Przejdź do stopki

NPOŚ 7624/2/2009

Treść

Szczawnica, dnia 29.07.2009r.

Znak : NPOŚ 7624/2/2009


P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 63 oraz art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r. –
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), w związku z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm).

p o s t a n a w i a m

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na : „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K1636 Krościenko-Szczawnica w km od ok. 5+150,00 (skrzyżowanie ulicy Zdrojowej i ulicy Szalaya) do km ok. 5+915,00 (do skrzyżowania z ulicą Św. Krzyża) w Szczawnicy”.

u z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 16.06.2009r. Powiatowy Zarząd Dróg ul. Szaflarska 102, 34 – 400 Nowy Targ zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Przebudowie odcinka drogi powiatowej nr K1636 Krościenko-Szczawnica w km od ok. 5+150,00 (skrzyżowanie ulicy Zdrojowej i ulicy Szalaya) do km ok. 5+915,00 (do skrzyżowania z ulicą Św. Krzyża) w Szczawnicy.”
Do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki wymienione w art. 74 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt. 56 oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573
z póź. zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica wystąpił do Starosty Nowotarskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Starosta Nowotarski postanowieniem z dnia 28.07.2009r., znak: OŚ – 7633/67/2009 opowiedział się za brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną nr 30/09 z dnia 20.07.2009r.
znak : PSSE.NNZ.420 – 219 – 1/09 opowiedział się za brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi powiatowej klasy Z nr K1636 Krościenko-Szczawnica w km od około 5+150,00 (skrzyżowanie ulicy Zdrojowej i ulicy Szalaya ) do km około 5+915,00 ( do skrzyżowania z ulicą Św. Krzyża) w miejscowości Szczawnica. Planowany zakres przedsięwzięcia obejmuje:
- przebudowę jezdni na odcinku w km 5+150,00 – 5+915,00
- wykonanie przebudowy chodnika prawostronnego i lewostronnego
- wykonanie remont kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem jezdni
- wykonanie nowej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej.

Wykonany projekt przebudowy w/w odcinka drogi ma określić niezbędne wymagania dla podniesienia parametrów wytrzymałościowych konstrukcji drogi zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i kategorią obciążenia ruchem pasa drogowego w klasie technicznej zgodnie
z funkcją drogi i znajdującymi się na tych obiektach obiektami inżynierskimi.
Droga przebiega przez obszary charakteryzujące się zabudową jednorodzinną, obiektami i terenami zabudowy mieszkalno-usługowej oraz terenami koncentracji zabudowy mieszkalno-pensjonatowej. W pobliżu skrzyżowania z ulicą Św. Krzyża znajduje się teren dawnych cmentarzy zamkniętych. Od skrzyżowania z ulicą Zdrojową, wzdłuż ulicy Szalaya przechodzi Granica Strefy Uzdrowiskowej „A” /Wg Statutu Uzdrowiska Szczawnica ustalonego Uchwałą Nr X/49/71 Wojew. Rady Narodowej w Krakowie z dn.02.05.1971r./ oraz Granica Strefy Uzdrowiskowej „B” / Wg Statutu jw. /. Cały obszar inwestycji wchodzi
w Strefę Ochrony Konserwatorskiej. Planowane przedsięwzięcie nie zmienia istniejącej formy użytkowania terenu.

Pouczenie

Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania postanowienia.

 

 

Otrzymują :
1. Powiatowy Zarząd Dróg
2. FK projekt Biuro Usług Inżynierskich
3. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
4. Tablice ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy Szczawnica
5. a/a

M.J./G.J.