Przejdź do stopki

NPOŚ 7624/1/2009

Treść

Szczawnica, dnia 23.07.2009r.

Znak : NPOŚ 7624/1/2009

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 75, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227),
w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) a także § 3 ust. 1 pkt. 56 oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 19.02.2009r. „ARPIT” Spółdzielnia Pracy Usługowo-Projektowa, 31 – 147 Kraków, ul. Długa 17 i przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach :

Stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia pod nazwą : „Budowa wodociągu wraz z przyłączami do budynków
w miejscowości Szlachtowa i Jaworki na działkach :

SZLACHTOWA
311/2, 313/2, 313/4, 607, 228/3, 474, 568/4, 350/3, 251/2, 611, 193, 264/2, 620/22, 317/2, 292/4, 344, 323/2, 278, 307, 614/4, 614/6, 256/2, 256/3, 640, 345/4, 646/1, 362/3, 362/6, 305, 224/4, 343/1, 191, 313/3, 311/1, 252, 254, 680/4, 680/5, 680/6, 680/7, 680/8, 680/9, 562, 568/9, 614/5, 222/1, 222/5, 222/8, 227/2, 292/1, 292/3, 650/2, 650/8, 376, 370/2, 646/6, 568/8, 568/10, 566/3, 566/4, 375, 349/2, 505/3, 479/1, 658/11, 566/2, 275/1, 246/2, 263/8, 377/1, 352, 377/3, 381/3, 272/1, 620/14, 658/13, 641/1, 641/2, 309, 283/2, 248/2, 284/2, 658/15, 359/3, 501, 274/1, 247/1, 317/1, 326, 327, 329, 328, 606, 621/2, 272/2, 275/3, 303, 379, 249, 248, 273, 229/2, 345/2, 505/5, 31/3, 568/5, 285/3, 620/21, 628, 279, 280, 308, 218/2, 561/4, 488/1, 237, 229/5, 266, 267/2, 229/6, 229/4, 426/3, 643, 624/2, 620/6, 620/12, 348/2, 369, 359/2, 349/1, 219/1, 620/5, 271/2, 504, 475/3, 475/4, 297, 298/1, 652, 321, 339/1, 338, 620/3, 620/4, 620/2, 281/2, 230/7, 230/8, 230/1, 463/5, 210, 304, 247/2, 274/4, 427/4, 360/3, 377/4, 377/1 274/3, 264/1, 31/5, 295/3, 306, 173/3, 173/1, 173/2, 293, 608, 296/2, 82, 654, 218/1, 414, 362/2, 621/7, 620/28, 620/29, 620/30, 618/4, 618/6, 680/1, 680/2, 680/3, 681/1, 681/2, 681/3, 681/4, 222/3, 271/1, 646/5, 362/5, 350/1, 362/4, 427/3, 340, 230/6, 287, 341/2, 288, 233, 224/2, 505/1, 381/1, 226/2, 647/6, 647/5, 282, 650/4, 331, 477, 486, 487, 635, 612, 227/3, 276, 230/3, 620/11, 295/4, 227/1, 227/4, 227/6, 346, 532, 481, 532/3, 360/2, 360/4, 378, 360/7, 354/1, 354/2, 341/1, 476, 324, 657/1, 320, 620/10, 624/6, 620/24, 605/3, 230/4, 220/8, 220/7, 318, 294/1, 294/2, 644/2, 620/13, 332, 302, 265/1, 265/2, 339/2, 657/2, 488/4, 488/5, 488/3, 345/3, 648/2, 648/4, 648/1, 225, 299, 298/2, 614/2, 647/7, 602/2, 602/3, 602/9, 602/6, 602/8, 569, 564/2, 564/1, 296/1, 285/2, 234/3, 602/1, 639, 360/6, 270, 653, 234/2, 31/4, 609, 213, 220/6, 624/4, 620/8, 620/23, 105, 203, 211, 221, 260/3, 268, 286, 301,

