Przejdź do stopki

NPOŚ 7624/4/08/09

Treść

Szczawnica, dnia 11.05.2009r.


Znak : NPOŚ 7624/4/08/09

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 oraz art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr. 129 poz. 902
z późniejszymi zmianami), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 z późń. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr. 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek gminy Szczawnica reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

u s t a l a m

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą :
Wykonaniu kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę trzech kładek pieszych nad potokiem Grajcarek w Szczawnicy w km ok. 1+201.9, km ok. 0+643.05, km ok. 0+193.85" z zachowaniem następujących warunków :
1. Przy prowadzeniu prac dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji,
2. Zabrania się niszczenia gniazd ptasich w okresie od dnia 01 marca do 16 października,
3. Prace mechaniczne wymagające użycia ciężkiego sprzętu należy ograniczyć do niezbędnego minimum w okresie wiosny (kwiecień – I połowa maja), kiedy płazy intensywnie wędrują do i od miejsc godowych,
4. Prace należy wykonywać urządzeniami i maszynami posiadającymi szczelne układy napędowe i hydrauliczne, aby nie dopuścić do skażenia terenów oraz wód substancjami ropopochodnymi,
5. Wykonawca prac powinien dysponować sprzętem i środkami do neutralizacji ewentualnych zanieczyszczeń środowiska,
6. Miejsce magazynowania materiałów, zaplecze socjalne należy zlokalizować poza zasięgiem bezpośrednio zagrożenia wodami powodziowymi oraz poza miejscami wrażliwymi na zanieczyszczenie wód,
7. Należy unikać ruchu pojazdów po korycie rzeki,
8. Podczas wykonywania prac budowlanych należy zapewnić przepływ biologicznie czynny cieku,
9. Podczas wykonywania prac nie należy dopuścić do znaczącego pogorszenia ekologicznego stanu wód i biologicznych stosunków w środowisku wodnym,
10. Światło pionowe mostu nie może być mniejsze od 2,5 m, a szerokość suchego przejścia pod mostem łącznie po obu stronach rzeki nie może być mniejsza od 4 m,

 


11. Powierzchnia suchego przejścia pod mostem powinna być wyrównana, o niewielkim spadku, stabilna, wyścielona kruszywem naturalnym o niewielkich średnicach ziaren
i nieostrych krawędziach lub ziemią,
12. Zabrania się zabudowy potoku,
13. W przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów w związku z realizacją inwestycji, po zakończeniu robót budowlanych należy zastąpić je nowymi nasadzeniami drzew lub krzewów gatunków rodzimych, zgodnych z siedliskiem w miejscach nie zagrażających obiektowi mostowemu w strefie otuliny biologicznej rzeki.

Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Na wniosek gminy Szczawnica reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n., „Wykonaniu kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę trzech kładek pieszych nad potokiem Grajcarek w Szczawnicy w km ok. 1+201.9, km ok. 0+643.05, km ok. 0+193.85" Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica wystąpił do Wojewody Małopolskiego w Krakowie
o wyrażenie opinii, czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest wymagane opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm.), przedmiotowe przedsięwzięcie figuruje w wykazie inwestycji, dla których może być wymagane sporządzenie raportu.
Wojewoda Małopolski jako organ ochrony środowiska, w piśmie z dnia 20 stycznia 2009r. znak : wyraził opinię, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu.
Na podstawie powyższej opinii, oraz w oparciu o zgromadzone informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia, Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica wydał postanowienie
z dnia 06.02.2009r. znak : NPOŚ 7624/4/08/09 stanowiące, że przedsięwzięcie p.n. „Wykonaniu kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę trzech kładek pieszych nad potokiem Grajcarek w Szczawnicy w km ok. 1+201.9, km ok. 0+643.05, km ok. 0+193.85" nie wymaga opracowania raportu oddziaływania na środowisko.
Stosownie do art. 48 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska wystąpiono do organu ochrony środowiska – Wojewody Małopolskiego
w Krakowie z wnioskiem o uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Otrzymano opinie w formie postanowienia od Wojewody Małopolskiego – pismo znak : OP.RS.6634-2-24-09 z dnia 08.05.2009r.

W toku postępowania nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.
Stosownie do treści art. 46a ust. 7 pkt. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem kompetentnym do wydania niniejszej decyzji jest Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

 

 


P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.

 

 

Otrzymują :
1. Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
2. RZGW w Krakowie
Zarząd Zlewni Górnego Dunajca z siedzibą w Nowym Targu
3. Pieniński Park Narodowy
4. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
5. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
6. a/a


MJ/JG