Przejdź do stopki

NPOŚ 7624/3/2008

Treść

Szczawnica, dnia 08.07.2008r.


Znak : NPOŚ 7624/3/2008


Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. poz. 1071 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m


że w dniu 16.05.2008r. na wniosek Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego
Sp. z o. o. Zakład Główny ul. Wita Stwosza 7, 33 – 100 Tarnów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Doprowadzenie gazociągu do rejonu Szczawnicy "


Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Ponadto zgodnie z art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 pok. Nr 16, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 09.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami :
- Wojewodą Małopolski
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego
w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


Otrzymują :
1. Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zarząd Zlewni Górnego Dunajca z siedzibą w Nowym Targu
3. Pieniński Park Narodowy
4. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
5. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
6. a/a

M.J/G.J