312, 316, 323/1, 325, 334/2, 342/2, 345/1, 345/5, 345/6, 342/1, 355, 473, 565, 570, 601, 289, 465, 430, 426/4, 429, 357, 421/1, 421/3, 478, 485, 614/1, 620/27, 621/1, 624/7, 625/2, 620/20, 620/17, 649, 620/19, 620/7, 655, 659/1, 223, 648/3, 220/2, 281/1, 220/9, 289/1, 505/2, 220/1, 650/10, 650/5, 650/9, 651, 610/1, 257, 219/3, 219/4, 258, 228/13, 228/11, 228/16, 637, 214, 217/2, 370/1, 568/2, 380, 256/6, 358, 470, 230/5, 468, 469, 620/18, 319, 333, 243, 232, 228/13, 226/1, 283/1, 222/4, 271/1, 275/2, 505/4, 334/4, 209, 484/1, 636, 657/3, 657/4, 621/5, 614/7, 644/1, 646/4.

JAWORKI
253, 198/4, 246/1, 245, 203/3, 198/5, 142/1, 142/6, 76/2, 248, 226/11, 226/12, 319/1, 78/1, 177/1, 173, 203/4, 241/11, 249/1, 249/2, 259/1, 665, 667, 174/4, 79/2, 195, 59/4, 189/1, 100/16, 100/7, 100/10, 111/5, 111/2, 111/4, 111/3, 100/13, 100/14, 201, 250/4, 56/4, 56/3, 59/6, 59/3, 58, 260/2, 260/3, 109, 217/1, 117, 250/1, 100/12, 257, 259/2, 202/2, 57, 85, 101,103, 5/7, 156, 163/2, 155, 97, 98/1, 99/3, 99/2, 100/17, 164, 104/3, 100/18, 192/1, 88/2, 179/1, 179/2, 321/5, 217/5, 116/1, 181/2, 102/1, 135, 250/3, 102/2, 180, 178, 258, 168, 160, 127, 247, 158, 197, 662, 664, 306, 33/3, 196, 174/3, 174/6, 217/4, 226/5, 226/6, 242/3, 242/4, 77, 226/7, 226/10, 126, 110/2, 110/1, 203/2, 75/4, 75/5, 193, 314/2, 5/5, 5/6, 80, 105/1, 105/2, 105/5, 94, 119/1, 120, 121, 122/6, 124/3, 140, 188, 190, 167, 165, 161/1, 161/2, 172/1, 212, 213, 214, 311, 204, 239/1, 243, 256, 60, 310, 98/2, 96/2, 96/1, 93/3, 177/2, 79/4, 132, 78/2, 118/1, 118/3, 226/13, 59/5, 64/2, 62, 71, 72, 73/1, 73/2 74, 75/2, 75/6, 79/6, 79/8, 79/9, 81/1, 81/3, 107/1, 107/4, 198/1, 111/1, 87/2, 87/1, 119/2, 104/2, 122/3,125/3, 126/3, 127/3, 128/3, 241/7, 241/5, 129/3, 130/3, 131/3, 131, 130, 128/2, 129/4, 194, 236/1, 241/15, 233/4, 113, 114, 115, 254, 261/2, 262/2, 262/6, 262/5, 263/5, 260/5, 314/1, 142/7, 5/2, 233/1, 233/3, 315/1, 315/3 316/1, 315/2, 79/5, 54/2, 81/2, 84/1, 84/2, 215, 112/1, 108, 105/6, 105/8, 124/1, 124/4, 211/2, 242/6, 241/4, 244/3, 158, 532/3, 88/2, 668

Czarna Woda
53/1, 53/2, 62, 63/1, 64/2, 64/5, 65, 73, 75/7, 76/7, 76/12, 76/13, 76/14 76/15, 76/16, 78/4, 78/5, 78/7, 79/2, 79/4, 80, 82/2, 82/4, 82/5, 82/6, 83/7, 83/8, 83/9, 83/13, 99/2, 99/3, 100, 103, 102,

