Przejdź do stopki

NPOŚ 7610/8/06/07/08

Treść

Szczawnica, dnia 25.06.2008r.
Znak : NPOŚ 7610/8/06/07/08

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 oraz art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr. 129 poz. 902
z późniejszymi zmianami), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 z późń. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr. 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, wnioskowanego przez Arena Narciarska Jaworki – Homole sc. ul. Park Górny 18, 34 – 460 Szczawnica

u s t a l a m

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą :
„Modernizacja istniejącego ośrodka narciarskiego w Szczawnicy ul. Jaworki"
w następującym zakresie :
1. lokalizację inwestycji na działkach nr 267/1, 267/2, 268/1, 268/2, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 282, 283, 284, 292, 293, 294, 295, 263/5, 266, 275, 306, 309, 310, 311 położonych
w obrębie Jaworki w jednostce ewidencyjnej Szczawnica,
2. lokalizację tras zjazdowych na działkach nr 284, 294, 270, 272, 273, 283, 268/1, 268/2, 267/2, 267/1,
3. budowę 2-osobowego wyciągu krzesełkowego wraz z budynkiem sterowni według następującej lokalizacji : umiejscowienia górnej stacji kolejki na działce nr 284, pod skałą, w odległości co najmniej 80 m od działki nr 1039, a dolnej stacji kolejki na działce nr 267/2,
4. instalację oświetlenia przy trasie kolejki krzesełkowej na działkach 267/2, 268/1, 268/2, 270, 272, 294, 284,
5. instalację urządzeń do sztucznego zaśnieżania na terenie działek wymienionych w pkt. 2
6. budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni 514,24 m 2 i pojemności 700 m3 na lewym brzegu potoku w km 0+576 – 0+620 potoku Skalski, na działkach nr 306 i 267/2,
7. budowę gurtu betonowego i komory ujęcia wody w km 0+637 potoku Skalski oraz rury stalowej doprowadzającej wodę do zbiornika,
8. budowę gurtu w km 0+560 potoku Skalski,
9. budowę umocnień brzegowych potoku Skalski w km 0+560 – 0+625,
10. budowę miejsc parkingowych wraz z instalacją odwodnienia i separatorami ścieków na działkach : 263/5 i 310, 309 i 320,
11. budowę kładki nad potokiem w km 0+550 potoku Skalski,
12. rozbudowę istniejącego budynku gastronomicznego położonego na działkach nr 267/1, 267/2 268/1,
13. budowę biologicznej oczyszczalni ścieków dla dolnego budynku gastronomii na działce nr 267/2,
14. przebudowę drogi dojazdowej położonej na działce nr 311 na odcinku 500 m (od drogi położonej na działce 258 do działki nr 309),
15. rozbudowę stacji trafo o mocy docelowej 500 kW położonej na działce nr 268/1.

pod następującymi warunkami:
1. dla fazy budowy:
a) wykonywania prac sprawnym sprzętem mechanicznym,
b) wykonywanie prac w porze dziennej,
c) przy prowadzeniu prac dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie środowiska
przyrodniczego wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku
z realizacją tej inwestycji,
d) poziomy hałasu na granicy terenu inwestycji w porze dziennej nie mogą przekraczać
wartości 55 dB,
e) przy kształtowaniu powierzchni terenu nakazuje się ochronę gleby poprzez jej
zdeponowanie i ponowne rozłożenie,
f) zniszczoną roślinność po wyrównaniu gleby należy pozostawić naturalnym procesom
sukcesji,
g) pomalowania elementów wyciągu krzesełkowego kolorem komponującym się z tłem
zachmurzonego nieba,
h) zabrania się instalowania lamp sodowych o dużej mocy przy górnej stacji kolejki
krzesełkowej oraz przy budynku gastronomicznym położonym w górnej części stoku,
i) wykończenia powierzchni zbiornika wodnego materiałami naturalnego pochodzenia
komponującymi się z otoczeniem,
j) opaski brzegowe regulowanego odcinka potoku Skalski powinny być wykonane metodą
luźnego narzutu kamienia naturalnego lub osadzenia koszy siatkowo-kamiennych. Spadki
skarp nie mogą być stromsze niż 1:2,
k) zabrania się umacniania dna potoku, z wyjątkiem miejsc lokalizacji gurtów,
l) wykonania gurtu dennego w km 0+560 z gabionów lub w postaci bystrza,
m) wykończenia powierzchni zewnętrznych gurtu dennego oraz komory ujęcia wody w km
0+637 potoku Skalski materiałami komponującymi się z otoczeniem,
n) wykończenia powierzchni parkingów, położonych na działkach nr 310, 309 i 320,
materiałami naturalnymi komponującymi się z otoczeniem,
o) zachowania otuliny biologicznej potoku Skalski, złożonej z drzew i krzewów rodzimego
pochodzenia, a w miejscach gdzie jej nie ma – odtworzenie jej na pasie terenu o szerokości
minimum 5 m pomiędzy górną krawędzią skarpy koryta potoku Skalski a terenem
przeznaczonym pod parkingi,
p) architektura rozbudowywanego budynku przy stacji dolnej powinna komponować się
z otoczeniem i nawiązywać do lokalnych tradycji budownictwa,
q) architektura kładki przez potok Skalski powinna komponować się z otoczeniem,
r) wykonania nawierzchni drogi dojazdowej do ośrodka narciarskiego z materiałów
komponujących się z otoczeniem,
s) zapewnienia wielkości przepływu wód potoku Skalski gwarantujących ciągłość życia
biologicznego potoku, w tym możliwość przemieszczania się organizmów żywych w górę
i w dół potoku,
t) zrekultywowania terenu po zakończeniu prac budowlanych,

