Przejdź do stopki

NPOŚ 7624/10/2007

Treść

Szczawnica, dnia 28.12.2007r.

Znak : NPOŚ 7624/10/2007

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. poz. 1071 ze zmianami)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 28.12.2007. na wniosek  MEGAT  Sp. z o.o. Systemy Uzdatniania Wody
ul. Uniwersytecka 5, 90 – 137  Łudź  i LAMINAR  Ekologiczne systemy sanitarne
ul. W. Wdałego 39, 30 – 389  Kraków  zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody dla miasta Szczawnica z elementami ochrony środowiska na dz. ew. nr 279, 325, 326, 327, 380, 382, 384, 386, 387, 389, 390, 391, 844, 846, 847, 848, 849, 872, 895, 906, 907, 908, 910, 934, 2080, 2103, 2106, 2107, 2109, 2115, 2120, 2123, 2124, 2125, 2275, 2035/3, 2035/4, 2035/5, 2035/6, 2035/7, 2035/11, 292/1, 2092/2, 2093/1, 2098/1, 2100/1, 2111/1, 2112/1, 2119/2, 1895/1, 279/1, 279/2, 300/1, 300/4, 300/5, 300/7, 381/1, 390/11, 392/1,392/2, 845/2, 845/3, 896/1, 897/1, 912/2 w obrębie Szczawnica".

 

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10  k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto zgodnie z art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103 pok. Nr 16, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy oraz § 2 ust. 1  rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 09.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami :

- Wojewodą Małopolski

- Państwowym Powiatowym  Inspektorem Sanitarnym w Nowym Targu

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

 

 

 

 

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego
w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :

1. Wnioskodawcy

2. Strona internetowa Urzędu Miasta Szczawnica

3. Strony poprzez obwieszczenie

4. a/a

 

 

Do wiadomości:

1. Popradzki Park Krajobrazowy

2. Nadleśnictwo Krościenko

3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

    Zarząd Zlewni Górnego Dunajca z siedzibą w Nowym Targu

M.J/G.J