Przejdź do stopki

IKOŚ 7610/7/2006

Treść

Szczawnica, dnia 06.12.2006r.
 
Znak : IKOŚ 7610/7/2006
 
D E C Y Z J A
 
                               Na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 oraz art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr. 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr. 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wnioskowanego przez Wspólnotę Leśno Gruntową
w Szczawnicy  ul. Szalaya 84 oraz po uzyskaniu opinii :
1. Starosty Nowotarskiego – postanowienie znak: OŚ - 7633/139/2006  otrzymanego dnia
    23.11.2006r.
2. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu – postanowienie 
    znak : PSSE – NZ – 420 – 319 1/2006  otrzymanego dnia 10.11.2006r.
 
 
                Ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
p.n. „ Budowa nowego mostu na potoku Sopotnickim z drogi dz. Nr 380 do dz. Nr 941
w Szczawnicy”.
 
1. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nowego mostu na potoku 
    Sopotnickim w Szczawnicy
2. Przedsięwzięcie w fazie realizacji, winno być wykonywane ze szczególnym
    uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych oraz ograniczenia
    uciążliwości dla terenów sąsiednich.
3. Inwestycja nie wymaga ograniczeń z tytułu ochrony zabytków ze względu na nie  
    występowanie form ochrony zabytków, natomiast działka położona jest w obszarze 
    chronionego krajobrazu.
    W przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów należy wystąpić o zezwolenie na
    ich usunięcie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr
    92, poz. 880 ).
4. Budowa nowego mostu nie może utrudniać spływu wód powodziowych do potoku   
    Sopotnickiego  oraz nie może pogorszyć warunków bytowania zwierząt żyjących w wodzie  
    (ryb).
5. Przedmiotowe przedsięwzięcie należy wykonać w technologii uwzględniającej wymogi
    ochrony środowiska.
 
6. Wnioskodawca jest zobowiązany do :
1)      Uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
2)      Uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę nowego mostu oraz wprowadzenie zanieczyszczonych wód opadowych do potoku Sopotnickiego na podstawie ustawy Prawo Wodne,
3)      Dokonania zgłoszenia budowy na podstawie ustawy Prawo budowlane.
 
Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
                 Na wniosek Wspólnoty Leśno Gruntowej w Szczawnicy ul. Szalaya 84 wniesionego dnia 28.08.2006r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa nowego mostu na potoku Sopotnickim z drogi dz. Nr 380 do dz. Nr 941 w Szczawnicy”, Burmistrz Miasta Szczawnica wystąpił do Starosty Powiatowego w Nowym Targu oraz do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu o wyrażenie opinii, czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest wymagane opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm.), przedmiotowe przedsięwzięcie figuruje w wykazie inwestycji, dla których może być wymagane sporządzenie raportu. Starosta Powiatowy w Nowym Targu jako organ ochrony środowiska, w postanowieniu z dnia 09.10.2006r. znak : OŚ – 7633/127/2006 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, w postanowieniu z dnia 09.10.2006r. znak: PSSE – NZ – 420 – 282 – 1/ 2006, wyrazili opinię, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu.
Na podstawie powyższych opinii, oraz w oparciu o zgromadzone informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia, Burmistrz Miasta Szczawnica wydał postanowienie z dnia 10.10.2006r. znak: IKOŚ 7610/7/2006 stanowiące, że przedsięwzięcie p.n. „Budowa nowego mostu na potoku Sopotnickim z drogi dz. Nr 380 do dz. Nr 941 w Szczawnicy” nie wymaga opracowania raportu oddziaływania na środowisko.
Stosownie do art. 48 ust2 pkt1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska wystąpiono do organu ochrony środowiska – Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu z wnioskiem o uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Otrzymano opinie w formie postanowień :
- w dniu 10.11.2006r. od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – pismo 
   znak: PSSE – NZ – 420 – 319 1/2006
- w dniu 23.11.2006r.  od Starostwa Powiatowego – pismo znak : OŚ 7633/139/2006
 
Wykonanie wymienionego wyżej przedsięwzięcia pełni funkcję komunikacji gospodarczej.
Planowana inwestycja będzie realizowana na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 
W toku postępowania nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.
Stosownie do treści art. 46a ust. 7 pkt. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem kompetentnym do wydania niniejszej decyzji jest Burmistrz Miasta Szczawnica.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
 
 
P o u c z e n i e
 
             Od niniejszej decyzji służy stronie wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczawnica
w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.
Wniesienie odwołania wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w znaczkach skarbowych
w wysokości 5,00 zł. plus 0,50 zł. za każdy załącznik.
 
 
Otrzymują :
1. Wnioskodawca
2. Strona internetowa Urzędu Miasta Szczawnica
3. Tablica ogłoszeń
4. a/a
M/J