Przejdź do stopki

NPOŚ 7624/2/2009

Treść

Szczawnica, dnia 13.08.2009r.

Znak : NPOŚ 7624/2/2009

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 75, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227),
w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) a także § 3 ust. 1 pkt. 56 oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 16.06.2009r. Powiatowego Zarządu Dróg ul. Szaflarska 102, 34 – 400 Nowy Targ
i przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach :

Stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia pod nazwą : „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K1636 Krościenko-Szczawnica w km od ok. 5+150,00 (skrzyżowanie ulicy Zdrojowej i ulicy Szalaya) do km ok. 5+915,00 (do skrzyżowania z ulicą Św. Krzyża) w Szczawnicy.”


u z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 16.06.2009r. , Powiatowego Zarządu Dróg ul. Szaflarska 102,
34 – 400 Nowy Targ, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia, które jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 56 oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W toku przeprowadzonego postępowania uzyskano następujące opinie w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko :
- opinia Starosty Powiatowego w Nowym Targu – postanowienie z dnia 16.06.2009r., znak: OŚ – 7633/67/2009, w którym opowiedział się za brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu – opinia nr 30/09 z dnia 20.07.2009r. znak : PSSE.NNZ.420 – 219 – 1/09, w której opowiedział się za brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z uzyskanymi opiniami Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica postanowieniem znak : NPOŚ 7624/2/2009 z dnia 29.07.2009r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi powiatowej klasy Z nr K1636 Krościenko-Szczawnica w km od około 5+150,00 (skrzyżowanie ulicy Zdrojowej i ulicy Szalaya ) do km około 5+915,00 ( do skrzyżowania z ulicą Św. Krzyża) w miejscowości Szczawnica.
Planowany zakres przedsięwzięcia obejmuje :
- przebudowę jezdni na odcinku w km 5+150,00 – 5+915,00
- wykonanie przebudowy chodnika prawostronnego i lewostronnego
- wykonanie remontu kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem jezdni
- wykonanie nowej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej

Wykonany projekt przebudowy w/w odcinka drogi ma określić niezbędne wymagania dla podniesienia parametrów wytrzymałościowych konstrukcji drogi zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i kategorią obciążenia ruchem pasa drogowego w klasie technicznej zgodnie
z funkcją drogi i znajdującymi się na tych obiektach obiektami inżynierskimi.
Droga przebiega przez obszary charakteryzujące się zabudową jednorodzinną, obiektami
i terenami zabudowy mieszkalno-usługowej oraz terenami koncentracji zabudowy mieszkalno-pensjonatowej. W pobliżu skrzyżowania z ulicą Św. Krzyża znajduje się teren dawnych cmentarzy zamkniętych. Od skrzyżowania z ulicą Zdrojową, wzdłuż ulicy Szalaya przechodzi Granica Strefy Uzdrowiskowej „A” /Wg Statutu Uzdrowiska Szczawnica ustalonego Uchwałą Nr X/49/71 Wojew. Rady Narodowej w Krakowie z dn.02.05.1971r./ oraz Granica Strefy Uzdrowiskowej „B” / Wg Statutu jw. /. Cały obszar inwestycji wchodzi
w Strefę Ochrony Konserwatorskiej. Planowane przedsięwzięcie nie zmienia istniejącej formy użytkowania terenu.
W wyniku projektowanych robót przeznaczenie i funkcja drogi nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje się zwiększenia ruchu drogowego. Poprawa płynności ruchu, przy równoczesnym zachowaniu ogólnych ograniczeń prędkości wynikających z charakteru drogi zmniejszy emisję spalin. Dodatkowym elementem, który zaistnieje w wyniku wykonanej przebudowy, to poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu, szczególnie pieszych, poprzez wykonanie normatywnych utwardzonych poboczy.Przedsięwzięcie inwestycyjne przebudowy drogi powiatowej nie spowoduje pogorszenia docelowego klimatu akustycznego. Okresowo może wystąpić wzrost uciążliwości akustycznej w czasie budowy (samochody ciężarowe + sprzęt budowlany).
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 59 ust.1 pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko oraz wymienione jest w § 3 ust.
1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573
z póź. zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 84 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, charakterystyka
przedsięwzięcia i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załącznik do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz mając na względzie wcześniejsze opinie należało orzec jak w sentencji.


