Przejdź do stopki

NPOŚ 7624/3/08/09

Treść

Szczawnica, dnia 28.07.2009r.

Znak : NPOŚ 7624/3/08/09

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 oraz art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr. 129 poz. 902
z późniejszymi zmianami), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 z późń. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr. 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa
Sp. z o. o. w Tarnowie Zakład Główny ul. Wita Stwosza 7, 33 – 100 Tarnów

u s t a l a m

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą :
Doprowadzenie gazociągu do rejonu Szczawnicy" z zachowaniem następujących warunków :
1. Projektowania sieci przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, zgodnie
z obowiązującymi wytycznymi i odległościami wynikającymi z odpowiednich przepisów prawnych i norm.
2. Lokalizowania sieci i obiektów poza strefami zwartych zadrzewień i poza terenami rezerwatów przyrody.
3. Ograniczenia do niezbędnego minimum ingerencji w środowisko na terenach przyrodniczo wrażliwych (np. otoczenie cieków wodnych, tereny zadrzewień)
4. Wykonywania prac maszynami i urządzeniami w dobrym stanie technicznym, celem zapobieżenia ewentualnym wyciekom substancji ropopochodnych.
5. Zastosowania przy przejściu przez cieki wodne technologii nie dopuszczającej do dewastacji koryta cieku i przerwania przepływu wód (np. metody bezrozkopowe).
6. W miejscach przejścia przez cieki wodne obszary z wysokim poziomem wód gruntowych prowadzenia prac poza okresem rozrodu i rozwoju płazów (tj. od połowy marca do końca czerwca).
7. Magazynowanie paliw, środków i materiałów budowlanych wykorzystywanych podczas realizacji inwestycji w miejscach eliminujących ewentualny wpływ na środowisko glebowo – wodne.
8. Wykonywania prac związanych z emisją hałasu w porze dziennej.
9. Zrekultywowania i przywrócenia terenu do stanu wyjściowego po zakończeniu prac.
10. Usunięcia odpadów powstałych w trakcie realizacji inwestycji.

Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

 


U Z A S A D N I E N I E

Na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie Zakład Główny
ul. Wita Stwosza 7, 33 – 100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Doprowadzenie gazociągu do rejonu Szczawnicy" Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica wystąpił do Wojewody Małopolskiego w Krakowie o wyrażenie opinii, czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest wymagane opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm.), przedmiotowe przedsięwzięcie figuruje w wykazie inwestycji, dla których może być wymagane sporządzenie raportu.
Wojewoda Małopolski jako organ ochrony środowiska, w piśmie z dnia 19 maja 2009r. znak : OP.MSk.6634-2-55-09 wyraził opinię, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu.
Na podstawie powyższej opinii, oraz w oparciu o zgromadzone informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia, Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica wydał postanowienie
z dnia 25.05.2009r. znak : NPOŚ 7624/3/08/09 stanowiące, że przedsięwzięcie p.n. „Doprowadzenie gazociągu do rejonu Szczawnicy" nie wymaga opracowania raportu oddziaływania na środowisko.
Stosownie do art. 48 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska wystąpiono do organu ochrony środowiska – Wojewody Małopolskiego
w Krakowie z wnioskiem o uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Otrzymano opinie w formie postanowienia od Wojewody Małopolskiego – pismo znak : OP.MSk.6634-2-55-09 z dnia 21.07.2009r.
Planowana inwestycja przechodzi w części przez następujące obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000: PLH 120019 „Ostoja Popradzka”, PLH 120025 „Małe Pieniny”, PLH 120037 „Podkowiec w Szczawnicy”, PLH 120013 „Pieniny”, PLB 120008 „Pieniny” oraz planowane specjalne obszary ochrony siedlisk : „Środkowy Dunajec z dopływami”, „Ostoje nietoperzy Beskidu Wyspowego” i „Uroczyska Beskidu Wyspowego”. Obszar ten stanowi również teren Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
Projektowana inwestycja liniowa polegać będzie na doprowadzeniu sieci gazowej do odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych na trasie gazociągu od istniejącej stacji redukcyjno – pomiarowej w Słopnicach do stacji redukcyjno – pomiarowej w miejscowości Zbludza (gazociąg wysokiego napięcia), a następnie do miejscowości Szczawnica gazociągiem średniego ciśnienia. W zakres terenu objętego przedmiotowym wnioskiem wchodzą cztery gminy: Szczawnica, Kamienica, Ochotnica Dolna oraz Krościenko n/D.
Tereny przeznaczone pod inwestycję są terenami zielonymi (gazociąg wysokiego ciśnienia), w pozostałych przypadkach terenami przydrożnymi, zajętymi pod zabudowę, z istniejącą infrastrukturą. Duża część sieci rozdzielczej i przyłączy zostały zlokalizowane wzdłuż istniejącej sieci dróg. Sieć gazowa zlokalizowana będzie pod ziemią, w głębokości około
1,1 m, planowane są przejścia pod drogami i cieki. Koncepcja lokalizacji gazociągu nie zakłada konieczności wycinki drzew. Trasy są zlokalizowane poza obszarem leśnym.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie uznał, iż ewentualne oddziaływania planowanej inwestycji mogą wystąpić w fazie realizacji inwestycji, przy pracach sprzętem mechanicznym, szczególnie przy przekraczaniu cieków wodnych.
Jednakże po zastosowaniu działań minimalizujących przedstawionych w ich uzgodnieniu nie będzie oddziaływać negatywnie w sposób znaczący na gatunki i ich siedliska przyrodnicze dla ochrony, których wyznaczono lub zaproponowano wyznaczenie Natura 2000 :


