Przejdź do stopki

IKOŚ 7610/7/2006 ]

Treść

Szczawnica, dnia 10.10.2006r.

 

Znak: IKOŚ 7610/7/2006

 

 

P O S T A N O W I E N I E

           

 

          Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. –

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.),  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu

na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071
z 2000 r. z póź. zm.) po zasięgnięciu opinii Starosty Nowotarskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu w sprawie wnioskowanego przez
Wspólnotę Leśno Gruntową w Szczawnicy ul. Szalaya 84, przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „Budowie nowego mostu na potoku Sopotnickim z drogi dz. Nr 380 do dz. Nr 941 w Szczawnicy ”.
 

 

p o s t a n a w i a m

 

odstąpić od nałożenia na wnioskodawcę obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

Wnioskodawca  Wspólnota Leśno Gruntowa  w dniu 28.08.2006 r. wystąpiła z wnioskiem

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Budowa nowego mostu na potoku Sopotnickim z drogi dz. Nr 380 do dz. Nr 941 w Szczawnicy”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu

o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź zm.) w/w inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska uzyskano
w przedmiotowej sprawie opinie:

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak: PSSE – NZ – 420 - 282 – 1/2006

z dnia 10.10.2006 r., w którym uznał, że nie zachodzi dla w/w przedsięwzięcia potrzeba sporządzania raportu oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu na środowisko
oraz Starosty Nowotarskiego znak: OŚ – 7633/127/2006 z dnia 10.10.2006 r. stwierdzającą, że nie zachodzi potrzeba sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

 

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku stwierdza się, że „Budowa nowego mostu na potoku Sopotnickim z drogi dz. Nr 380 do dz. Nr 941 w Szczawnicy”, nie wpłynie negatywnie na stan środowiska naturalnego.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu  za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczawnica

w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania postanowienia.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Wspólnota Leśno Gruntowa 

2. RZGW  w Krakowie, Inspektorat w Nowym Targu

3. Strona internetowa Urzędu Miasta Szczawnica

4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Szczawnica

5. a/a

M/J