P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Decyzja nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16.11.2006r. –
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr. 225. poz. 1635 z póź. zm.)


Załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach :
Załącznik nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia.
Załącznik nr 2 – Karta informacyjna przedsięwzięcia.


Otrzymują :
1. Powiatowy Zarząd Dróg
2. FK projekt Biuro Usług Inżynierskich
3. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
4. Tablice ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy Szczawnica
5. a/a


M.J./G.J.
 


 

Załącznik nr 1 – charakterystyka przedsięwzięcia
do decyzji znak : NPOŚ 7624/2/2009 z dnia 13.08.2009r.
 
Planowana inwestycja polegać będzie na  przebudowie odcinka drogi powiatowej nr
K1636 Krościenko - Szczawnica w km od ok. 5+150,00   ( skrzyżowanie ulicy Zdrojowej  
i ulicy Szalaya ) do km. ok. 5+915,00 ( do skrzyżowania z ulicą Św.  Krzyża )
w miejscowości Szczawnica
Przebudowywana droga ma długość 0,765 km.
Inwestorem przedsięwzięcia jest:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ.
Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi powiatowej klasy Z nr K1636 Krościenko-Szczawnica w km od około 5+150,00 (skrzyżowanie ulicy Zdrojowej i ulicy Szalaya ) do km około 5+915,00 ( do skrzyżowania z ulicą Św. Krzyża) w miejscowości Szczawnica.
Planowany zakres przedsięwzięcia obejmuje:
-        przebudowę jezdni na odcinku w km 5+150,00 – 5+915,00
-        wykonanie przebudowy chodnika prawostronnego i lewostronnego
-        wykonanie remont kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem jezdni
-        wykonanie nowej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej.
Wykonany projekt przebudowy w/w odcinka drogi ma określić niezbędne wymagania dla podniesienia parametrów wytrzymałościowych konstrukcji drogi zgodnie
z wymogami bezpieczeństwa i kategorią obciążenia ruchem pasa drogowego w klasie technicznej zgodnie z funkcją drogi i znajdującymi się na tych obiektach obiektami inżynierskimi.
Projektowane parametry techniczne drogi:
-         klasa techniczna                             -Z
-         obciążenie                                     -100 KN/oś                           
-         kategoria ruchu                             -KR2
-         szerokość jezdni                            -6,50m – 7,50m
-         szerokość chodnika prawostronnego         -2,00 m ( w przypadku zmiennej szerokości min. 1,25 m )
-         szerokość chodnika lewostronnego           -2,00 m ( w przypadku zmiennej szerokości min. 1,25 m )
Prace związane z realizacją inwestycji nie wykroczą poza pas drogowy drogi powiatowej.
Zestawienie powierzchni dla zagospodarowania drogi:
- jezdnia                                  6017 m2          
            - chodniki                    4486 m2
- pozostałe                           108,4 m2
- łącznie                               10611,4 m2
Droga przebiega przez obszary charakteryzujące się zabudową jednorodzinną, obiektami
i terenami zabudowy mieszkalno-usługowej oraz terenami koncentracji zabudowy mieszkalno-pensjonatowej. W pobliżu skrzyżowania z ulicą Św. Krzyża znajduje się teren dawnych cmentarzy zamkniętych. Od skrzyżowania z ulicą Zdrojową, wzdłuż ulicy Szalaya przechodzi Granica Strefy Uzdrowiskowej „A” /Wg Statutu Uzdrowiska Szczawnica ustalonego Uchwałą Nr X/49/71 Wojew. Rady Narodowej w Krakowie z dn.02.05.1971r./ oraz Granica Strefy Uzdrowiskowej „B” / Wg Statutu jw. /. Cały obszar inwestycji wchodzi
w Strefę Ochrony Konserwatorskiej.
Planowane przedsięwzięcie nie zmienia istniejącej formy użytkowania terenu.
 
Przebudowywana droga powiatowa zostanie wykonana w typowej technologii dla budownictwa drogowego, przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Zaprojektowano następujące warstwy konstrukcji nawierzchni :
Konstrukcja nawierzchni         km 5+150,00 – 5+915,00:
5 cm                                        w-wa ścieralna z betonu asfaltowego
zmienna grubość                      w-wa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej
Konstrukcja chodników        km 5+150,00-5+915,00:
8 cm                                        kostka brukowa
3 cm                                        podsypka piaskowa
20 cm                                      podbudowa z kruszywa łamanego
Remontowi zostanie poddana kanalizacja. Wymienione zostaną zniszczone elementy. Dodatkowo studnie rewizyjne, wpusty deszczowe zostaną poddane regulacji wysokościowej, aby dostosować je do projektowanej nawierzchni jezdni i chodników.
           
