Przejdź do stopki

NPOŚ 7624/2/2008

Treść

Szczawnica, dnia 06.08.2008r.
Znak : NPOŚ 7624/2/2008


D E C Y Z J A


Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami), art. 46 ust. 1 pkt.1, art. 46 a ust. 1 i 7 pkt. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)

umarzam

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „ Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej mleczarni
z pokojami gościnnymi na hotel w miejscowości Jaworki na dz. ewid. nr 211/2, oraz adaptacja i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej na dz. ewid. nr 211/2, 218/2, 212, 213 oraz częściowo na dz. ewid. nr 243, 158, 211/1 w miejscowości Jaworki”.


Uzasadnienie

Na wniosek Pana Waldemara Czuba zam. 05 – 830 Nadarzyn, Wolica, ul. Ogrodnicza 48 oraz żony Pani Aldony Czuba zam. 01 – 313 Warszawa-Bemowo, ul. Karabeli 3a, m10 działających przez pełnomocnika Pawła Luberda zam. 34 – 400 Nowy Targ, ul. Wojska Polskiego 12/4 z dnia 31.01.2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej mleczarni z pokojami gościnnymi na hotel w miejscowości Jaworki na dz. ewid. nr 211/2, oraz adaptacja
i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej na dz. ewid. nr 211/2, 218/2, 212, 213 oraz częściowo na dz. ewid. nr 243, 158, 211/1 w miejscowości Jaworki”.

Zgodnie z art. 46 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Jednak przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) nie jest zaliczane do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga tzw. decyzji środowiskowej.

Dodatkowo zwrócono się o opinię w tej sprawie oraz ewentualny zakres raportu
o oddziaływaniu na środowisko do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu.
Pismem znak: OŚ – 7633/2008 z dnia 04.07.2008 r. Starosta Powiatowy w Nowym Targu stwierdził, iż zgodnie z obowiązującym stanem prawnym Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej mleczarni z pokojami gościnnymi na hotel w miejscowości Jaworki na dz. ewid. nr 211/2, oraz adaptacja i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej na dz. ewid. nr 211/2, 218/2, 212, 213 oraz częściowo na dz. ewid. nr 243, 158, 211/1 w miejscowości Jaworki nie podlega przepisom w zakresie procedury ocen oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu w swoim postanowieniu znak: PSSE-NZ-420-178-1/08 z dnia 07.07.2008r. uznał brak potrzeby opracowania raportu oddziaływania na środowisko w stosunku do przedmiotowej inwestycji.

W związku z powyższym, w świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej mleczarni
z pokojami gościnnymi na hotel w miejscowości Jaworki na dz. ewid. nr 211/2, oraz adaptacja i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej na dz. ewid. nr 211/2, 218/2, 212, 213 oraz częściowo na dz. ewid. nr 243, 158, 211/1 w miejscowości Jaworki” nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 46 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150). Jego realizacja nie wymaga uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, a prowadzone postępowanie w w/w sprawie stało się bezprzedmiotowe.

Stosownie do art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie
z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe właściwy organ wydaje decyzje o jego umorzeniu.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Na niniejszą decyzję służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.
Otrzymują:
1. Pełnomocnik
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zarząd Zlewni Górnego Dunajca z siedzibą w Nowym Targu
3. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
4. a/a

MJ/GJ