PLH 120019 „Ostoja Popradzka”, PLH 120025 „Małe Pieniny”, PLH 120037 „Podkowiec
w Szczawnicy”, PLH 120013 „Pieniny”, PLB 120008 „Pieniny” oraz planowane specjalne
obszary ochrony siedlisk : „Środkowy Dunajec z dopływami”, „Ostoje nietoperzy Beskidu Wyspowego” i „Uroczyska Beskidu Wyspowego oraz na inne elementy środowiska.

W toku postępowania nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.
Stosownie do treści art. 46a ust. 7 pkt. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem kompetentnym do wydania niniejszej decyzji jest Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.

 


Otrzymują :
1. Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie
2. RZGW w Krakowie
Zarząd Zlewni Górnego Dunajca z siedzibą w Nowym Targu
3. Pieniński Park Narodowy
4. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
5. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
6. a/a

MJ/JG
 

 

Załącznik nr 1 – charakterystyka przedsięwzięcia
do decyzji znak : NPOŚ 7624/3/08/09 z dnia 28.07.2009r.


1. Rodzaj, skala i usytuowaniu przedsięwzięcia

Przedmiotem wniosku jest inwestycja liniowa polegająca na doprowadzeniu sieci gazowej do odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych na trasie gazociągu od istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej w Słopnicach do stacji redukcyjno-pomiarowej w miejscowości Zbludza (gazociąg wysokiego ciśnienia) a następnie do miasta Szczawnica gazociągiem średniego ciśnienia.
W zakres terenu objętego projektem wchodzą cztery gminy: Szczawnica, Kamienica, Ochotnica Dolna oraz Krościenko n/D.
Specyfikacja projektowanego gazociągu i obiektów sieciowych oraz ich lokalizacja w terenie.


1. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 PN6,3 relacji Słopnice – Zbludza długości 11 820 m. – oszacowana na podstawie przebiegu trasy zarezerwowanej w MPZP Gminy Słopnice i Gminy Kamienica. Z uwagi na strefę wyłączonego spod zabudowy terenu, gazociąg poprowadzono poza terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, wzdłuż sieci dróg lokalnych. W większości trasa przebiega przez tereny użytkowane rolniczo lub stanowiące nieużytki rolne.


2. Budowa stacji gazowej redukcyjno pomiarowej Q-10 000 Nm3/h w miejscowości Zbludza. Stację zlokalizowano poza strefą zabudowań, na terenach zielonych, mając jednak na uwadze zagwarantowanie dojazdu dla celów eksploatacyjnych i p.poż.


3. Budowa sieci rozdzielczej średniego ciśnienia:

 •  PE 100 dn 315 SDR 17,6 – 25 740 m,
 •  PE 100 dn 225 SDR 17,6 – 3 550 m,
 •  PE 100 dn 200 SDR 17,6 – 540 m,
 •  PE 100 dn 180 SDR 17,6 – 2 200 m,
 •  PE 100 dn 140 SDR 17,6 – 2 950 m,
 •  PE 100 dn 125 SDR 17,6 – 4 950 m,
 •  PE 100 dn 110 SDR 17,6 – 6 520 m,
 •  PE 100 dn 90 SDR 17,6 – 7 550 m,
 •  PE 100 dn 75 SDR 17,6 – 11 110 m,
 •  PE 80 dn 63 SDR 11 – 21 300 m,
 •  PE 80 dn 50 SDR 11 – 8 430 m,

RAZEM – 94 840 m.


