IKOŚ 7610/09/2006

                                                                                                      Szczawnica, dnia 20.12.2006r.
 
Znak : IKOŚ 7610/9/2006
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. poz. 1071ze zmianami)
z a w i a d a m i a m
 
że w dniu 20.12.2006r. na wniosek Sanatorium Uzdrowiskowe „GÓRNIK” ZOZ Niepubliczny ul. Zdrojowa 4, 34 – 460 Szczawnica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Posadowienie 1 szt. zbiornika na gaz płynny a 4850 litrów podziemny w Szczawnicy na działkach 1277/14 i 1277/11”.
 
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Ponadto zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103 pok. Nr 15, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
 
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 09.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami :
- Starostą Powiatowym w Nowym Targu
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nowym Targu
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
 
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego
w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
 
 
 
 
Otrzymują :
1. Sanatorium Uzdrowiskowe „GÓRNIK”
2. Strona internetowa Urzędu Miasta Szczawnica
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Szczawnica
4. a/a
M/J