Biała Woda
77, 78, 90/1, 90/2, 91, 92, 94, 95, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 82/7”

u z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 19.02.2009r. „ARPIT” Spółdzielnia Pracy Usługowo-Projektowa, 31 – 147 Kraków, ul. Długa 17, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia, które jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 63 oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W toku przeprowadzonego postępowania uzyskano następujące opinie w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko :
- opinia Starosty Powiatowego w Nowym Targu – postanowienie z dnia 17.06.2009r., znak: OŚ – 7633/51/2009 w którym opowiedział się za brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

- opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu – opinia nr 20/09 z dnia 18.06.2009r. znak : PSSE.NNZ.420 – 185 – 1/09 w której opowiedział się za brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z uzyskanymi opiniami Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica postanowieniem znak : NPOŚ 7624/1/2009 z dnia 07.07.2009r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Inwestycja przebiegać będzie wzdłuż dróg gminnych oraz drogi powiatowej na działkach stanowiących obręb Szlachtowej, Jaworek, Białej Wody i Czarnej Wody. Przejścia pod potokami: Sielskim, Grajcarek, Czarna Woda i Biała Woda oraz ciekami wodnymi bez nazwy wykonane zostaną przewiertem w rurach ochronnych stalowych.
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami o długości 25 km. Ilość przyłączy wynosić będzie ok. 350. Zapotrzebowanie średnio dobowe na wodę wynosi 134,4 m3 /d, natomiast maksymalnie godzinowe 12,16 m 3/h.
Projektowany wodociąg lokalny wykonany zostanie z zastosowaniem rur i kształtek polietylenowych PE 100/PN10 (1,0 Mpa) łączonych poprzez zgrzewanie czołowe.
Przyłącza wodociągowe wykonane będą z rur PE , zakończone zestawem wodomierzowym
z zaworem antyskażeniowym, umieszczone w studzience wodomierzowej.
Przewidziano armaturę żeliwną, hydranty podziemne D80.
Możliwy do wyboru tzw. "wariant zerowy" polegający na niepodejmowaniu przez Gminę decyzji o realizacji przedsięwzięcia. Wariant ten jest niekorzystny z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia oraz warunków życia mieszkańców gdyż ogranicza ich dostęp do wody pitnej oraz zwiększa zagrożenie pożarowe (brak hydrantów).
Wszystkie obiekty zostały zaprojektowane w sposób gwarantujący ochronę powierzchni ziemi i wód podziemnych.
System wodociągowy nie będzie wywierał szkodliwego wpływu na środowisko oraz zdrowie
i warunki życia mieszkańców, jak również nie wymaga tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania z powodu ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
Projektowane przedsięwzięcie nie powoduje odprowadzenia żadnych substancji, materiałów
i energii pogarszających stan środowiska.
Planowana inwestycja nie powoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko, a sieci wodociągowe nie zostały wymienione na liście przedsięwzięć powodujących transgraniczne oddziaływanie na środowisko w podpisanej przez Polskę Konwencji w Espoo.
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 59 ust.1 pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573
z póź. zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Biorąc pod uwagę przedłożone dokumenty zawierające informacje o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko, z których wynika, że obiekty i urządzenia zaprojektowane zostały w sposób gwarantujący ochronę powierzchni ziemi i wód podziemnych, system wodociągowy nie będzie wywierał szkodliwego wpływu na środowisko, zdrowie i warunki życia mieszkańców oraz w ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 Małe Pieniny (PLH 120025).

Zgodnie z art. 84 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, charakterystyka


przedsięwzięcia i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załącznik do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz mając na względzie wcześniejsze opinie należało orzec jak w sentencji.


P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Decyzja nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16.11.2006r. –
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr. 225. poz. 1635 z póź. zm.)


Załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach :
Załącznik nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia.
Załącznik nr 2 – Karta informacyjna przedsięwzięcia.