4. Budowa przyłączy średniego ciśnienia:

 •  PE 80 dn 25 SDR 11 – 51 926 m,
 •  PE 80 dn 40 SDR 11 – 420 m,

RAZEM – 52 346 m.
Łącznie sieć gazowa średniego ciśnienia wraz z przyłączami – 147 186 m.


Przy w/w założeniach do obliczenia długości przyłączy przyjęto, łączną liczbę przyłączy
4 363 szt.
Długość sieci rozdzielczej oszacowano na podstawie jej przebiegów określonych na mapach w skali 1:25 000 w oparciu o opracowane w latach poprzednich programy gazyfikacji („Program gazyfikacji miasta Szczawnica, gminy Krościenko n/D, gminy Czorsztyn.” „Program gazyfikacji gminy Kamienica, Łącko oraz części gminy Łukowica.”, „Program gazyfikacji gminy Ochotnica Dolna.”) oraz ostatnio wykonaną Koncepcję, stanowiącą podstawę opracowania niniejszego wniosku.
Sieć rozdzielcza i przyłącza zostały zlokalizowane wzdłuż istniejącej sieci dróg, często
w pasie zajętym przez inne sieci stanowiące uzbrojenie terenu. W taki sposób ograniczono do minimum ingerencję w cenne przyrodniczo obszary stanowiące otoczenie inwestycji, ułatwiając jednocześnie dostęp służbom eksploatującym sieć oraz zmniejszając długość przyłączy do odbiorców.
Ma to także znaczenie w zakresie bezpieczeństwa, ponieważ taka lokalizacja (wzdłuż dróg) pozwala na szybkie wykrycie ewentualnych nieszczelności przewodów lub armatury
i działania naprawcze / ratownicze.
Zgodnie z przedstawionym powyżej opisem, przeprowadzono klasyfikację inwestycji
w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. nr 257 poz. 2573 z p. zm.).


2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną

Inwestycja ma charakter liniowy. Sieć gazowa jest zlokalizowana pod ziemią, na głębokości około 1,1 m. Przejścia pod drogami i ciekami wodnymi będą posiadały głębokości wynikające ze szczegółowych uzgodnień na etapie projektu. Przez analogię do innych projektów można przyjąć, że przejścia pod drogami asfaltowymi będą przy zachowaniu odległości 1,5 m od góry rury ochronnej do niwelety drogi, przejścia pod ciekami przy zachowaniu odległości 1,0 m od góry rury ochronnej do dna cieku.
Tereny przeznaczone pod inwestycję są terenami zielonymi (gazociąg wysokiego ciśnienia) lub terenami przydrożnymi w pozostałych przypadkach, zajętymi przez zabudowę
(w większości jednokondygnacyjną), istniejącą infrastrukturę techniczną i ciągi komunikacyjne.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.01.97.1055) gazociąg będzie zlokalizowany w terenach pierwszej i drugiej klasy lokalizacji.
Trasa gazociągu i armatura będą oznakowane w terenie. Na etapie projektu budowlanego wyznaczone zostaną strefy kontrolowane - obszary wyznaczone po obu stronach osi gazociągu, w których operator sieci gazowej podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu.
Szerokość stref kontrolowanych, których linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, powinna wynosić:

 • dla gazociągów podwyższonego średniego ciśnienia i gazociągów wysokiego ciśnienia, o średnicy nominalnej oznaczonej symbolem "DN":


a) do DN 150 włącznie - 4 m,
b) powyżej DN 150 do DN 300 włącznie - 6 m,
c) powyżej DN 300 do DN 500 włącznie - 8 m,
d) powyżej DN 500 - 12 m,

