Przejdź do stopki

Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Treść


Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (detal)

lub

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (gastronomia)

Załączniki:

 1. kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 3. pisemną zgodę właściciela, użytkownika lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 4. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego ,potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży. 


Do wglądu:
1. Dowód osobisty.
 
Opłaty:

1.Opłatę za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

 • 525 zł. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
 • 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5%  do 18 % alkoholu /za wyjątkiem piwa/
 • 2100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

2. Opłata dotyczy przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność w tym  zakresie.

3. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

  4. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

a/ 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
b/ 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
c/ 77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

5. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości wnoszą opłatę określoną w punkcie 2. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłaty o których mowa w punkcie 2 i 3 wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku  akcyzowego.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego tj. do 30 dni od momentu złożenia wniosku

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miasta Szczawnica -  Referat Spraw Społecznych
Nr pokoju: 12, I piętro
Nr telefonu:  ( 018) 2622203 wew. 18

Godziny Urzędowania:
poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
wtorek - piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30

 Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczawnica .
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
 

Podstawa prawna :
Art. 111 i art. 18  ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231,  z późniejszymi zmianami)

Uwagi:

 1. Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w określonym terminie w  referacie prowadzącym sprawę.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczawnica wydaje Burmistrz Miasta Szczawnica po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczawnicy o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałą  nr XII/73/2003 Rady Miasta Szczawnica z dnia 29 stycznia 2004 oraz z Uchwałą nr XII/72/2003 - w sprawie limitu punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /za wyjątkiem piwa/ dla miasta Szczawnica.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. powyżej 4,5% alkoholu /za wyjątkiem piwa/ wydawane są w granicach ustalonego Uchwałą Rady Miasta limitu tj.:

 • limit w wys. 16 punktów sprzedaży napojów zaw. powyżej 4,5% alkoholu /za wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem           sprzedaży
 • limit w wys. 45 punktów sprzedaży napojów zaw. powyżej 4,5% alkoholu /za wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia  w miejscu  sprzedaży.

Placówka prowadząca sprzedaż napojów alkoholowych winna spełniać następujące warunki:

 • punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą  być zlokalizowane w odległości mniejszej niż 100 m mierzonych ciągami pieszymi od drzwi wejściowych punktu sprzedaży do drzwi wejściowych placówek oświatowo-wychowawczych , obiektów sakralnych, w których odbywają się regularnie lub sezonowo obrzędy religijne oraz do bram wejściowych czynnych cmentarzy grzebalnych.
 • oba rodzaje placówek nie mogą być usytuowane w obiektach wymienionych w art. 14  ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147 poz. 1231 z 2002 r.  z późn. zm.)
 • za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana jest opłata wpłacana w kasie Urzędu Miasta lub na konto bankowe urzędu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. oswiadczenie_alkohol.doc (24.00 Kb)

Opracowała:  Inspektor Stanisława Zachwieja
data aktualizacji: 26.01.2009 r.