Przejdź do stopki

NPOŚ 7624/10/07/08

Treść

Szczawnica, dnia 17.03.2008r.

Znak: NPOŚ 7624/10/07/08

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 51 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 nr 25, poz. 150 z póź. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071
z 2000 r. z póź. zm.) po zasięgnięciu opinii Wojewody Małopolskiego wnioskowanego przez MEGAT Sp. z o.o. Systemy Uzdatniania Wody ul. Uniwersytecka 5, 90 – 137 Łudź
i LAMINAR Ekologiczne systemy sanitarne ul. W. Wdałego 39, 30 – 389 Kraków , przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „Rozbudowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody dla miasta Szczawnica z elementami ochrony środowiska na dz. ew. nr 279, 325, 326, 327, 380, 382, 384, 386, 387, 389, 390, 391, 844, 846, 847, 848, 849, 872, 895, 906, 907, 908, 910, 934, 2080, 2103, 2106, 2107, 2109, 2115, 2120, 2123, 2124, 2125, 2275, 2035/3, 2035/4, 2035/5, 2035/6, 2035/7, 2035/11, 292/1, 2092/2, 2093/1, 2098/1, 2100/1, 2111/1, 2112/1, 2119/2, 1895/1, 279/1, 279/2, 300/1, 300/4, 300/5, 300/7, 381/1, 390/11, 392/1,392/2, 845/2, 845/3, 896/1, 897/1, 912/2 w obrębie Szczawnica".


p o s t a n a w i a m

odstąpić od nałożenia na wnioskodawcę obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskodawca, MEGAT Sp. z o.o. Systemy Uzdatniania Wody
ul. Uniwersytecka 5, 90 – 137 Łudź i LAMINAR Ekologiczne systemy sanitarne
ul. W. Wdałego 39, 30 – 389 Kraków w dniu 28.12.2007. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Rozbudowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody dla miasta Szczawnica z elementami ochrony środowiska na dz. ew. nr 279, 325, 326, 327, 380, 382, 384, 386, 387, 389, 390, 391, 844, 846, 847, 848, 849, 872, 895, 906, 907, 908, 910, 934, 2080, 2103, 2106, 2107, 2109, 2115, 2120, 2123, 2124, 2125, 2275, 2035/3, 2035/4, 2035/5, 2035/6, 2035/7, 2035/11, 292/1, 2092/2, 2093/1, 2098/1, 2100/1, 2111/1, 2112/1, 2119/2, 1895/1, 279/1, 279/2, 300/1, 300/4, 300/5, 300/7, 381/1, 390/11, 392/1,392/2, 845/2, 845/3, 896/1, 897/1, 912/2 w obrębie Szczawnica".

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportuo oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź zm.) w/w inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska uzyskano
w przedmiotowej sprawie opinię Wojewody Małopolskiego znak: SR.V.MSk.6634-2-11-08
z dnia 14.03.2008r., w którym uznał, że nie zachodzi dla w/w przedsięwzięcia potrzeba sporządzania raportu oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu na środowisko.


Po przeanalizowaniu złożonego wniosku stwierdza się, że, „Rozbudowa i modernizacja ujęć
i stacji uzdatniania wody dla miasta Szczawnica z elementami ochrony środowiska na dz. ew. nr 279, 325, 326, 327, 380, 382, 384, 386, 387, 389, 390, 391, 844, 846, 847, 848, 849, 872, 895, 906, 907, 908, 910, 934, 2080, 2103, 2106, 2107, 2109, 2115, 2120, 2123, 2124, 2125, 2275, 2035/3, 2035/4, 2035/5, 2035/6, 2035/7, 2035/11, 292/1, 2092/2, 2093/1, 2098/1, 2100/1, 2111/1, 2112/1, 2119/2, 1895/1, 279/1, 279/2, 300/1, 300/4, 300/5, 300/7, 381/1, 390/11, 392/1,392/2, 845/2, 845/3, 896/1, 897/1, 912/2 w obrębie Szczawnica".
nie wpłynie negatywnie na stan środowiska naturalnego.
Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczawnica
w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania postanowienia.


Otrzymują:
1. Wnioskodawcy
2. Strona internetowa Urzędu Miasta Szczawnica
3. Strony poprzez obwieszczenie
4. a/a


Do wiadomości:
1. Popradzki Park Krajobrazowy
2. Nadleśnictwo Krościenko
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zarząd Zlewni Górnego Dunajca z siedzibą w Nowym Targu

M.J. / G.J.