Przejdź do stopki

Zawieszanie działalności gospodarczej od 20.09.2008r

Treść

Ogłoszenie dla przedsiębiorców

W związku z wejściem w życie od dnia 20 września 2008 r ustawy z dnia 10 lipca 2008 r o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 141 poz. 888), która wprowadziła zmiany dotyczące zawieszenia działalności gospodarczej Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje:
Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.
W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie zawieszonej działalności gospodarczej jest obowiązany dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej (art.7ba ust.3 ustawy z dnia 19.11.1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 101,poz.1178 - z póź.zm.)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu z urzędu w przypadku niezgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej (art.7e ustawy z dnia 19.11.1999r. Prawo działalności gospodarczej(Dz.U.Nr 101,poz.1178-z późn.zm.)

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów
z pozarolniczej działalności gospodarczej.
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
1/ ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
2/ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3/ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenia;
4/ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
5/wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6/ ma prawo osiągać przychody finansowe , także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
7/może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą
(art.14a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.z 2007r. Nr 155,poz.1095- z późn.zm.)