Przejdź do stopki

NPOŚ 7624/3/08/09

Treść

Szczawnica, dnia 25.05.2009r.

Znak: NPOŚ 7624/3/08/09


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 51 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 nr 25, poz. 150 z póź. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071
z 2000 r. z póź. zm.) po zasięgnięciu opinii Wojewody Małopolskiego wnioskowanego przez , Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. Zakład Główny ul. Wita Stwosza 7, 33 – 100 Tarnów przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „Doprowadzenie gazociągu do rejonu Szczawnicy".


p o s t a n a w i a m

odstąpić od nałożenia na wnioskodawcę obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskodawca, Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. Zakład Główny ul. Wita Stwosza 7, 33 – 100 Tarnów w dniu 14.07.2008r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Doprowadzenie gazociągu do rejonu Szczawnicy".
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź zm.) w/w inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska uzyskano
w przedmiotowej sprawie opinię Wojewody Małopolskiego znak: OP.MSk.6634-2-55-09
z dnia 19.05.2009r., w którym uznał, że nie zachodzi dla w/w przedsięwzięcia potrzeba sporządzania raportu oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu na środowisko.

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku stwierdza się, że, „Doprowadzenie gazociągu do rejonu Szczawnicy " nie wpłynie negatywnie na stan środowiska naturalnego.
Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji niniejszego postanowienia.
Zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do spraw wszczętych przed 15 listopada 2008r. na podstawie

 

przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania postanowienia.

 

 


Otrzymują :
1. Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. Zakład Główny
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zarząd Zlewni Górnego Dunajca z siedzibą w Nowym Targu
3. Pieniński Park Narodowy
4. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
5. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
6. a/a


M.J. / G.J.