Otrzymują :
1. „ARPIT” Spółdzielnia Pracy Usługowo-Projektowa
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
3. Tablice ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy Szczawnica
4. a/a


M.J./G.J.
 

 

Załącznik nr 1 – charakterystyka przedsięwzięcia
do decyzji znak : NPOŚ 7624/1/2009 z dnia 23.07.2009r.

Sieć wodociągu wraz z przyłączami do budynków w miejscowości SZLACHTOWA
i JAWORKI, jest to przedsięwzięcie, mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Projektowana sieć wodociągu będzie dostarczać wodę dla gospodarstw domowych i celów przeciw pożarowych w miejscowości SZLACHTOWA i JAWORKI.
Średnice projektowanego wodociągu : D = 50 - 160 mm.
Średnie dobowe zapotrzebowanie wody : 134,4 m3/d, zapotrzebowanie max : 12,16 m3/h.
Inwestycja realizowana będzie w miejscowości SZLACHTOWA i JAWORKI wzdłuż dróg gminnych oraz drogi powiatowej na działkach obręb SZLACHTOWA, JAWORKI< BIAŁA WODA, CZARNA WODA na obszarze przedstawionym w załączniku nr 1.
Sumaryczna długość wodociągu : ok. 25.000 m. oraz przyłącza = ok. 350 szt. Powierzchnia ok. 25.000 m2. Trasa projektowanego wodociągu lokalnego będzie przebiegać w obrębie miejscowości SZLACHTOWA i JAWORKI głównie w pasie dróg gminnych i drogi powiatowej oraz przez działki prywatnych właścicieli, krzyżuje się z drogą powiatową, potokiem Sielski i Grajcarek, Czarna Woda i Biała Woda, ciekami bez nazwy oraz utwardzonymi drogami gminnymi i drogą powiatową.
Teren przez który przebiega wodociąg porośnięty jest trawami.
Projektowany wodociąg lokalny wykonany zostanie z zastosowaniem rur i kształtek polietylenowych PE 100/PN10 (1,0 Mpa) łączonych poprzez zgrzewanie czołowe.
Przyłącza wodociągowe wykonane będą z rur PE , zakończone zestawem wodomierzowym
z zaworem antyskażeniowym, umieszczone w studzience wodomierzowej.
Przewidziano armaturę żeliwną, hydranty podziemne D80.
Przejścia wodociągu pod ciekami i drogami wykonane przewiertem w rurach ochronnych stalowych.
Możliwy do wyboru tzw. "wariant zerowy" polegający na niepodejmowaniu przez Gminę decyzji o realizacji przedsięwzięcia. Wariant ten jest niekorzystny z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia oraz warunków życia mieszkańców gdyż ogranicza ich dostęp do wody pitnej oraz zwiększa zagrożenie pożarowe (brak hydrantów).
Przewiduje się, że do zasilenia projektowanej pompowni doprowadzona będzie moc
ok. 6 kW z istniejącej sieci energetycznej.
Wszystkie obiekty zostały zaprojektowane w sposób gwarantujący ochronę powierzchni ziemi i wód podziemnych.
System wodociągowy nie będzie wywierał szkodliwego wpływu na środowisko oraz zdrowie
i warunki życia mieszkańców, jak również nie wymaga tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania z powodu ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
Projektowane przedsięwzięcie nie powoduje odprowadzenia żadnych substancji, materiałów
i energii pogarszających stan środowiska.
Planowana inwestycja nie powoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko, a sieci wodociągowe nie zostały wymienione na liście przedsięwzięć powodujących transgraniczne oddziaływanie na środowisko w podpisanej przez Polskę Konwencji w Espoo.
Planowane przedsięwzięcie nie jest sprzeczne w żaden sposób z formami ochrony przyrody wymienionymi w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
 

 

 

 

Załącznik nr 2 - karta informacyjna przedsięwzięcia
do decyzji znak : NPOŚ 7624/1/2009 z dnia 23.07.2009r.

