Przejdź do stopki

IKOŚ 7610/14/05/06

Treść

Znak : IKOŚ 7610/14/05/06

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałającychZgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. poz. 1071ze zmianami) z a w i a d a m i a m że w dniu 02.12.2005r. na wniosek „WALKO” Przedsiębiorstwa Usług Technicznych 45-089 Opole, ul. Konsularna 8a/1 występującego w imieniu Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji telefonii komórkowej – BTS 57 148 Prehyba zlokalizowanej na istniejącej wieży położonej na dz. Ewid. 390/35 obręb 4 Szczawnica, polegającej na dołożeniu dwóch anten MW radiolinii. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103 pok. Nr 15, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy oraz § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami : - Wojewody Małopolskiego - Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Krakowie Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych. Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Otrzymują : 1. strony wg rozdzielnika 2. a/a