Przejdź do stopki

IKOŚ 7610/7/2006

Treść

  Szczawnica, dnia 06.09.2006r.
 
Znak : IKOŚ 7610/7/2006
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. poz. 1071ze zmianami)

z a w i a d a m i a m

 
że w dniu 28.08.2006r. na wniosek Wspólnoty Leśno Gruntowej ul. Szalaya 84, 34 – 460 Szczawnica  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego mostu na potoku Sopotnicki z drogi dz. 380 do dz. Nr 941”.
 
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Ponadto zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103 pok. Nr 15, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
 
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy oraz § 2 ust. 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami :
- Starostą Powiatowym w Nowym Targu
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nowym Targu
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
 
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
Otrzymują :
1. Wspólnota Leśno Gruntowa
2. RZGW w Krakowie, Inspektorat w Nowym Targu
3. Strona internetowa Urzędu Miasta Szczawnica
4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Szczawnica
5. a/a                                                                                                                         M/J