 
Karta informacyjna przedsięwzięcia
1
Rodzaj przedsięwzięcia
Sieć wodociągu wraz z przyłączami do budynków w miejscowości SZLACHTOWA i JAWORKI, jest to przedsięwzięcie, mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
2
Skala przedsięwzięcia
Projektowana sieć wodociągu będzie dostarczać   wodę dla gospodarstw domowych i celów przeciw pożarowych w miejscowości SZLACHTOWA i JAWORKI
Średnice projektowanego wodociągu : D = 50 - 160 mm.
Średnie dobowe zapotrzebowanie wody : 134,4 m3/d, zapotrzebowanie max : 12,16 m3/h
3
Usytuowanie przedsięwzięcia
Inwestycja realizowana będzie w miejscowości SZLACHTOWA i JAWORKI wzdłuż dróg gminnych oraz drogi powiatowej na działkach obręb SZLACHTOWA, JAWORKI< BIAŁA WODA, CZARNA WODA na obszarze przedstawionym w załączniku nr 1.
 
4
Powierzchnia zajmowanej nieruchomości
Sumaryczna długość wodociągu :
ok. 25.000 m. oraz przyłącza = ok. 350 szt. Powierzchnia
ok. 25.000 m2.
5
Dotychczasowy sposób wykorzystania nieruchomości i pokrycie jej szatą roślinną
Trasa projektowanego wodociągu lokalnego będzie przebiegać w obrębie miejscowości SZLACHTOWA i JAWORKI głównie w pasie dróg gminnych i drogi powiatowej oraz przez działki prywatnych właścicieli, krzyżuje się z drogą powiatową, potokiem Sielski i Grajcarek, Czarna Woda i Biała Woda, ciekami bez nazwy oraz utwardzonymi drogami gminnymi i drogą powiatową.
Teren przez który przebiega wodociąg porośnięty jest trawami.
6
Rodzaj technologii
Projektowany wodociąg lokalny wykonany zostanie z zastosowaniem rur i kształtek polietylenowych PE 100/PN10       (1,0 Mpa) łączonych poprzez zgrzewanie czołowe.
Przyłącza wodociągowe wykonane będą z rur PE , zakończone zestawem wodomierzowym z zaworem antyskażeniowym, umieszczone w studzience wodomierzowej.
Przewidziano armaturę żeliwną, hydranty podziemne D80.
Przejścia wodociągu pod ciekami i drogami wykonane przewiertem w rurach ochronnych stalowych.
 
7
Ewentualne warianty przedsięwzięcia
Możliwy do wyboru tzw. "wariant zerowy" polegający na niepodejmowaniu przez Gminę decyzji o realizacji przedsięwzięcia. Wariant ten jest niekorzystny z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia oraz warunków życia mieszkańców gdyż ogranicza ich dostępu do wody pitnej oraz zwiększa zagrożenie pożarowe (brak hydrantów).
8
Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii
Przewiduje się ,że do zasilenia projektowanej pompowni doprowadzona będzie moc ok. 6 kW z istniejącej sieci energetycznej.
9
Rozwiązania chroniące środowisko
Wszystkie obiekty zostały zaprojektowane w sposób gwarantujący ochronę powierzchni ziemi i wód podziemnych.
System wodociągowy nie będzie wywierał szkodliwego wpływu na środowisko oraz zdrowie i warunki życia mieszkańców, jak również nie wymaga tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania z powodu ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
10
Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzonych do środowiska substancji, materiałów, paliw oraz energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
Projektowane przedsięwzięcie nie powoduje odprowadzenia żadnych substancji, materiałów i energii pogarszających stan środowiska.
11
Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Planowana inwestycja nie powoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko, a sieci wodociągowe nie zostały wymienione na liście przedsięwzięć powodujących transgraniczne oddziaływanie na środowisko w podpisanej przez Polskę Konwencji w Espoo.
12
Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody znajdujące się w   przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie nie jest sprzeczne w żaden sposób z formami ochrony przyrody wymienionymi w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.