 •  dla gazociągów niskiego i średniego ciśnienia - 1 m.
 • dla gazociągów układanych w przecinkach leśnych zostanie wydzielony pas gruntu,

o szerokości po 2 m z obu stron osi gazociągu, bez drzew i krzewów

Na etapie budowy trzeba przyjąć szerokość pasa montażowego dla gazociągów wysokiego ciśnienia 10,0 m. a dla pozostałych od 6 m do 8 m. Przejścia pod drogami asfaltowymi będą realizowane metodą przepychu, przewiertu lub w uzasadnionych przypadkach przewiertu sterowanego. Przejścia pod ciekami będą realizowane w razie takiej potrzeby metodą przewiertu sterowanego.
Roboty wykonywane z zajęciem jezdni lub pasa drogowego będą poprzedzone zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu.
Prace wymagające zajęcia pasa drogowego będą wykonywane w okresach o mniejszym natężeniu ruchu. Wszelkie prace, z uwagi na ochronę klimatu akustycznego będą wykonywane w porze dziennej.
Na terenie Gminy Słopnice oraz Gminy Kamienica obowiązują zapisy Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie możliwości rozbudowy infrastruktury gazowniczej. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego uwzględniają rezerwę terenową pod gazociąg wysokiego ciśnienia, oraz dopuszczają rozbudowę sieci rozdzielczej.
Na terenie Słopnic, zgodnie z uchwałą nr XVII/103/04 Rady Gminy Słopnice z dnia
26 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słopnice obowiązują dodatkowe (ponad obligatoryjne) zasady lokalizowania gazociągu:

 •  Przy realizacji obiektów w obrębie gazociągu wysokoprężnego Łąkta – Słopnice, odgałęzieniu do Limanowej oraz do stacji redukcyjno-pomiarowej Iº w Słopnicach obowiązuje zachowanie odległości od gazociągów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. (Dz.U.Nr 139 poz.686) – akt prawny nieobowiązujący.
 • Ustala się rezerwę terenu dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Słopnice Krościenko w celu doprowadzenia gazu w rejon Szczawnicy, Krościenka, Czorsztyna oraz miejscowości znajdujących się na jego trasie. W obrębie tego gazociągu, przy realizacji nowych obiektów, sadzeniu drzew obowiązuje zachowanie odległości min. 6,0 m od osi. Po zrealizowaniu gazociągu, ewentualne zmniejszenie tej odległości może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządzającego tą siecią.
 •  Ustalono ochronę obszaru i terenu górniczego „Słopnice” utworzonego Decyzją Ministra Środowiska nr: DGe/MS/487-267/00 z dnia 13.01.2000 r. z obowiązkiem uzgadniania realizacji nowych inwestycji na tym obszarze z Okręgiem Górniczym na etapie pozwolenia na budowę. Ustala się strefę ochronną od otworów eksploatacyjnych czynnych – 50 m, nieczynnych – min.5 m. Utrzymuje się rurociągi technologiczne gazu – realizacja obiektów w ich obrębie wymaga zachowania odległości zgodnie z przepisami szczególnymi i uzgodnienia z Zakładem Górnictwa Ropy i Gazu na etapie opracowywania projektu budowlanego i pozwolenia na budowę.

Uchwała Nr XXIII/154/05 Rady Gminy Kamienica z dnia 16 sierpnia 2005 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica wsie Kamienica, Szczawa, Zasadne, Zalesie, Zbludza, także uszczegóławia warunki lokalizacji gazociągu na terenie gminy:

 •  Zarezerwowano w planie teren pod gazociąg wysokiego ciśnienia, wraz ze strefą kontrolowaną, obejmujący teren dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 relacji Słopnice - Szczawnica i wyznaczenia strefy o szerokości po 6 m od osi gazociągu.

W rezerwowanym dla gazociągu wraz ze strefą pasie terenu obowiązuje zakaz realizacji budynków, studzienek kanalizacyjnych i zbiorników na ścieki okresowo opróżnianych oraz linii elektroenergetycznych. Dopuszcza się korektę wyznaczonej trasy gazociągu w oparciu o opracowania techniczne pod warunkiem nie naruszenia innych elementów planu i uwzględnienia istniejącego zainwestowania.

 •  Zarezerwowano teren pod stacje gazową – obowiązuje wyznaczenie stref zagrożenia pożarowego i zagrożenia wybuchem na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej.

Z informacji uzyskanych w UG Krościenko n/Dunajcem i UMiG Szczawnica wynika, że obszary te nie posiadają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących cały obszar gminy i miasta a jedynie plany cząstkowe.
W związku z tym w tych gminach należy liczyć się z koniecznością uzyskania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Koncepcja lokalizacji gazociągu nie zakłada konieczności wycinki drzew. Trasy są zlokalizowane poza obszarem leśnym.
Na pewno budowa będzie wiązała się z koniecznością karczowania krzaków przydrożnych, porastających okolice cieków wodnych lub rosnących pomiędzy drzewami.
Przyjęto – na podstawie planowanej lokalizacji w terenie, że taka konieczność wystąpi na 5% długości gazociągu wysokiego ciśnienia i średniego ciśnienia. Przyjmując szerokość wycinki 2,0 m daje to powierzchnię zakrzaczeń do wykarczowania równą ok. 1,1 ha.

