Przejdź do stopki

Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Treść

 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek Wniosek_TAXI.doc (36.00 Kb) o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką zawierający: określenie obszaru wykonywania działalności, rodzaj i liczbę samochodów, czas na jaki ma być udzielona licencja.

2. Oświadczenie przedsiębiorcy o zatrudnianiu lub nie zatrudnianiu kierowców. Oswiadczenie_o_zatrudnianiu_kierowcow.doc (25.50 Kb) 

3. Załączniki:

1. odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,
2. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
3. kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
4. zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność przedsiębiorcy oraz zatrudnionych przez niego kierowców,
5. aktualne badania techniczne pojazdów samochodowych dopuszczające do ruchu drogowego,
6. świadectwo legalizacji taksometru,
7. kserokopia świadectwa kwalifikacji przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy lub zatrudnianych przez niego kierowców,
8. potwierdzone kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taxi osobowej, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi,
9. kserokopia prawa jazdy,
10. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem lub wykażą się co najmniej 5-letnią praktyką w zakresie wykonywania tego transportu; przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od wnioskodawcy.

Opłaty:
Opłata w zależności od okresu ważności licencji (na obszar gminy):
Od   2 do 15 lat    – 200 zł.
Od 15 do 30 lat    – 250 zł.
Od 30 do 50 lat    – 300  zł.
W kasie Urzędu Miasta - parter od poniedziałku do piątku w godz od 8.00 do 14.00
 
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do 3 miesięcy od momentu złożenia kompletnych dokumentów.
 
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miasta Szczawnica - Referat Spraw Społecznych
Nr pokoju: 06 parter
Nr telefonu: (018) 2622203 wew.27

Godziny Urzędowania:
 poniedziałek : od godz. 9.00 do godz. 17.00
 wtorek, środa, czwartek,  piątek : od godz.7.30 do godz. 15.30

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczawnica
    *Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa:
- za odwołanie - 5,00 zł, (w znaczkach)
- za każdy załącznik - 0,50 zł, (w znaczkach)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05 lipca 2004r r. (Dz. U. Nr 159 poz. 1664)
Uwagi:

Zgodnie art. 6. w/w ustawy
1. Licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

1)  spełnia wymagania określone w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 5 oraz w art. 39a ust. 1,
2)    zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy:
a)  spełniają wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym,
b)  nie byli skazani za przestępstwa, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4, a ponadto za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
c)  posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, lub wykażą się co najmniej 5-letnią praktyką w zakresie wykonywania tego transportu; przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od nich.

3.Egzamin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c), przeprowadzają komisje egzaminacyjne powołane przez starostę.

4. Licencja, o której mowa w ust. 1, udzielana jest na określony pojazd i obszar obejmujący:

1)  gminę,
2)  gminy sąsiadujące - po uprzednim zawarciu przez nie porozumienia,
3)  miasto st. Warszawę - związek komunalny.

5. Dopuszcza się wykonywanie przewozu z obszaru określonego w licencji poza ten obszar, lecz bez prawa świadczenia usług przewozowych poza obszarem określonym w tej licencji, z wyjątkiem przewozu wykonywanego w drodze powrotnej lub w przypadku złożenia zamówienia przez klienta z innego obszaru.

Zgodnie z art. 15 w/w ustawy
1. Licencję cofa się:

1)  w przypadku gdy:
a)  wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją,
b)  przedsiębiorca nie podjął działalności objętej licencją w ciągu 6 miesięcy od dnia jej wydania, pomimo wezwania organu licencyjnego do jej podjęcia,
2) jeżeli jej posiadacz:
a)  (35) nie spełnia wymagań uprawniających do wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego,
b)  rażąco naruszył warunki określone w licencji lub inne warunki wykonywania działalności objętej licencją określone przepisami prawa,
c)  odstąpił licencję osobie trzeciej,
d)  zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją, a w szczególności nie wykonuje, na skutek okoliczności zależnych od niego, transportu drogowego co najmniej przez 6 miesięcy,
e)  (36) rażąco narusza przepisy dotyczące czasu pracy kierowców lub kwalifikacji kierowców,
3) jeżeli posiadacz licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką samowolnie zmienia wskazania urządzeń pomiarowo-kontrolnych, zainstalowanych w pojeździe.

2. (37) Cofnięcie licencji w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d oraz lit. e poprzedza się pisemnym ostrzeżeniem przedsiębiorcy, że w przypadku ponownego stwierdzenia naruszenia tych przepisów wszczyna się postępowanie w sprawie cofnięcia licencji.

3. Licencja może być cofnięta, jeżeli jej posiadacz:

1)  (38) nie przedstawił, w wyznaczonym terminie, informacji i dokumentów, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3, art. 14 i art. 83,
2) rażąco lub wielokrotnie narusza przepisy w zakresie dopuszczalnej masy, nacisków osi lub wymiaru pojazdu,
3) zalega w regulowaniu, stwierdzonych decyzją ostateczną lub prawomocnym orzeczeniem, zobowiązań:
a)  celnych, podatkowych lub innych zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
b)  wobec kontrahenta,
4) samowolnie zmienia wskazania urządzeń pomiarowo-kontrolnych zainstalowanych w pojeździe, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3.


4. (39) Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić dokumenty, o których mowa w art. 11, organowi, który udzielił licencji, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna.

5. W przypadku cofnięcia licencji nie może być ona ponownie udzielona wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 16. w/w ustawy
1. Licencja wygasa w razie:

1) upływu okresu, na który została udzielona,
2) zrzeczenia się jej, z zastrzeżeniem ust. 3,
3) śmierci posiadacza licencji, z zastrzeżeniem ust. 4,
4) likwidacji albo postanowienia o upadłości przedsiębiorcy, któremu została udzielona, chyba że zachodzą okoliczności określone w art. 13 ust. 2.

2. Przepis art. 15 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

3. Przedsiębiorca nie może zrzec się licencji w przypadku wszczęcia postępowania o cofnięcie licencji.

4. W razie śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję organ, który jej udzielił, na wniosek osoby, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, wyraża zgodę, w drodze decyzji administracyjnej, na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza tej licencji.

Odbiór licencji: osobiście przez wnioskodawcę w pok. nr 6
 
Opracowała:  Inspektor Stanisława Zachwieja
Sprawdził: Radca Prawny Renata Gawęda
data aktualizacji: 03.01.2006 r.