Nie przewiduje się innych wariantów przedsięwzięcia. Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia nie może być wzięty po uwagę, gdyż istniejący stan techniczny drogi wymaga pilnej jej przebudowy, co zasadniczo wpływa na bezpośrednią poprawę bezpieczeństwa ruchu jej użytkowników. Nie wykonanie przebudowy miałoby negatywne skutki społeczne, gospodarcze i techniczne ze względu na pogarszający się stan drogi a tym samym pogarszające się warunki i bezpieczeństwo użytkowników.  Planowana przebudowa w możliwie najkrótszym czasie doprowadzi inwestycję do właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania.
Przewiduje się, iż przewidywane ilości wykorzystywanych surowców, wody oraz energii będą związane jedynie z obsługą przyszłego placu budowy.
 
Z zakresu ochrony wód podziemnych
Nie przewiduje się wpływu funkcjonowania drogi na wody podziemne.
 
Z zakresu ochrony gleby
Nie przewiduje się zwiększenia zanieczyszczenia gleb i środowiska gruntowo-wodnego jako skutek przebudowy drogi. Oddziaływanie drogi na gleby odbywać się będzie tak jak dotychczas, głównie drogą powietrza atmosferycznego poprzez emisje pyłów , gazów
i aerozoli.
 
Z zakresu ochrony powierzchni ziemi
Na obszarze projektowanej inwestycji w trakcie budowy będą występowały następujące odpady:
-         odpady asfaltów
-         odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek krawężników i elementów chodnika
-         odpady związane z konstrukcją podbudów
Wszystkie wyżej wspomniane odpady kwalifikują się do wtórnego wykorzystania.
Nie stanowią one również zagrożenia dla środowiska naturalnego w przypadku właściwej utylizacji lub składowania.
 
Z zakresu ochrony wód powierzchniowych
W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji nie znajdują się zbiorniki wód powierzchniowych. Ponadto wody opadowe z terenu zagospodarowania z uwagi na niską klasę drogi nie muszą być podczyszczane w separatorach w związku z tym nie przewiduje się możliwości zanieczyszczenia wód powierzchniowych.
 
Z zakresu ochrony powietrza
W najbliższym otoczeniu planowanej drogi nie występują obszary chronione z punktu widzenia przepisów ochrony powietrza atmosferycznego.
Planowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu powietrza atmosferycznego na obszarze objętymi pracami budowlanymi. Chwilowe pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego, na etapie budowy, spowodowane będzie głównie wykonywaniem prac ziemnych i wynikłymi z tym zakłóceniami w ruchu samochodów na omawianym odcinku drogi.
 
Z zakresu szaty roślinnej
W wyniku przebudowy nie wystąpi konieczność wycinki drzew i krzewów w pasie drogowym,. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji oraz wywiadu miejscowego ustalono, że na przedmiotowym terenie nie zauważono szczególnego występowania zwierząt dzikich.
 
Z zakresu hałasu
Ze względu na opisaną powyżej strukturę ruchu, hałas będący wynikiem ruchu samochodowego nie ma dominującego wpływu.
W wyniku projektowanych robót przeznaczenie i funkcja drogi nie ulegnie zmianie.
Nie przewiduje się zwiększenia ruchu drogowego. Poprawa płynności ruchu, przy równoczesnym zachowaniu ogólnych ograniczeń prędkości wynikających z charakteru drogi zmniejszy emisję spalin. Dodatkowym elementem, który zaistnieje w wyniku wykonanej przebudowy, to poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu, szczególnie pieszych, poprzez wykonanie normatywnych utwardzonych poboczy.
Przedsięwzięcie inwestycyjne przebudowy drogi powiatowej nie spowoduje pogorszenia docelowego klimatu akustycznego. Okresowo może wystąpić wzrost uciążliwości akustycznej w czasie budowy (samochody ciężarowe + sprzęt budowlany).
 