3. Rodzaj technologii

Inwestycja polegająca na budowie gazociągu nie bazuje na specjalnej technologii. Zagadnienia technologiczne dotyczą w tym przypadku:

 • Właściwych i zgodnych z przepisami rurociągów, armatury, elementów budowlanych itp.
 • Właściwego i zgodnego z przepisami zaprojektowania i uzgodnienia inwestycji.
 • Właściwego i zgodnego z przepisami wykonania, odbioru i uruchomienia inwestycji.
 • Poprawnej eksploatacji i serwisie instalacji.

Zagadnienia te będą szczegółowo analizowane na poszczególnych etapach inwestycji. Ich wpływ na oddziaływanie środowiskowe jest niebezpośredni, jednak ich zakres wyczerpuje zagadnienia związane z technologią zadania.


4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Rozważono 3 warianty inwestycji:

a) Wariant W.I. – gazyfikacja 4 gmin: Szczawnica, Krościenko n. Dunajcem, Ochotnica Górna i Kamienica gazociągiem wysokiego ciśnienia z Słopnicy.

b) Wariant W.II. – gazyfikacja gmin Szczawnica i Krościenko gazociągiem wysokiego ciśnienia z Nowego Sącza przez Biegonice, Stary Sącz, Rytro i Szczawnicę.

c) Wariant W.III - gazyfikacja gmin Szczawnica i Krościenko gazociągiem wysokiego ciśnienia z Nowego Sącza przez Biegonice, Stary Sącz, Rytro, Piwniczną i Szczawnicę.

Wariant W.I. - jako jedyny z analizowanych pozwala zgazyfikować (poza Szczawnicą i Krościenkiem) także gminy Kamienica i Ochotnica Górna, co w rezultacie pozwoli podłączyć ok. 4 328 klientów indywidualnych i 35 klientów instytucjonalnych. W celu realizacji tego wariantu należy wybudować gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PN6,3 relacji Słopnice – Zbludza długości 11 820 m, stację gazową redukcyjno pomiarową
Q = 10 000 Nm3/h w miejscowości Zbludza oraz sieć rozdzielczą średniego ciśnienia (94 840 m) z przyłączami (52 346 m).

Warianty W.II. i W.III. zakładają gazyfikację gmin Szczawnica i Krościenko n. Dunajcem poprzez doprowadzenia gazu od strony Nowego Sącza, przyjmując, że poprowadzony gazociąg wysokiego ciśnienia (DN 200/150/100) docelowo posłuży gazyfikacji miejscowości położonych na jego trasie. Warianty różnią się od siebie drogą prowadzenia gazociągu wysokiego ciśnienia, która przedstawia się następująco:

• Wariant W.II.: Biegonice – Stary Sącz – Rytro – Szczawnica (razem: 35 km),
• Wariant W.III.: Biegonice – Stary Sącz - Rytro – Piwniczna – Szczawnica (razem
45 km).

W obydwóch wariantach przyjęto taką samą długość sieci rozdzielczych (33 610 m) i przyłączy (25 332 m), tj. łącznie 58 942 m. W obydwóch wariantach liczbę odbiorców przyjęto na poziomie: 2 088 odbiorców indywidualnych i 23 odbiorców instytucjonalnych.

W celu realizacji wariantów W.II. i W.III konieczna jest budowa gazociągów wysokiego ciśnienia na odcinku Biegonice – Szczawnica (zakładając, że zostanie wykonany odcinek gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 200/150/100 Piątkowa – Biegonice projektowany
wg odrębnego opracowania).

Ze względów ekonomicznych oraz biorąc pod uwagę charakterystykę terenów przez które przebiegałyby opisane w trzech w/w wariantach gazociągi, do dalszej realizacji wybrano wariant I, który jest tematem niniejszego wniosku. Wpisuje się on w ustalenia Miejscowych Planów części gmin objętych projektem oraz nawiązuje do istniejącego zagospodarowania
i ukształtowania terenu.

Z uwagi na ukształtowanie terenu, lokalizację odbiorców oraz walory przyrodnicze
i krajobrazowe w otoczeniu inwestycji poprowadzenie gazociągów wzdłuż istniejących dróg, w pasie często wykorzystanym przez inne sieci jest optymalnym rozwiązaniem.

