Przejdź do stopki

IKOŚ 7610/6/2006 ]

Treść

Znak: IKOŚ 7610/6/2006

 Szczawnica, dnia 07.06.2006r.

 

 

P O S T A N O W I E N I E

           

 

          Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. –

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.),  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu

na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071
z 2000 r. z póź. zm.) po zasięgnięciu opinii Starosty Nowotarskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu w sprawie wnioskowanego przez
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. 34 – 400 Nowy Targ,

Al. Tysiąclecia 35, przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Szczawnica ”.
 

 

p o s t a n a w i a m

 

odstąpić od nałożenia na wnioskodawcę obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

Wnioskodawca  Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w dniu 25.05.2006 r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Szczawnica”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu

o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź zm.) w/w inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska uzyskano
w przedmiotowej sprawie opinie:

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak: PSSE – NZ – 420 - 149 – 1/2006

z dnia 07.06.2006 r., w którym uznał, że nie zachodzi dla w/w przedsięwzięcia potrzeba sporządzania raportu oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu na środowisko
oraz Starosty Nowotarskiego znak: OŚ – 7633/76/2006 z dnia 07.06.2006 r. stwierdzającą, że nie zachodzi potrzeba sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

 

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku stwierdza się, że „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Szczawnica” nie wpłynie negatywnie na stan środowiska naturalnego.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu  za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczawnica

w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania postanowienia.

Otrzymują:

1. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

2. Strona internetowa Urzędu Miasta Szczawnica

3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Szczawnica

4. a/a

M/J