Przejdź do stopki

NPOŚ 7624/1/2008

Treść

Szczawnica, dnia 14.08.2008r.
Znak : NPOŚ 7624/1/2008


D E C Y Z J A


Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami), art. 46 ust. 1 pkt.1, art. 46 a ust. 1 i 7 pkt. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)

umarzam

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa dwóch studni wierconych (po jednej dla każdego
z budynków) o wydajności max 2,4 m3 /h każda na działce nr 173 obręb Szlachtowa”.


Uzasadnienie


Na wniosek Państwa Wojciecha i Grażyny Sobieszak ul. Heweliusza 11b, 87 – 148 Papowo Toruńskie, oraz Państwa Jerzego i Renaty Mazepa ul. Heweliusza 11, 87 – 148 Papowo Toruńskie z dnia 29.05.2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch studni wierconych (po jednej dla każdego
z budynków) o wydajności max 2,4 m3 /h każda na działce nr 173 obręb Szlachtowa”.

Zgodnie z art. 46 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Jednak przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) nie jest zaliczane do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga tzw. decyzji środowiskowej,
a prowadzone postępowanie w w/w sprawie stało się bezprzedmiotowe.

Stosownie do art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie
z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe właściwy organ wydaje decyzje o jego umorzeniu.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Na niniejszą decyzję służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.
Otrzymują:
1. Państwo Wojciech i Grażyna Sobieszak
2. Państwo Jerzy i Renata Mazepa
3. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
4. a/a

MJ/GJ