Dodatkowo na etapie niniejszego wniosku rozpatrzono wariant W.0. polegający na niezrealizowaniu przedsięwzięcia.
Będzie on skutkował następującymi zjawiskami niekorzystnymi dla środowiska i regionu:

 • Wzrost ilości transportów z gazem – większy ruch pojazdów, transport drogowy materiałów niebezpiecznych, wzrost ilości punktów wymiany i napełniania butli.
 • Wykorzystywanie przez mieszkańców i instytucje w regionie paliw węglowych co wpływa niekorzystnie na stan powietrza atmosferycznego, zwłaszcza w dolinach, gdzie zlokalizowane są domy mieszkalne, zakłady pracy, obiekty turystyczne i sanatoryjne.
 • Ograniczenia rozwojowe odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych związane z brakiem możliwości rozbudowy systemów grzewczych.

5. Przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii

Planowana instalacja dystrybucji gazu generalnie nie wymaga doprowadzenia mediów.
W projektowanej stacji gazowej będzie podłączone zasilanie elektryczne (oświetlenie terenu, AKPiA, ew. ogrzewanie, sterowanie armaturą).
Możliwe jest na trasie zasilanie pojedynczych punktów w komorach zasuw oraz ewentualnie budowa sieci teletechnicznej lub radiowej dla celów przesyłu informacji i sterowania.

Na etapie budowy zużycie mediów i energii będzie miało charakter lokalny, typowy dla prowadzenia robót ziemnych w wykopie wąskoprzestrzennym. Będzie się to wiązało z pracą maszyn i urządzeń budowlanych (koparki, dźwigi, spawarki, zagęszczarki, pompy, igłofiltry, oświetlenie, piły, siłowniki itp.) oraz środków transportu.


6. Rozwiązania chroniące środowisko

Przy tego typu inwestycji znaczący wpływ na ochronę środowiska ma proces projektowania
i realizacji. Inwestycja eksploatowana nie wpływa na stan środowiska.

Na etapie planowania i projektowania zastosowane będą następujące procedury i elementy chroniące środowisko:

 • Projektowanie sieci zgodnie z obowiązującym prawem ogólnym i miejscowym – zachowanie wszystkich wytycznych i odległości wynikających z uzgodnień i zapisów.
 • Projektowanie przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i doświadczeniu zawodowym.
 • Lokalizacja sieci i obiektów poza strefami zwartych zadrzewień, poza terenami objętymi ścisłą ochroną przyrody (rezerwaty), przy zachowaniu minimalizacji ingerencji w tereny cenne krajobrazowo, przyrodniczo i w rejon cieków wodnych.
 • Uzgodnienie dokumentacji ze służbami i organami odpowiedzialnym za ochronę środowiska wraz z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych na przekroczenie cieków.

Na etapie realizacji Inwestor zapewni:

 • Realizację inwestycji zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, protokołami ZUDP, uzgodnieniami branżowymi i pozostałymi decyzjami administracyjnymi.
 • Wykonywanie robót sprawnym sprzętem i przez uprawnione osoby.
 • Magazynowanie paliw, środków i materiałów budowlanych w uzgodnionych na etapie projektu miejscach.
 • Szkolenie i przestrzeganie zasad BHP przez pracowników.
 • Przestrzeganie planu BIOZ, projektu organizacji ruchu i innych dodatkowych uzgodnień, w tym o charakterze przyrodniczym – np. wykonywanie robót w określonych porach dnia lub roku.
 • Przekraczanie niektórych cieków metodą przewiertu sterowanego zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym.
 • Zastosowanie dopuszczonych materiałów i technologii wykonania.
 • Procedury odbioru, kontroli jakości i dopuszczenia do eksploatacji.
 • Wykonywanie prac związanych z emisją hałasu w porze dziennej.
 • Wykonywanie prac związanych z utrudnieniami w ruchu drogowym w czasie niskiego natężenia ruchu.
 • Wykonywanie prac w terenie o wysokim zwierciadle wód gruntowych i zalewowym w porze suchej.
 • Wyznaczenie stref wokół obiektów sieciowych zgodnie z przepisami prawa.
 • Zainstalowanie automatycznych systemów alarmowych.


