcia
obowiązkowego pola pojawi się czerwony wykrzyknik „!”, informujący o zaistniałej
nieprawidłowości, którą należy poprawić.

4. W przypadku chęci otrzymania na elektroniczną skrzynkę podawczą zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i, lub zaświadczenia o nadaniu nr
Regonu w postaci elektronicznej należy zaznaczyć odpowiednią opcję - check box.

5. Po wypełnieniu wymaganych pól w formularzu i zweryfikowaniu prawidłowości
umieszczonych danych, należy zapisać dokument posługując się przyciskiem
„zapisz” (funkcje obsługujące formularz znajdują się w górnej części okna usługi).

6. W przypadku posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego, z weryfikowanym
certyfikatem kwalifikowanym, należy podpisać zwizualizowany wniosek, co umożliwia przycisk „podpisz”.

7. Prawidłowo wypełniony dokument należy wysłać przy pomocy przycisku „wyślij”.
Wykonując kolejno wyżej zamieszczone kroki dokument zostanie dostarczony
na elektroniczną skrzynkę podawczą wybranego urzędu.

Ze względu na 30 minutowy czas trwania sesji, sugerujemy okresowe zapisywanie
dokumentu za pomocą przycisku „zapisz.”

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu doręcza przedsiębiorcy
zaświadczenie o wpisie.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wniosek dotyczy zmiany danych nieobjętych wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.

Po wydaniu przez organ gminy postaci elektronicznej (na prośbę przedsiębiorcy) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a także po wydaniu przez urząd statystyczny elektronicznego zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, oba dokumenty zostaną przesłane na skrytkę ePUAP przedsiębiorcy. Wnioskodawca potwierdza otrzymanie każdego z zaświadczeń w postaci elektronicznej, podpisując w pierwszej kolejności wygenerowane na ePUAP Urzędowe Poświadczenie Odbioru kierowane do urzędów.

Umieszczone na stronie głównej ePUAP, w zakładce pomoc, instrukcje użytkownika
umożliwią Państwu swobodnie poruszanie po platformie.

 


Więcej informacji na temat  "jednego okienka" na stronie Ministerstwa Gospodarki (zawarty film instruktażowy wypełniania formularza EDG-1).