Z zakresu krajobrazu oraz dóbr materialnych i kultury
Obszar w zasięgu inwestycji jest położony w granicach Strefy Ochrony Konserwatorskiej.
Od skrzyżowania z ulicą Zdrojową do połowy ulicy Szalaya objętej inwestycją, przechodzi Granica Strefy Uzdrowiskowej.
W rozpatrywanym obszarze nie występują pomniki przyrody oraz nie ma obszarów ujętych
w systemie ochrony
„Natura 2000” . Projektowane roboty z uwagi na ograniczony zakres nie będą miały istotnego wpływu na kształtowanie krajobrazu. Przebudowa przedmiotowej drogi
w zakresie poprawy jej geometrii, będą miały pozytywny wpływ na ogólny kształt krajobrazu.
Na obszarze inwestycji, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Św. Krzyża, występuje rejon prawdopodobieństwa występowania stężeń CO2 w powietrzu glebowym powyżej 1,0% /wg dokumentacji hydrogeologicznej „Geoprofil” Kraków 2002r./ oraz w pobliżu skrzyżowania z ulicą Zdrojową rejon zwiększonej koncentracji stężonego CO2
w powietrzu od 0,5 – 1,0% /wg dokumentacji jw./. Ponadto wzdłuż drogi przebiegają główne przewody kanalizacji sanitarnej, główne przewody wodociągowe wody pitnej a także częściowo linie elektroenergetyczne kablowe średniego napięcia 15 kV.
 
Podsumowanie i wnioski
Planowane przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi powiatowej nr K1636 Krościenko-Szczawnica nie będzie miało znaczącego wpływu na środowisko
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi.
Prace związane z realizacją inwestycji nie wykroczą poza pas drogowy drogi powiatowej oraz ich realizacja nie będzie powodować przekształcenia bądź zmiany
w wykorzystaniu terenu. Planowane roboty będą wykonywane przy utrzymaniu ruchu na połowie drogi. Roboty i przejazd będą odpowiednio oznakowane - wg  projektu organizacji ruchu.

Można spodziewać się poprawy oddziaływania w aspekcie bezpieczeństwa użytkowników drogi z uwagi na poprawę stanu nawierzchni. Pozostałe niekorzystne oddziaływania na otoczenie występują marginalnie i można je całkowicie pominąć.

 

 


Załącznik nr 2 – karta informacyjna przedsięwzięcia
do decyzji znak : NPOŚ 7624/2/2009 z dnia 13.08.2009r.
 
Karta informacyjna przedsięwzięcia
Informacja dotyczy: Przebudowy odcinka drogi powiatowej nr K1636 Krościenko-              
Szczawnica w km od ok. 5+150,00   ( skrzyżowanie ulicy Zdrojowej  i ulicy Szalaya ) do
km. ok. 5+915,00 ( do skrzyżowania z ulicą Św.  Krzyża ) w miejscowości Szczawnica
 
Przebudowywana droga ma długość 0,765 km.
 
Inwestorem przedsięwzięcia jest:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ.
 
1.      Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:
 
Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi powiatowej klasy Z nr K1636 Krościenko-Szczawnica w km od około 5+150,00 (skrzyżowanie ulicy Zdrojowej
i ulicy Szalaya ) do km około 5+915,00 ( do skrzyżowania z ulicą Św. Krzyża)
w miejscowości Szczawnica.
Planowany zakres przedsięwzięcia obejmuje:
-        przebudowę jezdni na odcinku w km 5+150,00 – 5+915,00
-        wykonanie przebudowy chodnika prawostronnego i lewostronnego
-        wykonanie remont kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem jezdni
-        wykonanie nowej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej.
Wykonany projekt przebudowy w/w odcinka drogi ma określić niezbędne wymagania dla podniesienia parametrów wytrzymałościowych konstrukcji drogi zgodnie
z wymogami bezpieczeństwa i kategorią obciążenia ruchem pasa drogowego w klasie technicznej zgodnie z funkcją drogi i znajdującymi się na tych obiektach obiektami inżynierskimi.
Projektowane parametry techniczne drogi:
-         klasa techniczna                             -Z
-         obciążenie                                     -100 KN/oś                           
-         kategoria ruchu                             -KR2
-         szerokość jezdni                            -6,50m – 7,50m
-         szerokość chodnika prawostronnego         -2,00 m ( w przypadku zmiennej szerokości min. 1,25 m )
-         szerokość chodnika lewostronnego           -2,00 m ( w przypadku zmiennej szerokości min. 1,25 m )
Prace związane z realizacją inwestycji nie wykroczą poza pas drogowy drogi powiatowej.
 
