Przejdź do stopki

NPOŚ 7624/3/2009

Treść

Szczawnica, dnia 17.08.2009r.

Znak : NPOŚ 7624/3/2009

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 75, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227),
w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 23.06.2009r. Pana Piotra P.  i przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach :

Stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia pod nazwą : „Budowa budynku usługowego dla stworzenia kompleksowej oferty turystycznej w ośrodku Osada Turystyczna w Szczawnicy ul. Szlachtowska 80a”.

u z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 23.06.2009r., Pana Piotra P. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia, które nie jest wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W toku przeprowadzonego postępowania uzyskano następujące opinie w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko :
- opinia Starosty Nowotarskiego w Nowym Targu – postanowienie z dnia 03.08.2009r., znak: OŚ – 7633/68/2009, w którym opowiedział się za brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu – opinia nr 32/09 z dnia 22.07.2009r. znak : PSSE.NNZ.420 – 225 – 1/09, w której opowiedział się za brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z uzyskanymi opiniami Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica postanowieniem znak : NPOŚ 7624/3/2009 z dnia 05.08.2009r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Planowana inwestycja polega na budowie Ośrodka Turystycznego-Osada Turystyczna Agata gdzie istnieją już trzy budynki przeznaczone na bazę noclegową, budynek gospodarczy
i planowany budynek z salą konferencyjną dostosowaną do wydawania posiłków (catering), pokoje, siłownia, sauna, na działce o powierzchni 3346,00 m2 tj. 100%, powierzchni zabudowy wykonana 295,8 m2 tj. 8,8 %, powierzchnia zabudowy nowego przedsięwzięcia 150 m2 tj. 4,48 %.
Przedsięwzięcie będzie posiadało własną studnię kopaną i szambo, przewidywana ilość wody około 6 l miesięcznie, pobór prądu około 7 kw, kotłownia z piecem na ekogroszek, solary słoneczne.
Planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 59 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko oraz nie jest wymienione
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573
z póź. zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 84 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, charakterystyka
przedsięwzięcia i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załącznik do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz mając na względzie wcześniejsze opinie należało orzec jak w sentencji.


P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach :
Załącznik nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia.
Załącznik nr 2 – Karta informacyjna przedsięwzięcia.

 

 

Otrzymują :
1. Wnioskodawca
2. Strony wg odrębnego wykazu
3. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
4. Tablice ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy Szczawnica
5. a/a


M.J./G.J.
 

 


Załącznik nr 1 – charakterystyka przedsięwzięcia
do decyzji znak : NPOŚ 7624/3/2009 z dnia 17.08.2009r.

Charakterystyka przedsięwzięcia :

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie Ośrodka Turystycznego-Osada Turystyczna Agata gdzie istnieją już trzy budynki przeznaczone na bazę noclegową, budynek gospodarczy i planowany budynek z salą konferencyjną dostosowaną do wydawania posiłków (catering), pokoje, siłownia, sauna, na działce o powierzchni 3346,00 m2 tj. 100%, powierzchnia zabudowy wykonana 295,8 m2 tj. 8,8 %, powierzchnia zabudowy nowego przedsięwzięcia 150 m2 tj. 4,48 %, powierzchnia dojść, dojazdów, chodników i miejsc postojowych 1000 m2, tj. 29,88 %.
Powierzchnia zieleni biologicznie czysta 1900,2 m2 tj. 56,8 % pokryta szatą roślinną.
Przedsięwzięcie będzie posiadało własną studnię kopaną i szambo, przewidywana ilość wody około 6 l miesięcznie, pobór prądu około 7 kw.
Piec ekologiczny na ekogroszek, dogrzewanie i ogrzewanie wody przez solary.
 

 


 

Załącznik nr 2 – karta informacyjna przedsięwzięcia
do decyzji znak : NPOŚ 7624/3/2009 z dnia 17.08.2009r.
 
KARTA  INFORMACYJNA  PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia :
Budowa Ośrodka Turystycznego-Osada Turystyczna Agata gdzie istnieją już trzy budynki przeznaczone na bazę noclegową, budynek gospodarczy i planowany budynek z salą konferencyjną dostosowaną do wydawania posiłków (catering), pokoje, siłownia, sauna.
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz   
    dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą 
    roślinną :
Na działce o powierzchni 3346,00 m2 tj. 100%, powierzchnia zabudowy wykonana 295,8 m2 tj. 8,8 %, powierzchnia zabudowy nowego przedsięwzięcia 150 m2 tj. 4,48 %, powierzchnia dojść, dojazdów, chodników i miejsc postojowych 1000 m2, tj. 29,88 %.
Powierzchnia zieleni biologicznie czysta 1900,2 m2 tj. 56,8 % pokryta szatą roślinną.
3. Rodzaj technologii :
Rodzaju technologii-nie dotyczy.
4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia :
Nie przewiduje się innych wariantów.
5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw
    oraz energii :
Przedsięwzięcie będzie posiadało własną studnię kopaną i szambo, przewidywana ilość wody około 6 l miesięcznie, pobór prądu około 7 kw.
6. Rozwiązania chroniące środowisko :
Kotłownia z piecem na ekogroszek, solary słoneczne.
7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko :
Piec ekologiczny na ekogroszek, dogrzewanie i ogrzewanie wody przez solary.
8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko :
Transgraniczne oddziaływanie na środowisko-nie dotyczy tego przedsięwzięcia.
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
    o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania
    przedsięwzięcia :
Zgodnie z postanowieniem Wojewody Małopolskiego z dnia 5 VIII 2005 r. o numerze
ŚR. VI. Ks. 7046-5-419-05 dopuszczalna jest realizacja planowanej inwestycji.