Przejdź do stopki

Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Treść

 

Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku o rejestrację działalności gospodarczej. W miejsce dotychczasowego formularza EDG-1 udostępniono wniosek CEIDG-1.

Do pobrania w formacie PDF Formularz CEIDG-1 wraz z załącznikami

Sprawę możesz załatwić osobiście w UMiG Szczawnica (Referat Spraw Obywatelskich, nr pokoju: 17  II piętro, nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 41) lub przez internet w systemie  CEIDG.

 

 

 

 

 

Tak było do 30.06.2011r


Wymagane dokumenty:
Wniosek o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1 wraz z odpowienimi częściami wniosku EDG-MW, EDG-RB, EDG-RD (jeżeli ich dołączenie jest konieczne)   /.pdf z mozliwością edycji/

Wypełniając wniosek należy kierować się instrukcją wypełniania wniosku EDG-1

Wniosek o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:

  • wnioskiem o zmianę do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON (Urząd Statystyczny)
  • zgłoszeniem aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego
  • zmianą zgłoszenia płatnika składek do ZUS albo oświadczeniem o kontunuaowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (KRUS)Do wglądu:
1. dowód osobisty osoby ubiegającej się o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2. zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON)

Opłaty:
zwolniony z opłat

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do 3 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica -  Referat Spraw Obywatelskich
Nr pokoju: 17  II piętro
Nr telefonu: (018) 262 22 03 wew. 41


Godziny Urzędowania:
poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
wtorek - piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:
art.7a ust.1 i art.7d ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej /Dz.U. Nr 101 poz.1178 z późn .zmianami/

art.14 ust.2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 /Dz.U. Nr 173 poz 1807 z późn .zmianami/

Uwagi:
Ewidencjonowaniu działalności gospodarczej podlega fakt podjęcia działalności przez osoby fizyczne i spółki prawa cywilnego, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o ile nie podlegają zgłoszeniu do innego rejestru np. spółki jawne, spółki komandytowe.

1.Odbiór zaświadczenia o zmianie we  wpisie do ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z trzech form:

  • osobiście przez wnioskodawcę,
  • za pośrednictwem poczty / na życzenie wnioskodawcy /
  • elektronicznie + za pośrednictwem poczty (jeżeli wniosek został złożony elektronicznie)

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

2. Zgodnie z art. 7c w/w ustawy organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu gdy:

  • zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy
  • zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie
  • prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

W razie braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia.

 

Opracowała:  Inspektor Stanisława Zachwieja
data aktualizacji: 23.01.2009 r.


Nowy, jednolity dla całej Polski, wzór wniosku w sprawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej od 31.03.2009r OGŁOSZENIE