2.                  Powierzchnia zajmowanego terenu oraz obiektu budowlanego i ich poprzednie formy użytkowania:
 
Zestawienie powierzchni dla zagospodarowania drogi:
- jezdnia                                  6017 m2          
            - chodniki                                4486 m2
- pozostałe                             108,4 m2
- łącznie                            10611,4 m2
Droga przebiega przez obszary charakteryzujące się zabudową jednorodzinną, obiektami i terenami zabudowy mieszkalno-usługowej oraz terenami koncentracji zabudowy mieszkalno-pensjonatowej. W pobliżu skrzyżowania z ulicą Św. Krzyża znajduje się teren dawnych cmentarzy zamkniętych. Od skrzyżowania z ulicą Zdrojową, wzdłuż ulicy Szalaya przechodzi Granica Strefy Uzdrowiskowej „A” /Wg Statutu Uzdrowiska Szczawnica ustalonego Uchwałą Nr X/49/71 Wojew. Rady Narodowej w Krakowie z dn.02.05.1971r./ oraz Granica Strefy Uzdrowiskowej „B” / Wg Statutu jw. /. Cały obszar inwestycji wchodzi w Strefę Ochrony Konserwatorskiej.
                          Planowane przedsięwzięcie nie zmienia istniejącej formy użytkowania terenu.
 
3.                  Rodzaj technologii:
           
Przebudowywana droga powiatowa zostanie wykonana w typowej technologii dla budownictwa drogowego, przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Zaprojektowano następujące warstwy konstrukcji nawierzchni :
Konstrukcja nawierzchni         km 5+150,00 – 5+915,00:
5 cm                                        w-wa ścieralna z betonu asfaltowego
zmienna grubość                      w-wa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej
Konstrukcja chodników        km 5+150,00-5+915,00:
8 cm                                        kostka brukowa
3 cm                                        podsypka piaskowa
20 cm                                      podbudowa z kruszywa łamanego
Remontowi zostanie poddana kanalizacja. Wymienione zostaną zniszczone elementy. Dodatkowo studnie rewizyjne, wpusty deszczowe zostaną poddane regulacji wysokościowej, aby dostosować je do projektowanej nawierzchni jezdni i chodników.
 
4.                  Ewentualne warianty przedsięwzięcia:
 
            Nie przewiduje się innych wariantów przedsięwzięcia. Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia nie może być wzięty po uwagę, gdyż istniejący stan techniczny drogi wymaga pilnej jej przebudowy, co zasadniczo wpływa na bezpośrednią poprawę bezpieczeństwa ruchu jej użytkowników. Nie wykonanie przebudowy miałoby negatywne skutki społeczne, gospodarcze i techniczne ze względu na pogarszający się stan drogi a tym samym pogarszające się warunki
i bezpieczeństwo użytkowników.  Planowana przebudowa w możliwie najkrótszym czasie doprowadzi inwestycję do właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania.
 
 
5.         Przewidywane ilości wykorzystywanych surowców, wody i energii:
 
Przewiduje się, iż przewidywane ilości wykorzystywanych surowców, wody oraz energii będą związane jedynie z obsługą przyszłego placu budowy.
 
6.         Przedsięwzięcia chroniące środowisko:
 
Z zakresu ochrony wód podziemnych
Nie przewiduje się wpływu funkcjonowania drogi na wody podziemne.
 
 
 
Z zakresu ochrony gleby
Nie przewiduje się zwiększenia zanieczyszczenia gleb i środowiska gruntowo-wodnego jako skutek przebudowy drogi. Oddziaływanie drogi na gleby odbywać się będzie tak jak dotychczas, głównie drogą powietrza atmosferycznego poprzez emisje pyłów , gazów i aerozoli.
 
Z zakresu ochrony powierzchni ziemi
Na obszarze projektowanej inwestycji w trakcie budowy będą występowały następujące odpady:
-         odpady asfaltów
-         odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek krawężników i elementów chodnika
-         odpady związane z konstrukcją podbudów
Wszystkie wyżej wspomniane odpady kwalifikują się do wtórnego wykorzystania.
Nie stanowią one również zagrożenia dla środowiska naturalnego w przypadku właściwej utylizacji lub składowania.
 