7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Eksploatacja gazociągu bezpośrednio nie wpływa na stan środowiska. Jest to obiekt podziemny, nie emitujący zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby oraz hałasu czy promieniowania. Nie wpływa na krajobraz i ochronę przyrody.
Największy skutek środowiskowy może zostać osiągnięty poprzez zastąpienie źródeł niskiej emisji ze spalania węgla, drewna, odpadów spalaniem gazu. Ma to szczególne znaczenie
w terenach chronionych o wybitnych walorach przyrodniczych, kulturowych i zdrowotnych
o ukształtowaniu terenu utrudniającym naturalne oczyszczanie się niskich warstw atmosfery (przyziemnych) i często występujących zjawiskach inwersji temperaturowej.
Ewentualnie minimalna emisja wystąpi w związku z ogrzewaniem stacji redukcyjnej, jeżeli to ogrzewanie będzie realizowane za pomocą spalania gazu. Skutek środowiskowy podobny do ogrzewania domku jednorodzinnego.


8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Inwestycja nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko.


9. Obszary podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Jak wspomniano powyżej planowana inwestycja nie będzie oddziaływała na środowisko. Największa ingerencja nastąpi na etapie budowy, jednak przy zastosowaniu środków proceduralnych i technicznych opisanych w punkcie 2.6. nie dojdzie do dewastacji środowiska w żadnym z jego elementów.

Poniżej opisano chronione obszary, które występują w rejonach objętych projektem
i posiadają prawną formułę ochrony oraz obszary cenne pod względem przyrodniczym, kulturowym, historycznym:

Gorczański Park Narodowy
Obejmuje centralną i północno-wschodnią część pasma Gorców (ok. 13% powierzchni całego pasma). Położony jest w południowej części kraju, w województwie małopolskim. Obszar:
5 908 ha. Obecna powierzchnia parku wynosi 7 030 ha, z czego 6 591 ha to lasy. Ochroną ścisłą objęto 3 611 ha, w tym 3 596 ha lasów. Powierzchnia otuliny GPN obejmuje 16 647 ha.

Pieniński Park Narodowy
PPN zajmuje najcenniejsze pod względem krajobrazowym i przyrodniczych obszary Pienin Właściwych: Masyw Trzech Koron, Pieniny Czorsztyńskie, Pieninki, Przełom Dunajca.
Ma najwyższy wśród wszystkich polskich parków narodowych wskaźnik nasilenia ruchu turystycznego w przeliczeniu na 1 ha powierzchni. Dla turystów udostępniono 35 km szlaków. Zalicza się do nich również stanowiący atrakcję na skalę europejską spływ tratwami przełomem Dunajca (jego trasę można przejść także pieszo Drogą Pienińską). Dla turystów przygotowano galerie widokowe na Trzech Koronach i Sokolicy. Atrakcją turystyczną jest również Zamek w Czorsztynie. 53 % powierzchni parku to własność Skarbu Państwa (ponad połowa zakupiona jeszcze w czasach II Rzeczypospolitej), reszta to tereny prywatne na których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Gmina Kamienica
Położona jest na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego. Jest to najlepiej zachowany fragment Gorców. Można tu zobaczyć niemal 85% roślin, występujących w Gorcach, a ponad 1/3 występujących w całej Polsce, z czego około 15% to gatunki górskie. Zabytki: Palac murowany z poczatku XIX wieku, rozbudowany w latach 1830 - 1840 przez Marszałkowiczów, Wokół pałacu park, rónież z XIX wieku, w całości uznany za zabytek przyrody. Rosną w nim rzadko w Polsce spotykane drzewa m.in. sosna wejmutka, jodła kanadyjska, świerk bałkański, limba, dąb piramidalny i inne, stary dwór murowany
z początków XIX wieku z gankiem kolumnowym i wysokim gontowym dachem czterospadowym, Stara poczta z XIX wieku, parterowa z gankiem, Kaplica grobowa rodziny Szalayów, zarządców dóbr kamienickich w początkach XIX wieku - na cmentarzu parafialnym, Izba Regionalna w Kamienicy, gdzie zgromadzono stare narzędzia rolnicze
i pasterskie, sprzęty domowe, naczynia i oczywiście dawne stroje , które nosili przodkowie na początku XX wieku, Partyzancki kościółek w Szczawie, którego wnętrze jest ciekawym przykładem współczesnej ludowej sztuki sakralnej, Muzeum I Pułku Strzelców Podhalańskich w Szczawie.