2. dla fazy eksploatacji:
a) wyłączenia z eksploatacji wyciągu krzesełkowego w okresie od 15 marca do 30 kwietnia,
b) wyłączenia z eksploatacji istniejącego wyciągu orczykowego z chwilą oddania do
użytkowania wyciągu krzesełkowego,
c) ustala się godziny pracy wyciągu od 9.00 do 19.30,
d) zabrania się zaśnieżania w godzinach od 22.00 do godziny 6.00,
e) zabrania się używania środków chemicznych i biologicznych do zaśnieżania tras
narciarskich,
f) używania armatek o niskim poziomie emitowanego hałasu (typu silent) do zaśnieżania tras
narciarskich,
g) zabrania się lokalizacji armatek śnieżnych w odległości mniejszej niż 100 m od granic
rezerwatu przyrody „Wąwóz Homole” oraz od granic terenu projektowanego do włączenia
w jego skład tj. działki nr 1039 oraz najbardziej wysuniętej na wschód części
działki nr 33/2,
h) zabrania się stosowania nagłośnienia tras narciarskich oraz nagłośnienia na zewnątrz
istniejących budynków,
i) ustawienia płotków narciarskich w otoczeniu budynku gastronomicznego i stacji górnej
wyciągu,
j) zastosowania urządzeń oczyszczających ścieki, w tym tłuszczy, gwarantujących spełnienie
wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r.
w sprawie warunków jakie winny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U.
Nr 137, poz. 984),
k) zniszczoną użytkowaniem narciarskim roślinność łąki mieczykowo-mietlicowej,
po wyrównaniu powierzchni gleby należy pozostawić naturalnym procesom sukcesji,
l) zamykania trasy narciarskiej, gdy grubość pokrywy śnieżnej będzie mniejsza niż 30 cm,
m) dopuszczalne poziomy hałasu na granicy zewnętrznej ośrodka narciarskiego nie mogą
przekraczać następujących wartości: w porze dziennej – 55 dB, w porze nocnej – 45 dB,
n) prowadzenia monitoringu puchacza i innych ważnych gatunków ptaków przez dwa lata
od chwili oddania wyciągu krzesełkowego do eksploatacji,
o) prowadzenia przez 1 rok, od chwili oddania wyciągu krzesełkowego do eksploatacji,
monitoringu poziomu hałasu w okresach maksymalnych obciążeń ruchem turystycznym
w sezonie wiosennym, letnim i zimowym w punktach geodezyjnych nr 240, 241, 242,
243 i 245 leżących w granicy gruntów Skarbu Państwa zarządzanych przez
Nadleśnictwo Krościenko,
p) badania monitoringowe, o których mowa w pkt. 2 lit. n, o powinni wykonywać niezależni
specjaliści, wybrani w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody,
q) zobowiązuje się inwestora do przekazywania Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody
w Krakowie wyników z monitoringu ptaków, monitoringu hałasu oraz wyników
monitoringu czystości wód i monitoringu wielkości przepływów wód potoku Skalski przez
okres dwóch lat od chwili uruchomienia kolejki krzesełkowej.
Postanowienie Wojewody Małopolskiego znak SR.V.RS.6634-2-5-08 z dnia 19.06.2008r. stanowi integralną część niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Na wniosek Areny Narciarskiej Jaworki-Homole sc. ul. Park Górny 18, 34 – 460 Szczawnica wniesionego 27.11.2006 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja istniejącego ośrodka narciarskiego w Szczawnicy ul. Jaworki " , Burmistrz Miasta Szczawnica wystąpił do Wojewody Małopolskiego w Krakowie i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu o wyrażenie opinii, czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest wymagane opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm.), przedmiotowe przedsięwzięcie figuruje w wykazie inwestycji, dla których może być wymagane sporządzenie raportu.
Wojewoda Małopolski jako organ ochrony środowiska, w piśmie z dnia 21.02.2007r. znak : SR.V.RS.6634-2-2-07 wyraził opinię, że przedmiotowe przedsięwzięcie wymaga sporządzenia raportu, oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w piśmie z dnia 22.02.2007r. znak : PSSE-NZ – 420 – 31 - 1/2007 wyraził opinię, że przedmiotowe przedsięwzięcie wymaga sporządzenia raportu.
Na podstawie powyższych opinii, oraz w oparciu o zgromadzone informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia, Burmistrz Miasta Szczawnica wydał postanowienie
z dnia 02.03.2007r. znak : IKOŚ 7610/8/06/07 stanowiące, że przedsięwzięcie p.n.
”Modernizacja istniejącego ośrodka narciarskiego w Szczawnicy ul. Jaworki” wymaga opracowania raportu oddziaływania na środowisko.
Stosownie do art. 48 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska wystąpiono do organu ochrony środowiska – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu oraz do Wojewody Małopolskiego
w Krakowie z wnioskiem o uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Otrzymano pozytywną opinię w formie postanowienia od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu – pismo znak: PSSE-NZ – 420 – 102 – 1/2007
z dnia 21.05.2007r. oraz negatywną opinię w formie postanowienia od Wojewody Małopolskiego – pismo znak : SR.V.RS.6634-2-2-07 z dnia 25.07.2007r.
Po uzupełnieniu i przesłaniu aneksu do raportu o uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach otrzymano pozytywną opinię w formie postanowienia od Wojewody Małopolskiego – pismo znak : SR.V.RS.6634-2-5-08 z dnia 19.06.2008r.

W toku postępowania nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.
Stosownie do treści art. 46a ust. 7 pkt. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem kompetentnym do wydania niniejszej decyzji jest Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują :
1. Arena Narciarska Jaworki – Homole sc.
2. Popradzki Park Krajobrazowy
3. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krościenko
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
5. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
6. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
7. a/a

MJ/JG