Z zakresu ochrony wód powierzchniowych
W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji nie znajdują się zbiorniki wód powierzchniowych. Ponadto wody opadowe z terenu zagospodarowania z uwagi na niską klasę drogi nie muszą być podczyszczane w separatorach w związku z tym nie przewiduje się możliwości zanieczyszczenia wód powierzchniowych.
 
Z zakresu ochrony powietrza
W najbliższym otoczeniu planowanej drogi nie występują obszary chronione z punktu widzenia przepisów ochrony powietrza atmosferycznego.
Planowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu powietrza atmosferycznego na obszarze objętymi pracami budowlanymi. Chwilowe pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego, na etapie budowy, spowodowane będzie głównie wykonywaniem prac ziemnych i wynikłymi z tym zakłóceniami w ruchu samochodów na omawianym odcinku drogi.
 
Z zakresu szaty roślinnej
W wyniku przebudowy nie wystąpi konieczność wycinki drzew i krzewów w pasie drogowym,. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji oraz wywiadu miejscowego ustalono, że na przedmiotowym terenie nie zauważono szczególnego występowania zwierząt dzikich.
 
Z zakresu hałasu
Ze względu na opisaną powyżej strukturę ruchu, hałas będący wynikiem ruchu samochodowego nie ma dominującego wpływu.
W wyniku projektowanych robót przeznaczenie i funkcja drogi nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje się zwiększenia ruchu drogowego. Poprawa płynności ruchu, przy równoczesnym zachowaniu ogólnych ograniczeń prędkości wynikających z charakteru drogi zmniejszy emisję spalin. Dodatkowym elementem, który zaistnieje w wyniku wykonanej przebudowy, to poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu, szczególnie pieszych, poprzez wykonanie normatywnych utwardzonych poboczy.
Przedsięwzięcie inwestycyjne przebudowy drogi powiatowej nie spowoduje pogorszenia docelowego klimatu akustycznego. Okresowo może wystąpić wzrost uciążliwości akustycznej w czasie budowy (samochody ciężarowe + sprzęt budowlany).
 
Z zakresu krajobrazu oraz dóbr materialnych i kultury
Obszar w zasięgu inwestycji jest położony w granicach Strefy Ochrony Konserwatorskiej. Od skrzyżowania z ulicą Zdrojową do połowy ulicy Szalaya objętej inwestycją, przechodzi Granica Strefy Uzdrowiskowej.
W rozpatrywanym obszarze nie występują pomniki przyrody oraz nie ma obszarów ujętych w systemie ochrony
„Natura 2000” . Projektowane roboty z uwagi na ograniczony zakres nie będą miały istotnego wpływu na kształtowanie krajobrazu. Przebudowa przedmiotowej drogi
w zakresie poprawy jej geometrii, będą miały pozytywny wpływ na ogólny kształt krajobrazu.
            Na obszarze inwestycji, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Św. Krzyża, występuje rejon prawdopodobieństwa występowania stężeń CO2 w powietrzu glebowym powyżej 1,0% /wg dokumentacji hydrogeologicznej „Geoprofil” Kraków 2002r./ oraz w pobliżu skrzyżowania z ulicą Zdrojową rejon zwiększonej koncentracji stężonego CO2
w powietrzu od 0,5 – 1,0% /wg dokumentacji jw./. Ponadto wzdłuż drogi przebiegają główne przewody kanalizacji sanitarnej, główne przewody wodociągowe wody pitnej a także częściowo linie elektroenergetyczne kablowe średniego napięcia 15 kV.
 
Podsumowanie i wnioski
Planowane przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi powiatowej nr K1636 Krościenko-Szczawnica nie będzie miało znaczącego wpływu na środowisko
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi.
Prace związane z realizacją inwestycji nie wykroczą poza pas drogowy drogi powiatowej oraz ich realizacja nie będzie powodować przekształcenia bądź zmiany
w wykorzystaniu terenu. Planowane roboty będą wykonywane przy utrzymaniu ruchu na połowie drogi. Roboty i przejazd będą odpowiednio oznakowane - wg  projektu organizacji ruchu.
Można spodziewać się poprawy oddziaływania w aspekcie bezpieczeństwa użytkowników drogi z uwagi na poprawę stanu nawierzchni. Pozostałe niekorzystne oddziaływania na otoczenie występują marginalnie i można je całkowicie pominąć.