Gmina Łącko
Znajduje się na terenie powiatu sądeckiego (województwo małopolskie), na krawędzi Beskidu Wyspowego i Beskidu Sądeckiego nad zlewem rzek Dunajec i Czarna Woda na wys. 350-400 m n.p.m. Należy do najbardziej malowniczych miejsc na Sądecczyźnie. Charakterystycznym elementem tutejszego krajobrazu są sady. Zabytki: Kościół parafialny pod wezwaniem
Św. Jana Chrzciciela w Maszkowicach obelisk na górze Zyndrama, w Czarnym Potoku wybudowany z drzewa modrzewiowego kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina, Obok kościoła znajduje się wiekowa lipa - pomnik przyrody. W Jazowsku na uwagę zasługuje kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1796 r. wzdłuż szosy krzyże przydrożne i kapliczki oraz dąb "Paweł" - pomnik przyrody znajdujący się niedaleko Ośrodka Zdrowia.

Tylmanowa
Tylmanowa leży w malowniczym, zielonym przełomie Dunajca, na pograniczu Gorców
i Pasma Radziejowej, średnio na wysokości 400 m. Ponad połowę wsi zajmują lasy,
a krajobraz zdominowany jest przez brzozowe zagajniki na stokach. Zabytki to kościół i dwór. Pierwszy wzniesiony z drewna, ma konstrukcję zrębową; wystrój wnętrza barokowy
i rokokowy (rokokowa jest m.in. polichromia z herbem). Klasycystyczny dwór znajduje się pod stokami Baszty.

Limanowa
Największym naturalnym bogactwem Limanowej są lasy, w których najwięcej przeważają drzewa bukowe, świerkowe i jodłowe. A mniejszą część lasów zajmują sosny, modrzewie, jesiony a nawet brzozy. W tych lasach rośnie wiele roślin, które rzadko występują gdzie indziej. Szczególną rośliną, która ozdabia polany i łąki jest oset - stał się on symbolem roślinności tych okolic. Faunę charakteryzują sarny, lisy, dziki, zające i borsuki. Czasami można spotkać jelenia, wilka, rysia czy gronostaja. Do ptaków zaliczają się bażanty, gołębie
i dzięcioły. Wśród ptaków nocnych spotkać można puchacza. Świat owadów reprezentowany jest co najmniej 3-ma tysiącami gatunków motyli i chrząszczy. Z surowców naturalnych
w Limanowej występuje piaskowiec i gliny ceramiczne. Ostatnie wiercenia na tym terenie pozwoliły na zlokalizowanie i uruchomienie szybów naftowych i gazowych.
Prawdziwym skarbem tego regionu są źródła mineralne wywodzące się ze szczawy alkoholiczno-słonej i żelaziste, które znajdują się w niedaleko oddalonej miejscowości
o nazwie Szczawa.

Krościenko nad Dunajcem
Krościenko n/D położone jest w malowniczej kotlinie górskiej na wysokości ok. 420-500 m.n.p.m pomiędzy pasmami gór: Pienin, Gorców i Beskidu Sądeckiego u brzegu rzeki Dunajec i potoku Krośniczanka. Pobliskie tereny zaliczane są do najciekawszych
i najpiękniejszych zakątków Polski. Osobliwością krajobrazową na międzynarodową skale jest przełom Dunajca. W sposób niepowtarzalny łączą się tutaj elementy przyrodnicze, kulturowe oraz ślady ciekawej historii. Cennym składnikiem środowiska przyrodniczego są źródła mineralne, znajdujące się na Zawodziu tj. na prawym brzegu rzeki Dunajec. Źródła "Stefan", "Michalina", "Maria", "Dzikie" są to szczawy alkaliczno-słone.

Szczawnica
Przygraniczne miasto uzdrowiskowe, obejmujące swymi granicami 8789 hektarów, Występują rezerwaty przyrody: Wąwóz Homole, Wysokie Skałki, Kotelniczy, Zaskalskie Bodnarówka a także jeden z najpiękniejszych obfitujących w malownicze skałki i progi skalne, tworzące przełomy i wodospady - rezerwat Białej Wody.
W samym centrum Szczawnicy można skorzystać z kolejki krzesełkowej, prowadzącej na Palenicę. W Szczawnicy Dunajec wraz z dopływami jest największym i najpopularniejszym łowiskiem muchowym w Polsce, a przede wszystkim obszarem występowania pstrąga potokowego, lipienia i głowacicy.
Oprócz w/w na analizowanym obszarze występuje szereg obiektów lokalnych, jak: ścieżki przyrodnicze, pomniki przyrody, obiekty będące pod opieką konserwatora zabytków.
W toku uzgadniania dokumentacji projektowej, odpowiednie służby wydadzą warunki dla Inwestora, których spełnienie zabezpieczy te obiekty.