Przejdź do stopki

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej

Treść
Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej

 

Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku o rejestrację działalności gospodarczej. W miejsce dotychczasowego formularza EDG-1 udostępniono wniosek CEIDG-1.

Do pobrania w formacie PDF Formularz CEIDG-1 wraz z załącznikami

Sprawę możesz załatwić osobiście w UMiG Szczawnica (Referat Spraw Obywatelskich, nr pokoju: 17  II piętro, nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 41) lub przez internet w systemie  CEIDG.

 

 

 

Tak było do 30.06.2011r

 

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:
Wniosek o zaprzestanie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1 
/.pdf z mozliwością edycji/

Wypełniając wniosek należy kierować się instrukcją wypełniania wniosku EDG-1

Wniosek o zaprzestanie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:

  • wnioskiem o zmianę do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON (Urząd Statystyczny)
  • zgłoszeniem aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego
  • zmianą zgłoszenia płatnika składek do ZUS albo oświadczeniem o kontunuaowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (KRUS)


 
Opłaty:
Zwolnione z opłaty

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do 3 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica -  Referat Spraw Obywatelskich
Nr pokoju: 17  II piętro
Nr telefonu: (018) 262 22 03 wew. 41

Godziny Urzędowania:
poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
wtorek - piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie


Podstawa prawna:
art. 7e ust.1 pkt 1 i art. 7g ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami).

Uwagi:
Zgodnie z art. 7e. (7)
1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku:

1)   zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej,
2)   jeżeli po dokonaniu wpisu wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 7c pkt 1 i 3,
3) wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej, w zakresie działalności wpisanej do rejestru przedsiębiorców,
4) zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, o której mowa w art. 7d ust. 2.
– „Zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy podlega wpisowi przez organ ewidencyjny, który był właściwy przed zmianą. Po dokonaniu zmiany wpisu organ ewidencyjny dotychczas właściwy przesyła zaświadczenie o wpisie do organu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Właściwy organ ewidencyjny dokona z urzędu wpisu przedsiębiorcy do prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej”.

Zgodnie z art. 7d przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić organowi ewidencyjnemu zaprzestanie prowadzenia działalności w terminie 14 dni od daty zakończenia działalności.

W razie braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia.

 

Opracowała:  Inspektor Stanisława Zachwieja
data aktualizacji: 23.01.2009 r.


Nowy, jednolity dla całej Polski, wzór wniosku w sprawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej od 31.03.2009r OGŁOSZENIE