Przejdź do stopki

NPOŚ 7624/5/2009

Treść

Szczawnica, dnia 14.08.2009r.

Znak : NPOŚ 7624/5/2009


P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 63 oraz art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r. –
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), w związku z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm).

p o s t a n a w i a m

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na : „Rozbudowie budynku Sanatorium Uzdrowiskowego „Budowlani” w Szczawnicy ”.

u z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 08.07.2009r. Sanatorium Uzdrowiskowe „Budowlani” ul. Zdrojowa 27, 34 – 460 Szczawnica zwróciło się do Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Rozbudowie budynku Sanatorium Uzdrowiskowego „Budowlani
w Szczawnicy .”
Do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki wymienione w art. 74 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 59 ust.
1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008r. Nr 199 poz. 1227) oraz nie jest wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm.), w związku z tym nie zachodzi konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. –Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica wystąpił do Starosty Nowotarskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 


Starosta Nowotarski postanowieniem z dnia 10.08.2009r., znak: OŚ – 7633/79/2009 opowiedział się za brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną nr 34/09 z dnia 03.08.2009r.
znak : PSSE.NNZ.420 – 235 – 1/09 opowiedział się za brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego budynku sanatorium uzdrowiskowego „Budowlani” zlokalizowanego na działce ewidencyjnej o nr 1302 położonej przy ul. Zdrojowej w Szczawnicy.
Istniejący 4-kondygnacyjny budynek sanatorium zrealizowany ponad 30 lat temu jako kompleks sanatoryjny dla potrzeb kuracjuszy wraz z pełną infrastrukturą techniczną, urządzoną zielenią od strony wschodniej, ciągami komunikacyjnymi, małą infrastrukturą. Obiekt skomunikowany jest z drogą publiczną. Zlokalizowany jest w części uzdrowiskowej miasta Szczawnica, na słonecznym stoku góry Bryjarka.
Rozbudowa obejmuje zespół mieszkaniowy w ilości 31 pokoi o średniej wielkości około
26 m2. W każdym pokoju projektuje się łazienkę, wnękę kuchenną, przedpokój i loggię- taras.
Projektowany zespół mieszkaniowy jest powiązany łącznikiem wkomponowanym
w istniejącą zewnętrzną klatkę schodową. Niezależnie od tego zaprojektowane są wejścia zewnętrzne łączące się z istniejącymi ciągami dla pieszych.
Projektowany schodkowy układ zabudowy ściśle nawiązuje do istniejącego ukształtowania terenu i istniejącego kompleksu sanatoryjnego.
System ogrzewania – ogrzewanie wodne zasilane z instalacji istniejącej kotłowni.
Źródła światła – energooszczędne.
Odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej.
Nie występują tu żadne formy ochrony przyrody określone wymienioną ustawą poza Południowo-małopolskim Obszarem Chronionego Krajobrazu wyznaczonym Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 17/04 z dnia 16.09.2004 r (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 806, poz. 4862). Planowane przedsięwzięcie pozostanie bez wpływu na wyżej wymieniony przedmiot ochrony


Pouczenie

Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania postanowienia.

 

 

Otrzymują :
1. Wnioskodawca
2. Strony wg odrębnego wykazu
3. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
4. Tablice ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy Szczawnica
5. a/a


M.J./G.J.